logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Fundacja Wspomagania Wsi

ogłasza konkurs

"Pożyteczne wakacje 11"

Tegoroczny konkurs ma na celu pogłębienie związków mieszkańców wsi z ich miejscem zamieszkania.
Nawet najmniejsza wieś może być dumna z dokonań swoich mieszkańców oraz z miejsc pięknych ze względu na walory środowiska naturalnego.
W ramach konkursu "Pożyteczne wakacje 11" finansowane będą najciekawsze i najlepiej przygotowane projekty do realizacji w czasie wakacji letnich 2011, których beneficjentami będą dzieci/młodzież ze wsi i miasteczek do 6.000 mieszkańców. Hasłem tegorocznego konkursu wakacyjnego jest  „Wizytówka mojej miejscowości”.
Najlepsze ze zgłoszonych projektów zostaną nagrodzone dotacjami na ich realizację w wysokości do 3.000,00 zł.- NAGRODA
Łączna pula nagród wynosi 400.000,00 zł.
Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom/młodzieży, które zostają na czas wakacji w swoich domach, spędzenia tego czasu w swojej społeczności w sposób pożyteczny dla siebie i innych.
Oczekujemy projektów, które będą przewidywały działania mające na celu ukazanie, podkreślenie lub przypomnienie wszystkiego, co może stanowić i świadczyć o wyjątkowości i charakterze danej miejscowości, być powodem dumy jej mieszkańców.
Nadesłane projekty powinny przewidywać zajęcia wypoczynkowe i rozrywkę, a także, co bardzo ważne, praktyczne zajęcia, których tematem będzie uwrażliwienie dzieci i młodzieży na sposób traktowania zwierząt domowych i gospodarczych przez nich samych i dorosłych.
Nie oczekujemy projektów, które będą związane z powszechnie znanymi obiektami kultury materialnej i środowiska opisanymi w przewodnikach lub w opisach miejscowości zamieszczonych w Internecie.
Tematyka projektów
Prosimy o stworzenie „wizytówki” swojej miejscowości przeznaczonej nie tylko dla jej mieszkańców, lecz również dla osób przejeżdżających lub czasowo w niej przebywających.
Wizytówką miejscowości może być, lecz nie musi:
 • przystanek autobusowy
 • informacja, plan, rysunek w centralnym miejscu mówiące o wyjątkowości danej miejscowości
 • gabloty z informacjami o interesujących miejscach lub wydarzeniach, drogowskazy
 • wystawa prac miejscowych artystów,
 • przegląd (kiermasz) wyrobów miejscowych rzemieślników,
 • wystawa fotograficzna,
Prosimy nie powielać informacji z przewodników turystycznych na temat powszechnie znanych obiektów kultury lub szczególnych walorów środowiska.
Prace związane z realizacją projektu powinny być zaprojektowane i wykonane samodzielnie przez uczestników, a niezlecone osobom trzecim.
W czasie zajęć wypoczynkowych powinien znaleźć się czas na obserwację warunków, w jakich przebywają zwierzęta domowe. Należy zwrócić np. uwagę na to czy psy mają zawsze świeżą wodę, a ich łańcuch nie ogranicza dostępu do pożywienia, czy mają czystą budę, ale także czy nie stwarzają zagrożenia dla osób postronnych. Tam, gdzie jest to konieczne postarać się, aby właściciel poprawił warunki ich życia.
Sposób realizacji projektu powinien zapewnić zajęcia z grupą liczącą nie mniej niż 15-ro dzieci i młodzieży, przynajmniej przez 4 godziny dziennie przez 10 dni nie licząc dni świątecznych, sobót i niedziel. Organizacja realizująca projekt powinna dysponować lokalem, w którym można prowadzić zajęcia, przygotować się do zajęć terenowych, podać poczęstunek (drugie śniadanie), odpocząć itp.
Potencjalni beneficjenci:
O dotację w konkursie mogą występować organizacje lokalne realizujące projekt w miejscowościach niebędących siedzibą gminy jak np.: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, lokalne organizacje religijne i organizacje młodzieżowe, koła gospodyń wiejskich, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, ochotnicza straż pożarna, a także świetlice wiejskie, parafie, sołectwa, biblioteki znajdujące się poza miejscowością gminną, niepubliczne placówki muzealne, i inne organizacje, które wykażą we wniosku, że potrafią zorganizować czas dzieciom/młodzieży w czasie wakacji tak, aby osiągnięty został cel konkursu.
