logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


 

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
OD DNIA 13 MAJA 2009 R. DO 16 CZERWCA 2009 R.
 
W okresie od dnia 13 maja 2009 r. do dnia 16 czerwca 2009 r. Wójt podjął następujące działania:
 
 1. W związku z powierzeniem przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego organizacji tegorocznych dożynek wojewódzkich w gminie Sulików Wójt powołał zespół organizacyjny w składzie:
-Zbigniew Jaworski – Przewodniczący,
-Lidia Rychtarczyk,
-Krzysztof Lipko,
-Wojciech Pająk.
 1.  Podpisał aneks nr 1 do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim reprezentowanym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pana Edwarda Kosteckiego na realizację w roku 2009 Programu Wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.
 2. Dokonał wyboru oferty MDS Projekt ze Zgorzelca na wykonanie certyfikatu energetycznego nowo wybudowanego budynku świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym oraz podpisał umowę na wykonanie tego zadania z w/w firmą.
 3. Ogłosił III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Sulikowie, działka nr 11/17 wraz z budynkiem użytkowym.
 4. Zatwierdził regulamin pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przeprowadzenia przetargu na sprzedaży autobusu marki JELCZ oraz podpisał ogłoszenie o przetargu. Polecił poinformowanie firm transportowych o możliwości nabycia autobusu oraz podanie informacji do publicznej wiadomości.
 5. Zatwierdził arkusz organizacji Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie oraz Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie na rok szkolny 2009/2010.
 6. Zaakceptował specyfikację istotnych warunków zamówienia na dostawę i montaż „piłkochwytów” – siatek wychwytujących piłki na terenie boisk sportowych przy Środowiskowej Hali Sportowej w Sulikowie wzdłuż działek 675/7 i 675/9 w obrębie Sulików oraz polecił ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację w/w zadania.
 7. Polecił uporządkowanie kamienia leżącego przy bramie wjazdowej do cmentarza komunalnego w Radzimowie Górnym oraz pilne przeprowadzenie prac porządkowych (wykaszanie traw) na cmentarzach komunalnych.
 8. Wyraził zgodę na przekazanie kwoty w wysokości 500 zł dla Stowarzyszenia „społeczny Komitet Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej”, którego członkami są uczniowie z terenu Gminy Sulików.
 9. Polecił ponowne wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu w sprawie wycięcia drzewa przy świetlicy wiejskiej w Mikułowej stwarzającego niebezpieczeństwo.
 10. Polecił sprawdzenie potrzeby udrożnienia przepustu na drodze gminnej nr 130 w Biernej, pomiędzy działkami nr 153 i 136.
 11. Polecił ponowną interwencję w sprawie „dzikiego” wysypiska śmieci na granicy Gminy z Gminą Platerówka oraz podjęcie działań w celu usunięcia odpadów przy drodze na granicy Sulikowa z Małą Wsią Górną.
 12. Polecił usunięcie znaku ograniczającego prędkość do 20 km/h na drodze Studniska – Zgorzelec (przy wyjeździe ze Studnisk) koło znaku informującego o zakończeniu terenu zabudowanego oraz braku znaków „ustąp pierwszeństwa przejazdu” przy wyjeździe z ul. Szkolnej w Sulikowie. Wójt polecił podjęcie działań w celu usunięcia znaku „TAXI” na ulicy Zawidowskiej.
 13. Polecił sprawdzenie problemu uszkodzonego mostu koło posesji Pana Karniejew w Biernej.
 14. Polecił sprawdzenie uszkodzonego przepustu na ulicy Starozawidowskiej przy budynku nr 121.
 15. Zatwierdził aneks nr 3 z dnia 6 maja 2009 roku do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Sulikowie na rok szkolny 2008/2009.
 16. Zatwierdził aneks nr 3 do arkusza organizacji Gminnego Gimnazjum w Sulikowie.
 17. Podpisał porozumienia z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Oddział w Lwówku Śląskim w sprawie utrzymywania obiektów komunikacyjnych zrealizowanych w ramach zadań inwestycyjnych p.n. „Odbudowa rzeki Czerwona Woda w miejscowości Radzimów Dolny, Radzimów Górny i Bierna gm. Sulików” oraz „Odbudowa potoku Studzienka w miejscowości Studniska Górne i Studniska Dolne, gm. Sulików oraz w miejscowości Kunów, gm. Zgorzelec”.
 18. Zatwierdził Arkusz organizacyjny Przedszkola Publicznego w Sulikowie na rok szkolny 2009/2010.
 19. Zatwierdził Arkusz organizacyjny Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych na rok szkolny 2009/2010.
 20. Zatwierdził Arkusz organizacyjny Szkoły Podstawowej w Biernej na rok szkolny 2009/2010.
 21. Polecił podjęcie działań w celu zatrudnienia w Urzędzie Gminy osoby niepełnosprawnej.
 22. Polecił przekazanie mikrobusu Daewoo Lublin II przyznanego z Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej w Lubaniu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej.
 23. Wyraził zgodę na zamówienie znaków drogowych w celu uzupełnienia oznakowania przy drogach wewnętrznych i gminnych.
