logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Sulików: Modernizacja budynku edukacyjno-kulturowego w Gminie Sulików oraz w Gminie Hohendubrau.
Numer ogłoszenia: 321732 - 2010; data zamieszczenia: 06.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sulików , ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, woj. dolnośląskie, tel. 75 7787613, faks 75 7756922.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.sulikow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja budynku edukacyjno-kulturowego w Gminie Sulików oraz w Gminie Hohendubrau..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji i remontu budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie przy Placu Wolności 9, w szczególności: - remont instalacji wewnętrznej wodnej dla całego obiektu w części piwnicy, parteru oraz piętra, - remont instalacji wewnętrznej kanalizacyjnej dla całego obiektu w części piwnicy, parteru oraz piętra, - remont instalacji elektrycznej dla całego obiektu w części piwnicy, parteru oraz piętra, - wykonanie termomodernizacji elewacji. - wykonanie nagłośnienia sali widowiskowej, - termomodernizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, - wymiana powierzchni ceramicznych w sanitariatach oraz w kotłowni, - wymiana armatury łazienkowej, - wykonanie nowego sufitu podwieszonego nad salą widowiskową, - demontaż starego i wymiana na nowe pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.23.00-9, 45.45.30.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 15.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, jeżeli wykaże iż zrealizował w sposób należyty w ostatnich 5 latach, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu generalnego remontu lub budowie nowego obiektu użyteczności publicznej* o wartości minimum 500.000,00 zł brutto każda, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorów wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokół odbioru końcowego itp.) *budynek użyteczności publicznej - rozumie się przez to budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia jeżeli wykaże co najmniej: - jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży budowlanej - jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży elektrycznej - jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży sanitarnej, Wyżej wymienione osoby muszą posiadać uprawnienia do realizacji robót budowlanych określone przepisami prawa budowlanego (muszą być członkami właściwych terytorialnie okręgowych izb samorządu zawodowego).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 300 000,00 zł lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz ofertowy, wykaz części zamówienia których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)
 Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.sulikow.pl w zakładce przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Sulików ul.Dworcowa 5 59-975 Sulików pok. nr 107.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.10.2010 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Sulików ul.Dworcowa 5 59-975 Sulików pok. 103 Biuro Obsługi Klienta.

IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

Załączniki do pobrania: 2010-10-05 12:41:02 - Załącznik nr 1 - Architektura - Rzut parteru (374.78 kB)
2010-10-05 12:42:13 - Załącznik nr 3 - Architektura - Rzut poddasza (334.54 kB)
2010-10-05 12:42:47 - Załącznik nr 2 - Architektura - Rzut I piętra (367.55 kB)
2010-10-05 12:43:30 - Załącznik nr 4 - Architektura - Rzut dachu (185.56 kB)
2010-10-05 12:44:12 - Załącznik nr 5 - Architektura - Przekrój AA (293.12 kB)
2010-10-05 12:44:55 - Załącznik nr 6 - Architektura - Elewacja wschodnia i zachodnia (187.50 kB)
2010-10-05 12:45:44 - Załącznik nr 7- Architektura - Elewacja północna i południowa (171.57 kB)
2010-10-05 12:46:39 - Załącznik nr 8 - Architektura - Zestawienie stolarki okiennej (309.28 kB)
2010-10-05 12:47:13 - Załącznik nr 9 - Architektura - Zestawienie stolarki drzwiowej (125.55 kB)
2010-10-05 12:49:00 - Załącznik nr 10 - Architektura - Detal docieplenia ściany (293.12 kB)
2010-10-05 12:49:44 - Załącznik nr 10 - Architektura - Detal docieplenia dachu płaskiego (282.96 kB)
2010-10-05 12:52:34 - Załącznik nr 11 - Architektura - Projekt zagospodarowania terenu (94.56 kB)
2010-10-05 12:56:05 - Załącznik nr 12 - Architektura - Kolorystyka elewacji (4.44 MB)
2010-10-05 12:56:50 - Załącznik nr 13 - Architektura - Opis techniczny (119.59 kB)
2010-10-05 12:59:19 - Załącznik nr 14 - Architektura - Strona tytułowa (22.96 kB)
2010-10-05 13:09:21 - Załącznik nr 17 - Instalacje elektryczne - Opis budowlany (56.16 kB)
2010-10-05 13:09:53 - Załącznik nr 15 - Architektura - Oświadczenie (31.28 kB)
2010-10-05 13:11:55 - Załącznik nr 16 - Architektura - Projekt zagospodarowania terenu - Mapa sytuacyjna (266.69 kB)
2010-10-05 13:13:45 - Załącznik nr 18 - Instalacje elektryczne - Instalacja siłowa parter (128.09 kB)
2010-10-05 13:15:29 - Załącznik nr 19 - Instalacje elektryczne - Instalacja siłowa I piętro (140.48 kB)
2010-10-05 13:16:40 - Załącznik nr 20 - Instalacje elektryczne - Instalacja siłowa II piętro (133.38 kB)
2010-10-05 13:17:27 - Załącznik nr 21 - Instalacje elektryczne - Instalacja odgromowa (137.22 kB)
2010-10-05 13:18:18 - Załącznik nr 22 - Instalacje elektryczne - Instalacja oświetleniowa parter (161.56 kB)
2010-10-05 13:19:02 - Załącznik nr 23 - Instalacje elektryczne - Instalacja oświetleniowa I piętro (160.15 kB)
2010-10-05 13:19:43 - Załącznik nr 24 - Instalacje elektryczne - Instalacja oświetleniowa II piętro (149.15 kB)
2010-10-05 13:20:41 - Załącznik nr 25 - Instalacje elektryczne - Schemat rozdzielni elektrycznej kotłowni (145.20 kB)
2010-10-05 13:21:34 - Załącznik nr 26 - Instalacje elektryczne - Schemat rozdzielni elektrycznej sali komputerowej (152.10 kB)
2010-10-05 13:23:04 - Załącznik nr 27 - Instalacje elektryczne - Schemat rozdzielni elektrycznej głównej (226.70 kB)
2010-10-05 13:26:47 - Załącznik nr 28 - Instalacje elektryczne - Schemat rozdzielni elektrycznej kawiarni (147.16 kB)
2010-10-05 13:31:05 - Załącznik nr 29 - Instalacje elektryczne - Tabele doboru kabli (30.40 kB)
2010-10-05 13:34:15 - Załącznik nr 30 - Instalacje sanitarne - Instalacja wodociągowa - Rzut parteru (179.74 kB)
2010-10-05 13:37:45 - Załącznik nr 31 - Instalacje sanitarne - Instalacja wodociągowa - Rzut I piętra (156.47 kB)
2010-10-05 13:39:22 - Załącznik nr 33 - Instalacje sanitarne - Rozwinięcie aksonometryczne instalacji wodociągowej (284.85 kB)
2010-10-05 13:45:32 - Załącznik nr 32 - Instalacje sanitarne - Instalacja wodociągowa - Rzut II piętra (157.50 kB)
2010-10-05 13:48:17 - Załącznik nr 34 - Instalacje sanitarne - Instalacja kanalizacji sanitarnej - Rzut parteru (180.20 kB)
2010-10-05 13:49:26 - Załącznik nr 35 - Instalacje sanitarne - Instalacja kanalizacji sanitarnej - Rzut I piętra (139.87 kB)
2010-10-05 13:49:57 - Załącznik nr 36 - Instalacje sanitarne - Instalacja kanalizacji sanitarnej - Rzut II piętra (149.28 kB)
2010-10-05 13:51:01 - Załącznik nr 37 - Instalacje sanitarne - Rozwinięcie kanalizacji - podejścia i piony (488.09 kB)
2010-10-05 13:52:24 - Załącznik nr 39 - Instalacje sanitarne - Pomieszczenie kotłowni (239.94 kB)
2010-10-05 13:52:58 - Załącznik nr 38 - Instalacje sanitarne - Rozwinięcie kanalizacji - przewody odpływowe (192.15 kB)
2010-10-05 13:59:33 - Załącznik nr 40 - Instalacje sanitarne - Studnia schładzająca (180.20 kB)
2010-10-05 14:01:36 - Załącznik nr 41 - Przedmiar robót instalacyjnych (228.50 kB)
2010-10-05 14:03:57 - Załącznik nr 42 - Przedmiar robót budowlanych (211.61 kB)
2010-10-05 14:05:03 - Załącznik nr 43 - Przedmiar robót elektrycznych (195.51 kB)
2010-10-05 15:07:17 - Załącznik nr 44 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - instalacje sanitarne (192.65 kB)
2010-10-05 15:08:34 - Załącznik nr 45 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (420.89 kB)
2010-10-05 15:09:53 - Załącznik nr 46 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – instalacje elektryczne (174.97 kB)
2010-10-06 15:07:22 - Załącznik nr 0 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (204.71 kB)

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o przetargu
Skrócony opis: Modernizacja budynku edukacyjno-kulturowego w Gminie Sulików oraz w Gminie Hohendubrau.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Pawlińska
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-10-05 12:35:37
Data udostępnienia informacji: 2010-10-06 15:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-06 15:11:41

Wersja do wydruku...

corner   corner