Projekt może być także realizowany we wsiach i miasteczkach do 6.000 mieszkańców będących siedzibą gminy tylko przez lokalne organizacje jak wymienione powyżej, samodzielnie prowadzące swoją działalność i posiadające własne konto bankowe.
O dotacje nie mogą występować: szkoły i organizacje szkolne przy nich działające (szkolne kluby sportowe, samorząd uczniowski, rady rodziców), przedszkola, drużyny harcerskie, placówki TPD, filie organizacji o dużym zasięgu oraz gminy i gminne ośrodki kultury, rekreacji i sportu, gminne domy kultury, gminne centra kultury, biblioteki mieszczące się w miejscowości gminnej, a także odpowiadające im instytucje na szczeblu powiatu. O dotacje nie mogą występować organizacje prowadzące działalność dla zysku.
Dotacja może być wykorzystana na potrzeby:
 • prac zgodnych z celem konkursu. Zakupione przedmioty, sprzęt, rośliny, materiały muszą być bezpośrednio wykorzystywane przez uczestników projektu. Dotacja może być przeznaczona na zakup prostych narzędzi i materiałów koniecznych do wykonania zaplanowanych prac.
 • zajęć wypoczynkowych i rozrywkowych z wyłączeniem zakupów rzeczy trwałych (aparatów, książek, płyt, sprzętu, itp.) oraz na wyżywienie.
Nie będziemy udzielać dotacji na zakup wyrobów budowlanych, gotowych przedmiotów (gablot, tablic, stołów itp.), na pracę maszyn i sprzętu. Nie będziemy finansować kosztów wydawnictw folderów i innych druków reklamowych i promocyjnych, ale pokryjemy koszty ich przygotowania przez beneficjentów projektu.
Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać do Fundacji wniosek o dotację (nie ma formularza) wraz z metryczką projektu, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Wniosek musi zawierać (w podanej kolejności):
 1. Pełna nazwa organizacji/instytucji składającej wniosek wraz z jej dokładnym adresem.
 2. Informacje dotyczące projektu
  1. Tytuł projektu
  2. Cel projektu
  3. Opis projektu w tym:
- Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu,
- Krótka charakterystyka uczestników (beneficjentów),
- Harmonogram dzienny realizacji projektu z podaniem osób prowadzących zajęcia,
- Charakterystyka korzyści dla społeczności lokalnej z realizacji projektu,
- Sposób promocji projektu,
- Sposób oceny efektów projektu,
  1. Budżet projektu
W budżecie należy wyszczególnić poszczególne rodzaje zakupów i pozostałych kosztów, ich cenę jednostkową, ilość, wartość i źródło ich sfinansowania.
Budżet powinien obejmować koszty całego projektu z wymienieniem także kosztów, które będą finansowane z własnych lub innych niż dotacja źródeł.
Z dotacji Fundacji nie można finansować kosztów osobowych: wynagrodzeń, delegacji osób prowadzących zajęcia lub realizujących projekt oraz kosztów poniesionych na światło, telefon, gaz. Dotacja Fundacji może być wykorzystana na zakupy towarów lub usług, które będą udokumentowane fakturą/rachunkiem, a wyjątkowych przypadkach paragonem.
Uwagi dodatkowe:
 1. Wniosek niezawierający wszystkich wymaganych informacji nie będzie oceniany
 2. Jedna organizacja może składać tylko jeden wniosek.
 3. Fundacja zastrzega sobie prawo udzielenia dotacji w innej wysokości niż kwota wnioskowana we wniosku.
 4. Nie można składać projektów zgłoszonych w poprzednich edycjach konkursów „Pożyteczne wakacje” i „Pożyteczne ferie”.
 5. Prosimy nie dołączać do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów dotyczących projektu lub organizacji składającej wniosek.
 6. Wniosek należy przesyłać wyłącznie pocztą. W wyjątkowych i uzgodnionych dwustronnie przypadkach wniosek może być przesłany elektronicznie.
 7. Fundacja nie zwraca nadesłanych wniosków i innych materiałów
 