 24. Polecił zabezpieczenie środków w budżecie gminy na remont bariery mostu na drodze wewnętrznej nr 420 w Biernej, którego zły stan techniczny stwarza zagrożenie dla użytkowników drogi oraz zapoznał się z ofertą Pana Michała Filipiaka na wykonanie prac na w/w moście w kwocie 8.540,00 zł. Ponadto Wójt polecił oznakowanie i zabezpieczenie mostu przed wjazdem ciężkimi pojazdami.
 25. Dokonał wyboru oferty F.H.U. HALPOL z Lubania na wyposażenie wraz z montażem do nowo wybudowanego budynku świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym.
 26. Polecił podjęcie działań w celu umieszczenia przed Domem Zabytkowym „Ostry Narożnik” w Sulikowie tablicy zawierającej informację na temat zabytku.
 27. polecił stosowanie się do harmonogramu realizacji plac społecznie użytecznych na 2009 rok, m.in. uprzątniecie i zagospodarowanie terenu planu przy budynku N ZOZ w Sulikowie.
 28. Polecił wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z pisemną prośba o interwencje w sprawie uszkodzeń nawierzchni drogi powiatowej (przy nowo załatanych dziurach) w Biernej koło posesji Pana Pilarczyka.
 29. Polecił sprawdzenie czy zabytkowa studnia w Studniskach Dolnych jest zlokalizowana na działce gminnej w związku ze zgłoszeniem przez Pana Jana Kolbucha – Sołtysa Sołectwa Studniska Dolne złego stanu studni.
 30. Polecił podjęcie działań w celu likwidacji „dzikiego” wysypiska śmieci w Biernej na tzw. „kocim zamku” – ustalenie czyją własnością jest działka, na której zlokalizowane są odpady na wniosek sołtys Genowefy Wilczak – Raczak.
 31. Polecił informowanie na bieżąco o zmianach terminów odbioru odpadów przez ŁHK, w szczególności mieszkańców, którzy pojemniki dostarczają do miejsc odbioru odpadów.
 32. Polecił przystąpienie do wymiany zniszczonych pojemników na odpady oraz skuteczniejsze dostarczanie worków do segregacji dla mieszkańców, którzy zawarli umowę z ŁHK. 
 33. Zatwierdził aneks nr 4 do arkusza organizacji Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie oraz Szkoły Podstawowej w Sulikowie na rok szkolny 2008/2009.
 34. Zatwierdził aneks nr 1 do umowy sponsoringu nr 45/PG/2009 z Fronax Sp. z o.o. z Wrocławia na pokrycie części wydatków związanych organizacją dożynek wojewódzkich gminie Sulików.
 35. Dokonał wyboru oferty przetargowej firmy Speed Sport Sp. z o.o. z Warszawy na dostawę i montaż „piłkochwytów” – siatek wychwytujących piłki – na terenie boisk sportowych przy Środowiskowej Hali Sportowej w Sulikowie wzdłuż działek 675/7 i 675/9 obręb Sulików.
 36. Polecił sprawdzenie własności działki, na której znajduję się droga w Ksawerowie, o której remont wnioskowali mieszkańcy na zebraniu wiejskim – sprawdzenie możliwości sfinansowania nawiezienia kamienia na tę drogę w drugim półroczu 2009 r.
 37. Monitował w sprawie zamontowania internetu radiowego na budynku biblioteki publicznej w Biernej.
 38. Polecił sporządzenie pisma do Starostwa Powiatowego monitującego w sprawie zamontowania barierki ochronnej przy drodze powiatowej w Radzimowie Dolnym.
 39. Polecił pilną interwencję w sprawie walącego się budynku położonego blisko drogi w Miedzianej stwarzającego zagrożenie dla mieszkańców.
 40. Ogłosił nabór na wolne stanowisko pracy – Komendanta Straży Gminnej w Sulikowie.
 41. Polecił interweniowanie w sprawie uszkodzeń nawierzchni drogi na ul. Garbarskiej w Sulikowie oraz uszkodzenia mostu przy tej ulicy.
 42. Zapoznał się i zaakceptował ofertę ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska s.c. A. Baczmański B. Baczmańska z Zielonej Góry na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice” z podziałem na dwie części (koszty kwalifikowane i niekwalifikowane) oraz podpisał umowę na wykonanie w/w kosztorysu.
 43. Polecił poddanie analizie prawnej sprawy wynajmu lokalu handlowego położonego na działce nr 553/20 przy Placu Wolności nr 4b w Sulikowie.
 44. Polecił przeznaczenie lokalu użytkowego położonego przy Placu Wolności nr 12 w Sulikowie do sprzedaży w drodze przetargowej.
 45. Zapoznał się z projektami uchwał na czerwcową sesje Rady Gminy Sulików.
 46. Polecił zabezpieczenie w budżecie gminy środków w wysokości 60 tyś zł na remont dachu ośrodka zdrowia w Sulikowie. Środki zostaną przekazane w formie dotacji dla Powiatu Zgorzeleckiego.
 47. Polecił udzielenie pisemnych odpowiedzi na zapytania radnych na sesji majowej w następujących sprawach:
  -terminu przeglądu gwarancyjnego remontu drogi nr w Mikułowej, przyczyny nie wykorzystania pod plac zabaw działki w Studniskach Górnych, udzielenie informacji na temat powołania, działalności i składu Społecznej Rady Programowej działającej na terenie gminy, zamówienie i zakup brakujących koszy na przystanki autobusowe.
 48. Wykonywał uchwały Rady Gminy oraz podejmował czynności związan z reprezentowaniem Gminy Sulików na zewnątrz.
 
