logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Dotacje na termodernizacje budynków użyteczności publicznej
 
Na przełomie marca i kwietnia NFOŚiGW uruchomi kolejny nabór wniosków na dofinansowanie w budynkach użyteczności publicznej.
 
O dotacje w wysokości do 30 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (fundusz klimatyczny GIS) oraz pożyczki w wysokości do 60 proc. kosztów kwalifikowanych (środki NFOŚiGW) mogą ubiegać się podmioty zarządzające budynkami użyteczności publicznej. Minimalny wkład własny beneficjenta może wynieść tylko 10 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty o minimalnym koszcie całkowitym 2 mln zł dla pojedynczych projektów i 5 mln w przypadku projektów grupowych.
 
Dofinansowanie może być udzielone na realizacje przedsięwzięć w budynkach użyteczności publicznej, przez które należy rozumieć budynki przeznaczone do pełnienia następujących funkcji: administracji samorządowej i państwowej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, nauki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, a także budynkach zamieszkania zbiorowego przeznaczonych do okresowego pobytu ludzi poza stałym miejscem zamieszkania (w szczególności: internaty, domy studenckie, koszary, zakłady karne i zakłady dla nieletnich), a także budynkach do stałego pobytu ludzi (w szczególności: domy rencistów lub emerytów, domy dziecka, domy opieki, domy zakonne, klasztory);
 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej obejmuje w szczególności:
a) ocieplenie obiektu,
b) wymianę okien,
c) wymianę drzwi zewnętrznych,
d) przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymiana źródła ciepła),
e) wymianę systemów wentylacji i klimatyzacji,
f) przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia,
g) zastosowanie systemów zarządzania energia w budynkach,
h) wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii;
Ponadto wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne (jako dodatkowe zadanie realizowane równolegle termomodernizacją obiektów)
 
W ramach programu mogą być realizowane projekty grupowe. Partnerami i liderami w projektach grupowych mogą być jedynie podmioty wymienione w ust. 7.4 pkt 1- 6. w programie priorytetowym dotyczącym zarządzania energią w budynku użyteczności publicznej. Liderem w projekcie grupowym jest podmiot składający wniosek o dofinansowanie w formie dotacji lub wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki lub składający wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki w imieniu i na rzecz partnerów. Wzajemne relacje lidera i partnerów reguluje zawierane miedzy nimi porozumienie.
 
Przypomina się, że przez budynki użyteczności publicznej rozumiane są budynki przeznaczone do pełnienia określonych funkcji: administracji samorządowej, kultury (prowadzonej przez samorządy), oświaty, nauki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, a także budynki zamieszkania zbiorowego, które przeznaczone są okresowego pobytu ludzi poza stałym miejscem zamieszkania oraz przeznaczone do stałego pobytu ludzi, m.in. internaty i domy studenckie, domy emerytów, domy dziecka, domy opieki oraz domy zakonne i klasztory.
 
Potencjalnymi Beneficjentami ubiegającymi się o dotacje na termomodernizację mogą być:
1)   jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
2) podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego niebędącej przedsiębiorcami;
3)   Ochotnicza Straż Pożarna;
4)   szkoły wyższe w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym oraz instytuty naukowo – badawcze;
5)   samodzielne publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej;
6) organizacje pozarządowe, kościoły, inne związki wyznaniowe, kościelne osoby prawne prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacji lub pomocy społecznej;
7) podmiot lub jednostka będąca strona umowy pożyczki w projekcie grupowym (patrz ust. 7.4 pkt 1- 6. w programie priorytetowym dotyczącym zarządzania energią w budynku użyteczności publicznej)
 
Więcej informacji można uzyskać na stronie www.nfosigw.gov.pl oraz w programie priorytetowym dotyczącym zarządzania energią w budynku użyteczności publicznej, który jest dostępny i możliwy do ściągnięcia na w/w stronie.
 
 
                                                                                               Z up. Wójta
                                                                                                 Jacek Flaszyński

Nazwa dokumentu: Dotacje na termodernizacje budynków użyteczności publicznej.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Angelika Suchecka
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-02-02 08:46:00
Data udostępnienia informacji: 2011-02-04 08:46:19
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-04 08:48:46

Wersja do wydruku...

corner   corner