logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Sulików: PRZEBUDOWA I REMONT PARTERU BUDYNKU URZĘDU GMINY SULIKÓW
Numer ogłoszenia: 73907 - 2009; data zamieszczenia: 11.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Sulików , ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, woj. dolnośląskie, tel. 075 7787288, faks 075 7756922.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA I REMONT PARTERU BUDYNKU URZĘDU GMINY SULIKÓW.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące przebudowę i remont parteru budynku Urzędu Gminy Sulików przy ul. Dworcowej 5 w Sulikowie 2. Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w dokumentacji projektowej dodatek do SIWZ nr 6, przedmiarze robót dodatek do SIWZ nr 7 (przedmiar ma jedynie znaczenie informacyjne, pomocnicze) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dodatek do SIWZ nr 8 3. W ramach realizacji zadania Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest do: a) demontażu starych parapetów i zamontowaniu nowych parapetów granitowych (parapety znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, po podpisaniu umowy zostaną przekazane Wykonawcy) b) należy uwzględnić obróbkę 4 szt. okien w pomieszczeniach nr 12, 14, 15 c) uwzględnienia konieczności osuszenia i odgrzybienia przebudowywanej części parterowej budynku d) przeniesienia istniejących drzwi w korytarzu e) doprowadzenia zasilania do drzwi przesuwnych z puszki rozdzielczej w pomieszczeniu nr 6 f) wykonania płytek ceramicznych w pomieszczeniu wc (nr 16) i pomieszczeniu gospodarczym (nr 17) g) wykonania podłóg z wykładzin z tworzyw sztucznych trudnościeralnych - homogenicznych w pomieszczeniach biurowych o następujących parametrach: Wykładzina typu Polyflor Classic Mystique Pur lub równoważna o parametrach minimum: - PVC, obiektowa, homogeniczna, jednorodna w strukturze i wzorze przez całą grubość, bezkierunkowa, w rulonie, zabezpieczona fabrycznie warstwą poliuretanu PUR, nie wymagająca lakierowania - Grubość ok. 2mm, - Ciężar ok. 3250 g/m2, - Klasyfikacja zastosowania EN 649 (banki, hotele, szpitale), - Odporność na ścieranie EN 649 - Grupa P, - Antypoślizgowość EN 13893 - Klasa DS, - Antyelektrostatyczność EN 1815, - Trudnopalność: EN 13501-1 Klasa Bfl-S1. Wszystkie łączenia należy spawać celem uzyskania jednolitej posadzki W pomieszczeniach biurowych należy zastosować cokół na ścianie o wysokości ok. 6 cm z listwą cokołową z uszczelką i wyklejaną wykładziną w kolorze posadzki. W korytarzach należy zastosować cokół na ścianie w formie wywinięcia wykładziny na ścianę o wysokości ok. 10 cm z listwą wyobleniową pod wykładziną pomiędzy ścianą i podłogą o profilu 25mmx25mm h) osadzenia skrzydeł drzwi posiadających minimum 3 zawiasy umożliwiające płynną regulację skrzydła, zamek wpuszczany przystosowany eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej, wkładka niepowtarzalna patentowa - atest zwiększonej wytrzymałości na włamanie min. klasy C, okucia jednoczęściowe i) pomalowania pomieszczeń korytarzy (nr 1,4,5,13) technologią natrysku kroplowego farbą typu Dialkolor lub równoważną* o wysokości 150 cm od podłogi (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym), pozostałą cześć ściany do sufitu oraz sufity należy pomalować farbą typu Nigatex lub równoważną (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) j) pomalowania pomieszczeń biurowych farbą typu Nigatex lub równoważną (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) Farba typu Dialkolor lub równoważna o następujących parametrach minimum: - farba na bazie żywic akrylowych do wnętrz, - odporna na ścieranie i zmywanie, - bezzapachowa - możliwość bezpiecznego użytkowania malowanych pomieszczeń po max. 48 h, Farba typu Nigatex lub równoważna o następujących parametrach minimum: - farba uniwersalna na kopolimerach akrylowych w roztworze wodnym, - bezzapachowa - możliwość bezpiecznego użytkowania malowanych pomieszczeń po max. 48 h, - matowa, kolor odporny na promieniowanie słoneczne, - odporna na ścieranie i zmywanie, - odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV 4. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania rozbiórki starych schodów wejściowych do budynku od strony ulicy Dworcowej i wykonania nowych schodów wraz z pochylnią do ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego oraz remontu jednego pomieszczenia wc (nr 16) 5. Informacje dodatkowe Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe podczas wykonywania robót ( w szczególności za uszkodzenie nowo wykonanej instalacji elektrycznej, alarmowej i komputerowej).
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.00.00-4, 45.43.20.00-4, 45.44.21.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 154.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) dokumenty stwierdzające, że osoba(y), które będą kierowały robotami budowlanymi posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi. b) aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o wpisaniu na listę członków izby samorządu zawodowego osób, które będą kierowały powierzonymi robotami z datą ważności obejmującą okres wykonywania robót. c) oświadczenie kierownika o przyjęciu funkcji. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na zadanie objęte przedmiotem zamówienia. 7. Zobowiążą się do podpisania umowy wg wzoru stanowiącego dodatek nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 8. Zapoznali się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz warunkami przetargu i nie wnoszą żadnych uwag. 9. Złożą komplet wymaganych dokumentów. Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków podmiotowych według formuły (spełnia - nie spełnia). Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą..
·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia podmiotu potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca przedstawił pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - dodatek nr 5 do SIWZ. 3. Ofertę podpisaną wg dodatku nr 1 do SIWZ 4. Podpisany i parafowany projekt umowy wg dodatku nr 2 do SIWZ 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wg wzoru stanowiącego dodatek nr 3 do SIWZ 6. Oświadczenie o niewykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych wg wzoru stanowiącego dodatek nr 4 do SIWZ. 7. Harmonogram rzeczowo-finansowy robót opracowany w założonym przez Wykonawcę przedziale czasowym realizacji zadania. Harmonogram musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. 8. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosują przepisy § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz.605 ze zm.)..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.sulikow.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Sulików ul. Dworcowa 5 59-975 Sulików pok. nr 14.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Sulików ul. Dworcowa 5 59-975 Sulików pok. nr 4.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki do pobrania: 2009-05-11 16:20:27 - SIWZ (281.00 kB)
2009-05-11 16:24:15 - Projekt techniczny (1.38 MB)
2009-05-11 16:32:20 - Projekt techniczny zamienny A (129.37 kB)
2009-05-11 16:33:13 - Projekt techniczny zamienny B (133.06 kB)
2009-05-11 16:35:09 - Projekt techniczny-Stan istniejący (867.72 kB)
2009-05-11 16:36:09 - Przedmiar (284.84 kB)
2009-05-11 16:37:23 - SST (886.38 kB)

Nazwa dokumentu: PRZEBUDOWA I REMONT PARTERU BUDYNKU URZĘDU GMINY SULIKÓW
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Karolina Żerko-Kopij
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Żerko-Kopij
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2009-05-11 16:16:28
Data udostępnienia informacji: 2009-05-11 16:16:28
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-11 16:38:01

Wersja do wydruku...

corner   corner