Wydał następujące zarządzenia:
 1. W sprawie zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 2.
 2. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie zmiany w składzie zespołu przygotowującego przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w gminie Sulików.
 3. W sprawie przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie gminy Sulików.
 4. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawienia.
 5. W sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych w gminie Sulików.
 6. W sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do ich sprzedaży w drodze bezprzetargowej (obręb Wielichów).
 7. W sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej (obręb Bierna).
 8. W sprawie zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 2 w Biernej.
 9. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad wydawania i rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy stanowiące własność Gminy Sulików.
 10. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Sulików.
 11. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
 12. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawienia (obręb Sulików).
Podpisał następujące umowy:
 1. Umowę z Zarządem Rejonowym Spółek Wodnych w Zgorzelcu na wykonanie odbudowy rowu melioracyjnego leżącego na działce nr 297 przy ul. Garbarskiej w Sulikowie.
 2. Umowę z Firmą „Śnież-Pol” Grzegorz Kasza na wykonanie usługi polegającej na poprawie stanu nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej nr 155 poprzez nawiezienie na nawierzchnię drogi materiału pozyskanego z torowiska na stacji Sulików. 
 3. Umowę z Firmą Usługowo Handlową Adam Żukowski na dostawę oznakowania drogowego wraz z jego montażem.
 4. Umowę o udostępnieniu do stosowania aplikacji Rejestrator Ubezpieczeń Grupowych oraz o zachowaniu poufności i powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
 5. Umowę z firmą ARAM Sp. z o.o. z Warszawy na świadczenie usług serwisu eksploatacyjnego systemu Ewidencji Ludności (SELWIN) oraz Rejestr Wyborców (RWWIN).
 6. Umowę z firmą Handlowo – Usługową Krzysztof Rebejko z Zawidowa na dostarczenie i montaż rolet okiennych do świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym w ilości 20 sztuk.
 7. Umowę z Firmą DATACOM na dostawę sprzętu komputerowego Urzędzie Gminy Sulików.
 8. Umowę sponsoringu z Firmą Lafarge na sponsorowanie uroczystości związanej z „Kwietnym Biegiem”.
 9. umowę z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie trybu przekazywania w 2009 r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia.

   

Nazwa dokumentu: OD DNIA 13 MAJA 2009 R. DO 16 CZERWCA 2009 R.
Skrócony opis: SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI OD DNIA 13 MAJA 2009 R. DO 16 CZERWCA 2009 R.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-07-21 10:30:58
Data udostępnienia informacji: 2009-07-21 10:30:58
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-21 10:39:28

Wersja do wydruku...

corner   corner