logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


DECYZJA
            Na podstawie art. 46 ust..1 pkt 1, art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.), a także §2 ust. 1 pkt 26 lit.a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Kopalni Radan Bazalt Spółka z o. o. w Sulikowie z dnia 16 stycznia 2008 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dotyczącej modernizacji zakładu wstępnego i wtórnego kruszenia.
orzekam
1. Wydać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji zakładu wstępnego i wtórnego kruszenia bazaltu na terenie Zakładu „Radan Bazalt” Sp. z o.o. w Sulikowie, zlokalizowanego na działce nr 84, obręb Sulików, gmina Sulików.
2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy:
- wprowadzić zakaz ruchu więcej niż jednej ładowarki w porze nocy w godzinach od 22:00 do 6:00;
- przeprowadzić demontaż starej linii przeróbki kruszyw w sposób bezpieczny dla środowiska;
- prowadzić właściwą eksploatację sprzętu budowlanego oraz nie podejmować na placu budowy prac remontowo- konserwacyjnych takich jak wymiana oleju. Konieczne jest prowadzenie stałego monitoringu maszyn i urządzeń oraz dbałość o ich stan techniczny tak, aby w wyniku ewentualnych awarii urządzeń mechanicznych produkty ropopochodne nie przedostały się do gruntu, co mogłoby stanowić zagrożenie dla czystości wód podziemnych;
- należy dokonywać systematycznych przeglądów technicznych maszyn i urządzeń, które powinny mieć ważne pozwolenia na dopuszczenie do ruchu oraz powinny być atestowane w zakresie spalin i szczelności układu paliwowego;
- parkować maszyny po zakończonych pracach na przystosowanych do tego celu podłożach, gwarantujących eliminacje zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego;
- wytworzone na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady należy w pierwszej kolejności poddać procesowi odzysku, a następnie unieszkodliwiania. Odpady należy przekazać wyłącznie podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie na ich zagospodarowanie.
Etap przebudowy i etap eksploatacji Zakładu Przeróbczego dla Kopalni bazaltu w Sulikowie, wraz z pozyskiwaniem kopaliny ze złoża metodą odkrywkową przy zastosowaniu techniki strzałowej, muszą być prowadzone w taki sposób, aby nie powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, tj. przekroczenia granicznych wielkości emisyjnych w zakresie: dopuszczalnego poziomu hałasu, ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony gleby i wody oraz wytwarzania odpadów – poza granicami terenu, do którego prowadzący instalacje ma tytuł prawny tak, aby były spełnione zasady zapewniające ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Widzi się potrzebę wykonania analizy porealizacyjnej w celu dokonania porównania ustaleń zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko i działaniami podjętymi w celu jego ograniczania. Pomiary należy wykonać i przedstawić w terminie roku od dnia rozpoczęcia pracy maszyn i urządzeń na działce nr 84, obręb Sulików (ze względu na akustyczny klimat, emisję pyłów i gazów).
3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
Należy wyposażyć grysownię (ciąg technologiczny nr I) i zakład wstępnego kruszenia (ciąg technologiczny nr II) w pulsacyjne filtry tkaninowe.
4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:
Wymagane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystapienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2002 r., Nr 58, poz. 535 z późn. zm.).
5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:
Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji. Kopalnia jest w znacznej odległości od granicy państwowej i nie będzie oddziaływać transgranicznie.
6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:
Punkt ten nie dotyczy planowanej inwestycji.
 
Uzasadnienie
            W dniu 16 stycznia 2008 r. Kopalnia Radan Bazalt Spółka z o. o. , ul. Dworcowa 20, 59-975 Sulików, zwróciła się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej modernizacji zakładu wstępnego i wtórnego kruszenia. Modernizacja ta będzie polegała na komasacji istniejących zakładów usytuowanych na działce nr 84, w obrębie zakładu grysowego i bocznicy kolejowej znajdujących się na tym terenie. W wyniku modernizacji, zakład wstępnego i wtórnego kruszenia zostanie odsunięty w kierunku północno-wschodnim od najbliższych domostw, znajdujących się przy ul. Nowe Miasto o 220 m. Po zakończeniu modernizacji, istniejące dotychczas obiekty zakładu wstępnego i wtórnego kruszenia zostaną rozebrane.
Zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a. dnia 20 lutego 2008 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
Na podstawie art. 48 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 26 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), przedmiotowe przedsięwzięcie jest zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzono raport o oddziaływaniu na środowisko. W związku z powyższym, w dniu 20 lutego 2008 r., zwrócono się z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji zakładu wstępnego i wtórnego kruszenia, do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu (RG/7625/K-3/2008) oraz do Marszałka Województwa Dolnośląskiego ((RG/7625/K-2/2008).
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2008 r., znak sprawy ZNS-621-237/JL/08 oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego, postanowieniem z dnia 19 maja 2008r, znak sprawy DM-Ś/GI/7625-67/99-III/08, uzgodnili swoje warunki realizacji przedsięwzięcia.
Treść uzgodnień została uwzględniona w pkt. 2 i 3 sentencji decyzji. Biorąc pod uwagę, iż główne elementy wpływające na środowisko to hałas i emisja pyłu do powietrza oraz biorąc pod uwagę zastrzeżenia do uzgodnień, został nałożony obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej i obowiązek prowadzenia stałego monitoringu maszyn.
„Radan Bazalt” posiada decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 listopada 2007 r., znak sprawy SR.III.66611/7/GI/07 o dopuszczalnym poziomie hałasu, określającą warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa w odniesieniu do środowiska akustycznego.
Zmniejszenie oddziaływania na klimat akustyczny na najbliższych terenach chronionych przed hałasem zostanie osiągnięte poprzez:
- odsunięcie źródeł hałasu od terenów chronionych o około 220 m,
- wprowadzenie ograniczenia ilości pracujących ładowarek – w porze nocnej będzie pracować najwyżej jedna ładowarka,
- wprowadzenie nasadzeń i dolesień zieleni izolacyjnej wokół wyrobiska.
Dla terenu, na którym jest planowane przedsięwzięcie, istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z tym planem działka, na której ma być zlokalizowane przedsięwzięcie, oznaczona jest symbolem I, PE, P ZI z zapisem „tereny istniejącej i projektowanej eksploatacji powierzchniowej bazaltu oraz zakładu przeróbczego” Na tej podstawie należy stwierdzić, iż planowane przedsięwzięcie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
W toku postępowania nie zostały zgłoszone żadne uwagi lub wnioski do przedmiotowej inwestycji.
Biorąc pod uwagę, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia i jego funkcjonowanie nie będzie stanowić zagrożenia dla ludzi oraz nie będzie źródłem negatywnego oddziaływania na środowisko, przy wypełnieniu warunków wymienionych powyżej, orzeczono jak w sentencji.
 
Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
 
 
Załączniki:
1.        Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 56 ust. 3.
Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23 maja 2008 r.,
znak sprawy OS/7625/K-12/20
CHARAKTERYSTYKA
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
            Przedsięwzięcie będzie polegało na modernizacji zakładu wstępnego i wtórnego kruszenia, które zostaną zmodernizowane i przeniesione na działkę nr 84 (obręb Sulików), w celu wpięcia w istniejący układ zakładu grysowego. Powyższa działka stanowi własność Kopalni i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulików, oznaczona jest symbolem I, PE, P ZI z zapisem „tereny istniejącej i projektowanej eksploatacji powierzchniowej bazaltu oraz zakładu przeróbczego”.
         W skład zakładu w Sulikowie wchodzi Kopalnia i zakład przeróbczy. Przedmiotem działalności Spółki jest wydobywanie surowców skalnych i ich przetwarzanie. Kopalina ze złoża jest pozyskiwana metodą odkrywkową. Zgodnie z planami inwestora w całości zostanie przebudowany zakład wstępnego kruszenia. Kruszarka „Lokomo” oraz kruszarka stożkowa „Sandvik Superior S - 3800” zostaną zdemontowane i przeniesione w kierunku wschodnim w pobliże zakładu grysów. Kruszarki zostaną wpięte w już istniejący układ odpylania (obsługujący zakład grysów) oraz poprzez układ przenośników połączone z kruszarką Hydrocone H - 4800. Pozostałe urządzenia będą wyłączone z eksploatacji. W układzie odpylania zastosowano filtrocyklon stanowiący połączenia konstrukcji cyklonu i filtra pulsacyjnego starowanego mechanicznie z zastosowaniem worków filtracyjnych.
 Po modernizacji zakładu przeróbczego teren zabudowy mieszkaniowej będzie oddalony od zakładu przeróbczego o ok. 220,0 m (obecnie nie przekracza 15 m). W obrębie złoża nie występują żadne obiekty infrastruktury technicznej, kubaturowej i liniowej.
         Likwidacja zakładu górniczego polegać będzie na wycofaniu z terenu kopalni maszyn i urządzeń urabiających oraz wykonaniu odpowiednich robót rekultywacyjnych. Po zakończeniu eksploatacji, w granicach udokumentowanego złoża pozostaną jedynie zasoby przemysłowe uwięzione w skarpach ostatecznych. W wyniku wydobycia kopaliny ulegnie zmianie morfologia terenu. Na powierzchni występowania złoża powstanie niecka poeksploatacyjna. Przewiduje się wodny i leśny kierunek rekultywacji na całym obszarze wyrobiska.
            Do wykonania w/w przedsięwzięcia będą potrzebne głównie stale, betony i płyty betonowe, które będą stanowiły podstawy do zamontowanych urządzeń. Zasilanie w energię będzie odbywać się z ujęć własnych Kopalni.
Eksploatacja złoża nie spowoduje naruszenia stosunków wodnych na terenach sąsiadujących z wyrobiskiem. Jedynym zagrożeniem dla wód podziemnych mogą być produkty ropopochodne (olej napędowy, smary, oleje, benzyna), które mogą przedostać się do gruntu w wyniku awarii urządzeń mechanicznych. Na terenie złoża i w jego sąsiedztwie brak jest pomników przyrody żywej i nieożywionej. Nie występują rośliny chronione i siedliska zwierząt chronionych. Czynniki oddziaływania w trakcie eksploatacji zakładu górniczego to: emisja pyłów, emisja gazów ze spalania NO i emisja hałasu. Powyższe uciążliwości zostaną zminimalizowane po zmodernizowaniu zakładu przeróbczego, ponieważ działka nr 84 jest chroniona przed hałasem, poprzez naturalne ekrany wytłumiające hałas w postaci hałdy odpadowej i drzew. W porze nocnej będzie pracować najwyżej jedna ładowarka oraz nastąpi odsunięcie źródeł hałasu od terenów chronionych o około 220 m. W Kopalni produkowane ścieki socjalno-bytowe gromadzone są w zbiorniku bezodpływowym. Wywozu nieczystości ciekłych dokonuje wyspecjalizowana firma na podstawie zawartych umów.

Skrócony opis: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dotyczącej modernizacji zakładu wstępnego i wtórnego kruszenia
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Matra Brzozowska
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Brzozowska
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-05-28 11:17:50
Data udostępnienia informacji: 2008-05-28 11:17:50
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-28 11:21:01

Wersja do wydruku...

corner   corner