logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Odbudowa mostu na rzece Czerwona Woda w ul. Górnej w miejscowości Sulików
Numer ogłoszenia: 384494 - 2010; data zamieszczenia: 26.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 355506 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, woj. dolnośląskie, tel. 75 7787613, faks 75 7756922.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa mostu na rzece Czerwona Woda w ul. Górnej w miejscowości Sulików.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odbudowy mostu na rzece Czerwona Woda w ul. Górnej w miejscowości Sulików.
Istniejący obiekt mostowy usytuowany jest pod kątem 68° ( 32°) w stosunku do istniejącej osi drogi gminnej.
Istniejący obiekt mostowy posiada konstrukcję murowaną z cegły i kamienia, oznaczony numerem 21 w 11 km +360 m rzeki Czerwona Woda. Sklepienie ceglane łukowe i ceglano - kamienne przyczółki. Szerokość mostu 4,00 m, długość mostu z przyczółkami 8,00 m.
Podczas powodzi w sierpniu 2010 r. nastąpiło podmycie i uszkodzenie przyczółków.
W oparciu o zgromadzone informacje oraz wizję w terenie należy rozebrać i przebudować istniejący obiekt mostowy.
Roboty rozbiórkowe
W ramach robót rozbiórkowych wykonać należy:
- rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego,
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogowej,
Kubatura obiektu do rozbiórki – 20,00 m3
Powierzchnia jezdni do rozbiórki – 80,00m2
Roboty wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną – D-01.02.04
Roboty ziemne
W ramach robót ziemnych przewiduje się wykonanie następujących robót:
- zdjęcie humusu na głębokość 10 cm
- wykonanie wykopów w gruncie kategorii I-IV pod projektowaną ławę fundamentową
- wykonanie wykopów w dnie potoku w celu umocnienia dna potoku brukiem kamiennym 120/300
- wykonanie nasypów z gruntu nasypowego w celu dostosowania korpusu do nowej niwelety
- wykonanie grodzic szczelnych na głębokości 2,0m w celu wykonania wykopów pod ławy fundamentowe oraz samych fundamentów
Powierzchnia zdjęcia humusu – 100,00 m2
Kubatura wykopów pod ławę fundamentową – 120,00 m3
Kubatura wykopów w dnie potoku – 50,00 m3
Kubatura nasypów – 110,00 m3
Powierzchnia grodzic do wykonania – 68,00 m2
Zdjęcie humusu wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną – D-01.02.02
Wykopy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną – D-02.01.01
Nasypy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną – D-02.03.01
Grodzice wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną – M-21.02.01
 
Przepust
Zaprojektowano przepust z blachy falistej (typu ViaCon SUPERCOR SC-B27) z pionowym ścięciem wlotów o następujących parametrach:
- szerokości – 700 cm
- wysokości w kluczu – 220 cm
- konstrukcja składa się z blachy falistej łączonych na śruby, przepust wykonany będzie ze stali powlekanej warstwami ochronnymi (ocynkowanie)
- konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie farbą epoksydową na całej wewnętrznej powierzchni
Długość przepustu – 7696 mm
Konstrukcję przepustu należy posadowić na ławie fundamentowej żelbetowej o wymiarach 100x100cm z betonu B30 zbrojonej stalą 18G2.
Kubatura betonu do wykonania ławy fundamentowej – 23,10 m3
Ciężar stali zbrojeniowej do zbrojenia fundamentów – 706,18 kg
Aby dodatkowo zabezpieczyć konstrukcję przepustu na działanie wody należy wykonać ławę ochronną z betonu B30 o wymiarach 30 x 50cm posadowioną na ławie fundamentowej od strony koryta cieku
Kubatura betonu do wykonania ławy ochronnej – 2,31 m3
W celu wzmocnienia i usztywnienia przepustu na krańcach należy wykonać wieniec żelbetowy z betonu B30 i zbrojony stalą 18G2
Kubatura betonu do wykonania wieńca – 5,25 m3
Ciężar stali zbrojeniowej do zbrojenia wieńca – 297,10 kg
Zaprojektowano wykonanie ścianek czołowych z kamienia 120/300 na zaprawie cementowej M10.
Kubatura ścianek czołowych z kamienia – 11,00 m3
W celu zamontowania bariero-poręczy BPS na obiekcie należy na ściankach kamiennych posadowić ławę żelbetową z betonu B30 zbrojoną stalą 18G2.
Kubatura betonu do wykonania ławy żelbetowej – 3,17 m3
Ciężar stali zbrojeniowej do zbrojenia ławy żelbetowej – 391,14 kg
Zasypkę przepustu wykonać z kruszywa ziarnistego o frakcjach 0-120.
Kubatura zasypki – 180 m3
Na wysokości 10 cm od góry projektowanego przepustu należy ułożyć warstwę geowłókniny o gramaturze 250-300 g/ m2
Powierzchnia geowłókniny do ułożenia – 40,00 m2
W celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia konstrukcji należy w ściankach czołowych wyprowadzić sączki drenarskie
Ustawienie konstrukcji przepustu, wykonanie ścianek czołowych oraz zasypki wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną – D-03.01.02 oraz D-03.01.01.
Beton konstrukcyjny wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną – M-13.01.00
Zbrojenia wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną – M-12.01.00
 
Konstrukcja jezdni
Z uwagi na podniesienie się niwelety na nowoprojektowanym obiekcie o 50 cm w stosunku do istniejącego przebiegu należy po wykonaniu przepustu ułożyć nową warstwę nawierzchni na obiekcie oraz na długości 9,50 i 6,50 m za i przed obiektem z nawiązaniem się do istniejącej niwelety ulicy.
Zaprojektowaną wykonanie następującej konstrukcji ulicy:
- 10 cm warstwy odsączającej z piasku
- 20 cm podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5
- 4 cm warstwy wiążącej z masy mineralno-asfaltowej AC16W
- 4 cm warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S
Powierzchnia warstwy odcinającej – 100,00m2
Powierzchnia podbudowy tłuczniowej – 100,00,0 m2
Powierzchnia warstwy wiążącej –115,00 m2
Powierzchnia warstwy ścieralnej – 115,00 m2
Warstwę odsączającą wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną
– D-04.02.01
Warstwę podbudowy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną – D-04.04.02
Warstwę wiążącą wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną – D-05.03.05b
Warstwę ścieralną wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną – D-05.03.05a
 
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.22.22-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Strykowski Spółka Jawna, Radzimów Dolny 26, 59-975 Sulików, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 262810,04 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 493.651,71 zł
Oferta z najniższą ceną: 433.725,97 zł / Oferta z najwyższą ceną: 536.800,00 zł
Waluta: PLN.

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia
Skrócony opis: Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia na odbudowę mostu na rzece Czerwona Woda w ul. Górnej w miejscowości Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Pawlińska
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Pająk
Data wytworzenia informacji: 2010-11-26 10:15:37
Data udostępnienia informacji: 2010-11-26 10:15:37
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-26 10:18:33

Wersja do wydruku...

corner   corner