logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


IN/341/P/SWW-1/2008
DOKOŃCZENIE BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WROCISZOWIE GÓRNYM
Numer ogłoszenia: 213478 - 2008; data zamieszczenia: 04.09.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Sulików , ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, woj. dolnośląskie, tel. 075 7787288, fax. 075 7756922.
Ogólny adres internetowy zamawiającego: http://bip.sulikow.pl.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOKOŃCZENIE BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WROCISZOWIE GÓRNYM.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, przysługuje odwołanie.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Roboty branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej w tym przyłącze wod-kan. do obiektu, zbiornik bezodpływowy, instalację alarmową, zgodnie z projektem oraz załączonym kosztorysem ofertowym.Roboty budowlane m.in.: Wykonanie uzupełnienia krycia dachu z wykonaniem niezbędnych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych; Wykonanie izolacji pionowych i poziomych, cieplnej stropu; Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych z wykonaniem wyprawy elewacyjnej; Wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej; Wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych; Wykonanie posadzek z płytek; Wykonanie robót malarskich; Wykonanie parkingu i chodnika; Uporządkowanie terenu. Roboty sanitarne, m.in.: Wykonanie wewnętrznych instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej; Montaż uzbrojenia instalacji i urządzeń; Wykonanie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków podłączeniem budynku; Wykonanie przyłącza wodociągowego. Roboty elektryczne, m.in.: Wykonanie zasilania budynku; Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej; Dostawa i montaż grzejników konwertorowych; Wykonanie instalacji odgromowej; Pomiary elektryczne. szczegółowy zakres robót zgaduje się w przedmiarze robót i dokumentacji projektowej) Instalacja alarmowa (szczegółowy zakres robót zgaduje się w zestawieniu elementów instalacji alarmowej oraz elementów wyposażenia).
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.33.00.00-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 210.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przetargowego przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert w wysokości 2.000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych).
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz.1655), tzn: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: 1) przy dokonaniu oceny spełnienia wymaganych warunków Zamawiający będzie kierował się regułą spełnia albo nie spełnia, 2) niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą..
·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty jakie muszą złożyć Wykonawcy w niniejszym postępowaniu: 1) Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1 Część III SIWZ); 2) Dowód wniesienia / wpłacenia wadium; 3) Szczegółowy kosztorys ofertowy; 4) Parafowany projekt umowy; 5) Informacja jakie części zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 2 Część III SIWZ); 6) Harmonogram rzeczowo-finansowy robót opracowany w założonym przez Wykonawcę przedziale czasowym realizacji zadania. Harmonogram musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. 7) Oświadczenie o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 Część III SIWZ); W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) dokumenty stwierdzające, że osoba(y), które będą kierowały robotami budowlanymi posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi. 2) aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o wpisaniu na listę członków izby samorządu zawodowego osób, które będą kierowały powierzonymi robotami z datą ważności obejmującą okres wykonywania robót. 3) oświadczenie kierownika o przyjęciu funkcji..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.sulikow.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, pok. nr 2.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.09.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, pok. Nr 2.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Skrócony opis: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOKOŃCZENIE BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WROCISZOWIE GÓRNYM
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Karolina Żerko-Kopij
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Pająk
Data wytworzenia informacji: 2008-09-04 10:08:57
Data udostępnienia informacji: 2008-09-04 10:08:57
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-04 16:43:30

Wersja do wydruku...

corner   corner