logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

Wójt Gminy Sulików zaprasza do rokowań na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Gminy, przedmiotem której jest autobus marki JELCZ LO90 M.
 
1. Dane techniczne pojazdu:
 1)      marka - JELCZ
 2)      model – LO90 M12t
 3)      Rodzaj pojazdu – autobus,
 4)      rok produkcji - 2000
 5)      data I-szej rejestracji - 2000/06/09
 6)      data ważności badania technicznego – 29.06.2009r.
 7)      nr rejestracyjny -   DZG HO38
 8)      nr identyfikacyjny (VIN) – SUJO90010040000136
 9)      nr ident. na tabliczce znamionowej – 0589417606P311
 10)   rodzaj nadwozia – JELCZ L090M
 11)   barwa nadwozia – pomarańczowy
 12)   liczba miejsc – 44+1
 13)   rodzaj silnik/zapłon – z zapłonem samoczynnym
 14)   nr silnika - -, 0589417606P311
 15)   pojemność skokowa silnika – 4580ccm
 16)   moc silnika – 114 kW (155 KM)
 17)   rodzaj napędu – 2/4x2
 18)   wskazanie drogomierza – 189797 km
 19)   dopuszczalna masa całkowita – 12000 kg
 20)   dopuszczalna masa własna – 7550 kg
 
Autobus jest pojazdem  kompletnym, sprawnym  technicznie. Samochód nie wymaga napraw nadwozia i podwozia. Nie posiada aktualnych badań technicznych i ubezpieczenia.
Cena wywoławcza autobusu wynosi: 70.000,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych). Sprzedaż autobusu podlega zwolnieniu od podatku VAT.
 
1.      Organizator wymaga wniesienia wadium w kwocie 3 500,00 złotych w terminie do dnia 10.02.2010 roku przelewem na rachunek numer 47 8392 0004 0000 0101 2000 0090 w Łużyckim Banku Spółdzielczym. Liczy się data wpływu na konto Organizatora.
2.      Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików pok. Nr 206 do dnia 11.02.2010 rok do godziny 15.30 z dopiskiem: ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ AUTOBUS SZKOLNY MARKI JELCZ MODEL LO90 M12T.
3.      Rokowania rozpoczną się w dniu 17.02.2010 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Sulików, sala numer 303.
4.      Sprzedaż autobusu ma formę publicznych rokowań z oferentami. O wyborze oferty decydować będzie zaproponowana przez uczestnika rokowań najwyższa cena (proponowana cena zakupu).
5.      Organizator dopuszcza możliwość rozłożenia zapłaty za przedmiot rokowań na raty z zastrzeżeniem, że ostatnia rata musi być wpłacona w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy kupna sprzedaży.
6.      W rokowaniach mogą uczestniczyć Oferenci, którzy w odpowiedzi na zaproszenie do rokowań zgłoszą pisemnie chęć uczestnictwa w rokowaniach, które powinno zawierać:
 1)      imię i nazwisko, adres uczestnika rokowań lub nazwę oraz siedzibę podmiotu gospodarczego (numer telefonu, faks, adres mail)
 2)      proponowaną cenę zakupu
 3)      ilość rat zapłaty
 4)      dowód wpłaty wadium (kopia)
 5)      numer konta bankowego oferenta, na które może być zwrócone wadium
 6)      oświadczenie, że uczestnik rokowań zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu rokowań i nie wnosi zastrzeżeń – wzór oświadczenia w załączeniu.
7.      Osoby fizyczne przystępujące do rokowań winny legitymować się dowodem osobistym. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedstawić aktualny odpis z KRS-u albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a inne osoby prawne aktualny odpis z właściwego rejestru. Przedstawiciele osób prawnych występujących w rokowaniach winni legitymować się stosownym upoważnieniem do występowania w imieniu osoby prawnej.
8.      Kolejność uczestniczenia oferentów w rokowaniach zostanie ustalona na podstawie losowania.
9.      Uczestnicy przystępujący do rokowań akceptują regulamin rokowań, stan techniczny samochodu oraz warunki umowy.
10. Organizator nie ponosi kosztów uczestnictwa oferentów w rokowaniach.
11. Komisja do spraw rokowań dokona wyboru oferentów, których dopuści do rokowań na podstawie złożonej odpowiedzi na publiczne zaproszenie do rokowań. O zakwalifikowaniu bądź nie zakwalifikowaniu do dalszego postępowania Organizator powiadomi Oferentów pisemnie i prześle powiadomienie faksem lub mailem.
12. Rokowania mają charakter poufny i mogą być przeprowadzone osobiście, telefonicznie, lub za pomocą poczty elektronicznej.
13. Oferent biorący udział w rokowaniach na zakończenie rokowań podpisze protokół rokowań, w którym zawarte będą proponowanie przez niego wiążące warunki zawarcia umowy kupna sprzedaży.
14. Po zakończeniu rokowań Komisja dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.
15. Wygrywający rokowania zobowiązany jest podpisać umowę kupna sprzedaży w terminie wyznaczonym przez organizatora tj. do dwóch tygodni od dnia ogłoszenia wyników rokowań.
16. W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby, które nie posiadają zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec Gminy Sulików z tytułu umów cywilnoprawnych.
17. Samochód będzie udostępniony do oglądania po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Uzgodnień można dokonać pod nr telefonu: +4875 7787 288, osoba do kontaktu Wojciech Pająk.
18. Miejscem, w którym można zapoznać się z treścią regulaminu rokowań, projektem umowy, wzorem oświadczenia jest siedziba Urzędu Gminy Sulików lub strona internetowa http://bip.sulikow.pl w zakładce tablica ogłoszeń.
 
Załączniki:
 1.       Regulamin rokowań
 2.       Projekt umowy kupna sprzedaży
 3.       Wzór zgłoszenia uczestnictwa
 4.       Wzór oświadczenia

Nazwa dokumentu: ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ
Skrócony opis: PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Gminy, przedmiotem której jest autobus marki JELCZ LO90 M.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Pawlińska
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Pająk
Data wytworzenia informacji: 2010-01-29 08:56:38
Data udostępnienia informacji: 2010-01-29 08:56:38
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-29 09:00:03

Wersja do wydruku...

corner   corner