Ocena projektów:
 1. Zgodność projektu z celami i wymaganiami konkursu – do 10 punktów,
 2. Efektywność projektu dla społeczności lokalnej i beneficjentów projektu – do 10 punktów,
 3. Jakość przygotowania projektu i wniosku (przemyślany i zrozumiały opis projektu, dokładny i pełny budżet projektu) – do 10 punktów,
 4. Zaangażowanie dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie w jego przygotowanie i wykonanie– do 10 punktów,
 5. Sposób przeprowadzenia zajęć dodatkowych – do 10 punktów
 6. Pomysłowość i oryginalność projektu - do 5 punktów,
 7. Wielkość wkładu własnego organizacji i innych sponsorów – do 5 punktów,
Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Komisja konkursowa Fundacji.
Dotacje otrzymują te organizacje, których projekty przedstawione w przesłanych w terminie wnioskach zdobyły najwyższą ilość punktów, aż do wyczerpania puli nagród.
W przypadku kilku wniosków, które otrzymały tę samą ilość punktów a ich wartość jest graniczną dla wyczerpania puli nagród, decyduje losowanie.
Od decyzji Komisji konkursowej nie ma odwołania.
Dotacje będą przekazywane na podstawie umów o dotację podpisanych przez organizacje wnioskujące, jeżeli posiadają własne konto bankowe lub przez organizacje użyczającą  konto bankowe na rzecz organizacji wnioskującej.
Harmonogram konkursu
 1. do 6 maja (decyduje data stempla pocztowego) składanie wniosków,
 2. do 15 czerwca – rozstrzygnięcie konkursu. Lista grantobiorców zostaje umieszczona na stronie internetowej Fundacji,
 3. do 1 lipca wysłanie umów o dotację z prośbą o ich podpisanie,
 4. przekazywanie dotacji w ciągu 2 dni od dnia otrzymania jednego egzemplarza podpisanej umowy o dotację,.
 5. do 1 września – realizacja projektów
 6. do 28 września złożenie do Fundacji sprawozdań z wykorzystania dotacji.
Wnioski na konkurs „ Pożyteczne wakacje 2011” należy przesyłać na adres
Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa
z dopiskiem „Pożyteczne wakacje 2011”
 
Dodatkowych wyjaśnień dotyczących konkursu udzielają Jolanta Plater i Jan Leopold pod numerem (22) 636 25 71 – 75 Zapytania można wysyłać również na adresy e-mailowe:
Nadesłanie wniosku oznacza zgodę na upowszechnienie opisu projektu i sprawozdania z jego realizacji przez Fundację Wspomagania Wsi i przetwarzania danych do celów statutowych Fundacji Wspomagania Wsi.
Wszelkie dane osobowe będą wykorzystane tylko dla realizacji konkursu i udostępnione tylko pracownikom Fundacji Wspomagania Wsi.
 
 

 

 

Nazwa dokumentu: Informacja o konkursie
Skrócony opis: Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza konkurs "Pożyteczne wakacje 11"
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Angelika Suchecka
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Flaszyński
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-04-08 10:19:44
Data udostępnienia informacji: 2011-04-08 10:19:44
Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-08 10:23:05

Wersja do wydruku...

corner   corner