logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
minus Informacja o wynikach naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Gminny Ośrodek Kultury
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
A A A


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ
O CHARAKTERZE SOCJALNYM

 

Stypendium socjalne i zasiłki szkolne na rok szkolny 2015/2016

 

Stypendium szkolne może otrzymywać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo–wychowawczych, alkoholizm, narkomania.

 

 • Stypendium szkolne udzielane jest uczniom w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

 • Stypendia socjalne przysługuje:

  1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, mauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

  2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust.7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia

 • O stypendium mogą ubiegać się rodzice, opiekunowie prawni, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły.

 • Stypendium szkolne może być przyznane na okres od 1 miesiąca do 10 miesięcy, w wysokości od 84,80 zł do 212,00 zł.

 • Stypendium szkolne przyznawane jest na pokrycie wydatków na cele edukacyjne, w tym w szczególności na zakup podręczników, pomocy naukowych, literatury fachowej, przyborów szkolnych, abonamentu internetowego, opłaty za „zieloną szkołę”, wycieczki szkolne, komputera i jego części, drukarki, stroju sportowego i innego wyposażenia wymaganego obligatoryjnie przez szkołę.

 • Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
  o s
  typendium szkolne, nie może być większa niż kwota 456,00 zł na osobę w rodzinie.

 • Na dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne składają się poszczególne dochody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pochodzące z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu (w tym miesiącu) z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

  Do dochodu zaliczamy w szczególności:

  - wynagrodzenie za pracę NETTO,

  - zasiłki dla bezrobotnych,

  - renty, emerytury,

  - zasiłki z pomocy społecznej stałe i okresowe,

  - świadczenia rodzinne,

  - alimenty,

  - dodatki mieszkaniowe,

  - dodatki energetyczne,

  - dochód z działalności gospodarczej,

  - dochód z działalności rolniczej.

 • Ryczałtowy dochód w rolnictwie z 1 ha przeliczeniowego wynosi 250,00 zł

 • Wykazany dochód należy udokumentować zaświadczeniami, decyzjami o przyznaniu swiadczeń, odcinkami rent, czy emerytur. W sytuacji niemożności uzyskania zaświadczenia przyjmowane będą oświadczenia strony, złożone pod rygorem odpowiedzielności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 przyjmowane będą od 01 do 15 września 2015 r., (dotyczy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) oraz do 15 października 2015 r. (dotyczy słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych), w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulikowie - Dział Pomocy Środowiskowej i Świadczeń, ul. Pocztowa 7a (pok. nr 6), w godz. 7.30-15.00.

 

Wnioski o stypendium są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulikowie - Dział Pomocy Środowiskowej i Świadczeń (pokój nr 6) oraz na stronie internetowej GOPS w Sulikowie.

 

 

ZASIŁEK SZKOLNY

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu sie przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

 

Zasiłek szkolny przysługuje:

 1. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

 2. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego w rodzinie ucznia, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany miedzy innymi w przypadku:

 1. śmierci rodzica lub opiekuna prawnego,

 2. ciężkiej choroby w rodzinie, która powoduje znaczne obciążenie finansowe dla rodziny,

 3. innych zdarzeń losowych, które wpływają negatywnie na sytuację finansową ucznia i mogą zakłócić prawidłowy przebieg procesu edukacji,

 4. utraty pracy przez rodzica (rodziców) ucznia.

Zasiłek szkolny może być przyznany raz, lub kilka razy w roku.

 

Załączniki do pobrania: 2015-07-31 10:01:01 - Oświadczenie do wniosku o stypendium 2015-2016 (20.27 kB)
2015-07-31 10:01:36 - Oświadczenie (13.26 kB)
2015-07-31 10:02:41 - Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 2015-2016 (58.00 kB)

Nazwa dokumentu: Stypendia socjalne i zasiłki szkolne na rok szkolny 2015/2016
Osoba, która wytworzyła informację: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Świątek
Osoba, która wprowadzała dane: Kamila Sznajder
Data wytworzenia informacji: 2010-09-03 08:52:24
Data udostępnienia informacji: 2010-09-03 08:52:24
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-31 10:04:03

Wersja do wydruku...

corner   corner