logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


 

UCHWAŁA NR XXIV/189/08
                                                                                          RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 26 LISTOPADA 2008 ROKU
 
w sprawie zmian w uchwale o ustaleniu najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie.
 
 
          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami), art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz.1593 ze zmianami) oraz § 3 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r.w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz.1222 ze zmianami), Rady Gminy Sulików
                     
uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
W uchwale Nr VII/54/99 z dnia 27 marca 1999r w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia, uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie (zmiany: uchwała Nr XXVI/158/2000 z dnia 16 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienie wartości jednego punktu dla pracowników Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie) wprowadza się następujące zmiany:
 
 - w § 1 wyrazy „500,-” zastępuje się wyrazami „650,-”
- w § 2 wyrazy „3,-” zastępuje się wyrazem „4,-”
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
                                                
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2009r.
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 
 
Uzasadnienie:
 
W planie wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego na 2009r. uwzględniono wzrost wynagrodzeń stosownie do ustaleń § 2 ust. 1 pkt 6 litera „ c „ zarządzenia nr II/119/08 Wójta Gminy z dnia 09 września 2008r. w sprawie określenia szczegółowych zasad opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Sulików na 2009r. oraz informacją Wójta Gminy Sulików o wielkościach kwot dochodów i wydatków dla Gminnego Zakładu Komunalnego na 2009r. W związku z planowanym wzrostem wynagrodzeń zaistniała potrzeba dostosowania tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r.w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 ze zmianami)

Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XXIV_189_08
Skrócony opis: w sprawie zmian w uchwale o ustaleniu najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Lipko
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Lipko
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-01-05 16:01:02
Data udostępnienia informacji: 2009-01-05 16:01:02
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-05 16:05:32

Wersja do wydruku...

corner   corner