logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


WÓJT GMINY SULIKÓW
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
 SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
 
przewidywany termin zatrudnienia – lipiec 2008r.
 
Wymagania niezbędne:
a)      wykształcenie minimum średnie,
b)      wiedza z zakresu ustaw o ochronie środowiska i gospodarki odpadami oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
c)      sprawna obsługa komputera w zakresie MS Office, Internet Explorer, Excel.
 
Wymagania dodatkowe:
a)      umiejętność organizowania pracy własnej,
b)      systematyczność, zdyscyplinowanie, komunikatywność,
c)      umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
d)     dyspozycyjność.
 
Zakres wykonywanych zadań:
1.      Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody, a w szczególności:
-         przygotowywanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów oraz naliczanie opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów.
2.      Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w tym:
-         przeprowadzanie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
-         prowadzenie spraw z zakresu ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przez hałasem, prowadzenie ewidencji źródeł zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Sulików,
-         naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
-         podejmowanie działań zapobiegających zagrożeniom środowiska,
3.      Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, a w szczególności:
-         wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
-         prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy,
-        analizowanie proponowanych stawek za świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych i przedkładanie ich Wójtowi Gminy,
-         prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
-         udział w komisjach sprawdzających spełnianie przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z przepisów o utrzymaniu czystości i porządku oraz wnioskowanie do odpowiednich organów o ukaranie właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków wynikających z przepisów o utrzymaniu porządku i czystości w gminie,
4.      Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o odpadach, a w szczególności:
-         przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu, wykorzystaniu i unieszkodliwianiu odpadów,
-         opiniowanie wniosków o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
-         opiniowanie wniosków o zatwierdzenie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
-         nadzór nad tworzeniem i realizacją Gminnego Planu Gospodarki Odpadami, prowadzenie aktualizacji i sprawozdawczości.
5.      Prowadzenie ewidencji budynków zawierających azbest oraz nadzór nad tworzeniem gminnego planu usuwania wyrobów zawierających azbest.
6.      Wykonywanie zadań w ramach zajmowanego stanowiska z zakresu:
-         gospodarki łowieckiej,
-         gospodarki leśnej,
-         gospodarki wodnej,
-         melioracji gruntów.
7.      Planowanie i realizacja zadań Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8.      Prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów i ochrony roślin, w tym:
-         upraw maku i konopi,
-         zwalczania skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie.
9.      Organizowanie i koordynacja akcji „Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi”.
10. Edukacja ekologiczna w gminie.
11. Udział w komisjach przetargowych z zakresu zajmowanego stanowiska.
 
Wymagane dokumenty:
a)      list motywacyjny,
b)      życiorys – CV,
c)      kserokopie świadectw pracy,
d)     kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
e)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp…
f)       oryginał kwestionariusza osobowego,
g)      oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
h)      oświadczenie kandydata o zdolności do pracy na stanowisku urzędniczym.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Sulików, pocztą elektroniczną na adres ug@sulikow.pl w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, z dopiskiem: dotyczy naboru na wolne stanowisko - Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska, w terminie do dnia 14 lipca 2008r.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający powyższe wymagania zostaną zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.sulikow.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002r. Dz.U. Nr 101, poz.926) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami)

Skrócony opis: WÓJT GMINY SULIKÓW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-07-01 10:41:29
Data udostępnienia informacji: 2008-07-01 10:41:29
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-01 10:52:38

Wersja do wydruku...

corner   corner