logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
minus Informacja o wynikach naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Gminny Ośrodek Kultury
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
A A A


Sulików, dnia 15 września 2011r.

 
Wójt Gminy Sulików
 
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Sulików, położonej w Małej Wsi Górnej.
 
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana, położona w obrębie Małej Wsi Górnej (0003), działka Nr 53, A.M.1 o powierzchni 0,04ha, numer KW JG1Z/00047616/3
Zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym :
-   powierzchnia użytkowa części mieszkalnej - 39,97m2.
-    powierzchnia użytkowa części gospodarczej – 34,64m2
Dla terenu gdzie zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość wyznaczono funkcję w części 2 MR, z zapisem: zespoły istniejącego i projektowanego zainwestowania wiejskiego, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu Mała Wieś Górna.
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:           13.000,00 zł.
 
Wadium wynosi:                                                        1.300,00 zł.
 
Minimalne postąpienie, nie mniej niż:                        130,00 zł.
.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2011 roku o godz. 1100tej w Urzędzie Gminy Sulików, ul. Dworcowa Nr 5, pokój Nr 303.
 
Do ceny uzyskanej w licytacji zostaną naliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 
Forma sprzedaży: budynek mieszkalno-gospodarczy wraz z gruntem, na własność.
 
Forma zapłaty za wylicytowaną nieruchomość: jednorazowa wpłata za nieruchomość w pieniądzu, przelewem na dwa dni przed zawarciem aktu notarialnego. Nieruchomość zwolniona od podatku VAT(zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami).
 
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wymaganej wysokości, w pieniądzu, przelewem na konto Urzędu Gminy Sulików: w Łużyckim Banku Spółdzielczym w Lubaniu, Oddział w Sulikowie nr: 47 839200040000010120000090, nie później niż na 4 dni przed dniem otwarcia przetargu tj. do dnia  21 października 2011 roku.
Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu:
1. oryginał dowodu wpłaty wadium,
2. osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość,
3. reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej,
4.  pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo oraz w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby,
5.  cudzoziemcy powinni przedłożyć zgodę na nabycie nieruchomości stosownie do przepisów o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce:
- przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości,
- pozostałym uczestnikom, zostanie zwrócone nie później jak w ciągu 3 dni, od dnia przetargu,
- w przypadku odwołania przetargu wszystkim osobom zostanie zwrócone nie później jak w ciągu 3 dni, od ustalonego przetargu,
- uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy.
 
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy :
- osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży tj. nie stawienie się kandydata na nabywcę w miejscu i terminie wyznaczonym, w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
Ustalona w drodze przetargu cena nieruchomości winna być wpłacona gotówką najpóźniej na dwa dni przed uzgodnionym terminem zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
Koszty sporządzania aktu notarialnego i jego wypisów oraz opłaty sądowej, ponosi nabywca w Kancelarii Notarialnej.
Zawarcie umowy kupna-sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia przetargu
 
Zastrzega się prawo do :
- odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny, do momentu jego rozstrzygnięcia,
- powtórzenia czynności przetargowych lub unieważnienie przetargu w razie stwierdzenia, że czynności związane z przeprowadzeniem przetargu zostały dokonane w sposób sprzeczny z ustawą lub innymi przepisami, których naruszenie miało wpływ na wynik przetargu.
 
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego okazania granic nabywanych nieruchomości koszty ponosi przyszły nabywca.
Niniejsze ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej www.sulikow.pl w zakładce przetargi, oraz na tablicy ogłoszeń BIP Sulików: www.bip.sulikow.pl, natomiast regulamin przetargu jest dostępny w Urzędzie Gminy Sulików, pok. Nr 109, tel.0757787289, 0757787288.
Ogłoszenie o przetargu wywieszone będzie również przez okres 30 dni na:
- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sulików,
- tablicach ogłoszeń sołectw należących do Gminy Sulików.
 
 
Wójt Gminy Sulików
Robert Starzyński

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o przetargu
Skrócony opis: II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Sulików, położonej w Małej Wsi Górnej.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Władysława Bieńkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Flaszyński
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-09-15 15:38:00
Data udostępnienia informacji: 2011-09-15 15:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-19 15:42:59

Wersja do wydruku...

corner   corner