logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

 
  •  
  •  
  •  
 

 
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXV/195/08
z dnia 30 grudnia 2008 roku
S T A T U T 
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO 
W SULIKOWIE

Rozdział I
Postanowienia ogólne 

§ 1.
1.Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie zwany w dalszej części Zakładem jest jednostką organizacyjną gminy Sulików.
2.Zakład nie posiada osobowości prawnej i działa na zasadach określonych dla zakładów budżetowych.
3.Siedziba Zakładu mieści się w Sulikowie.
4.Terenem działania Zakładu jest gmina Sulików. Za zgodą Wójta Gminy, Zakład może prowadzić działalność poza terenem gminy Sulików.
5.Zakład jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 2.
Zakład działa na podstawie : 
1.Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ),
2.Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późniejszymi zmianami ),
3.Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami ),
4.Uchwały Rady Gminy Sulików nr VI/37/99 z 27 lutego 1999 roku o utworzeniu zakładu budżetowego.


Rozdział II 
Przedmiot działania zakładu.

§ 3.
1.Celem i przedmiotem działania Zakładu jest bieżące zaspokajanie potrzeb ludności gminy w dziedzinie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, oraz świadczenie usług w tym zakresie, a w szczególności:
1)urządzanie i utrzymanie gminnych terenów zielonych,
2)utrzymanie czystości gminnych dróg, ulic, mostów i placów,
3)eksploatacja i utrzymanie cmentarzy gminnych, w tym świadczenie usług pogrzebowych,
4)eksploatacja i utrzymanie gminnego składowiska odpadów stałych,
5)zarządzanie nieruchomościami będącymi w zasobie gminy, w tym rozwiązywanie sporów pomiędzy najemcami,
6)utrzymanie urządzeń użyteczności publicznej,
7)eksploatacja i utrzymanie kotłowni będących w zarządzie Zakładu,
8)utrzymanie i eksploatacja tablic ogłoszeniowych oraz słupów reklamowych wraz z udostępnieniem powierzchni reklamowych,
9)gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi zabudowanymi i niezabudowanymi w zakresie dzierżawy i najmu,
10)organizowanie prac społecznie użytecznych i prac interwencyjnych oraz robót publicznych,
11)wykonywanie usług remontowo-budowlanych i instalacyjnych,
12)inne prace zlecone przez Wójta .
2.Działalność wymieniona w ust. 1 Zakład prowadzi na podstawie rocznego planu finansowego, zatwierdzonego przez Kierownika Zakładu.  

  § 4.

1.Niezależnie od podstawowych zadań, o których mowa w § 3 Zakład może świadczyć  
  odpłatnie na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych inne usługi.
2.Świadczenie usług, o których mowa w ust.1 jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy nie 
  spowoduje to opóźnień oraz innych trudności w realizacji zadań określonych w § 3.Rozdział III
Organizacja i zarządzanie zakładem

§ 5.

1.Strukturę organizacyjną Zakładu oraz zakres i zasady działania poszczególnych komórek organizacyjnych, w tym podział czynności i odpowiedzialności pracowników, określa regulamin organizacyjny.
2.Regulamin organizacyjny nadaje Kierownik za zgodą Wójta Gminy.
3.Zasady organizacji i czasu pracy określa regulamin pracy nadany przez Kierownika.
4.Zasady wynagradzania pracowników określa regulamin wynagradzania nadany przez Kierownika.
5.Zasady przyznawania pracownikom świadczeń z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa regulamin zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nadany przez Kierownika.

§ 6.
1.Zakładem kieruje Kierownik.
2.Kierownik zarządza jednostką jednoosobowo w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.
3.Kierownik reprezentuje Zakład na zewnątrz, składa oświadczenia woli w zakresie wynikającym z pełnomocnictwa.
4.Kierownik czuwa nad mieniem Zakładu i jest za nie odpowiedzialny.
5.Kierownik lub osoba przez niego upoważniona wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników zakładu.
6.Kierownik upoważniony jest do udzielania pracownikom Zakładu upoważnień do reprezentowania Zakładu.

§ 7.
1.Kierownik Zakładu wykonuje zadania przy pomocy Głównego Księgowego.
2.Kierownika w czasie jego nieobecności zastępuje osoba upoważniona przez Kierownika w zakresie udzielonego jej umocowania.
3.Główny Księgowy oraz osoba, o której mowa w ust. 2 działają w zakresie spraw powierzonych przez Kierownika oraz wynikających z zakresu ich obowiązków i ponoszą przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje.


Rozdział IV
Gospodarka Finansowa Zakładu.

§ 8.
1.Zakład prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem Gminy na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych.
2.Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan przychodów i wydatków, zwany planem finansowym Zakładu.
3.Zakład może otrzymywać z budżetu Gminy dotację przedmiotową.
4.Plany inwestycji i remontów kapitalnych podlegają uzgodnieniu z Wójtem Gminy.
5.Kontrolę prawidłowości rozliczeń jednostki z budżetem Gminy sprawuje Wójt Gminy.
6.Mienie Zakładu jest mieniem gminnym zarządzanym przez Zakład.

Rozdział V
Nadzór nad Zakładem

§ 9.
1.Organem sprawującym nadzór nad Zakładem jest Wójt Gminy.
2.W ramach sprawowanego nadzoru Wójt Gminy jest w szczególności uprawniony do:

1)określania kierunków działania Zakładu;
2)dokonywania oceny pracy Kierownika i działalności Zakładu
3)dokonywania oceny prawidłowości wykorzystania środków przeznaczonych na określone cele.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe 

§ 10.
Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.Nazwa dokumentu: Akty prawne
Skrócony opis: Podstawy prawne działania GZK
Osoba, która wytworzyła informację: Janina Prtrów
Osoba, która odpowiada za treść: Janina Petrów
Osoba, która wprowadzała dane: Janina Petrów
Data wytworzenia informacji: 2009-02-13 08:37:18
Data udostępnienia informacji: 2009-02-13 08:37:18
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-16 08:26:23

Wersja do wydruku...

corner   corner