logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

Referent ds. świadczeń rodzinnych i alimentacji

      1. Wymagania niezbędne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego

b posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

c) wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe

d) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

            publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

            e) cieszy się nieposzlakowaną opinią

2. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie w pracy w administracji publicznej

         b) znajomość podstawowych aktów prawnych: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa

            z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz.U. z 2009r.Nr 1, poz. 7           
               z późn.zm.), 
ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 Nr 139, poz. 992
               z późn. zm.)
ustawa o samorządzie gminnym,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

        a) prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie udzielanych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
           (z wykorzystaniem systemu informatycznego), w tym:

          - wydawanie i przyjmowanie wniosków osobom ubiegającym się o prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków             do zasiłku rodzinnego, świadczeń opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

          - analiza, pełnej, kompletnej dokumentacji oraz sporządzanie sprawozdań                                                  zakresu udzielanych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

       b) prowadzenie postępowania egzekucyjnego,

       c) sporządzanie decyzji administracyjnych w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania

          administracyjnego(do zatwierdzenia przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej),

    4. Wymagane dokumenty:

        a) życiorys

           b) list motywacyjny

           c) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów

d) kwestionariusz osobowy

e)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

f) oświadczenie o niekaralności oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu

   z pełni praw publicznych,

g) oświadczenie o treści: ”Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni

             z praw publicznych, nie byłem/am  karany/a za przestępstwa popełnione z winy umyślnej ścigane

             z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.”

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie ul. Pocztowa 7a lub pocztą na adres ośrodka z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „ Referent ds. świadczeń rodzinnych i alimentacji” w terminie do dnia 21 września 2010 r. /nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w BIP/.

Aplikacje, które wpłyną do ośrodka pomocy społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008, r Nr 223, poz. 1458).

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: Nabór
Osoba, która wytworzyła informację: Kamila Sznajder
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Światek
Osoba, która wprowadzała dane: Kamila Sznajder
Data wytworzenia informacji: 2010-09-08 14:11:30
Data udostępnienia informacji: 2010-09-08 14:11:30
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-08 14:34:09

Wersja do wydruku...

corner   corner