logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
minus Informacje i komunikaty
   plus Komunikaty
   minus Informacja Agencji Nieruchomości Rolnych
   minus Informacje o środowisku
      plus Plany i programy
      plus Wykaz informacji o środowisku
      minus Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
      minus Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
      minus Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
      minus Rejestr działalności regulowanej
         minus Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej
         minus Informacja
         minus Wykaz wszystkich wpisów w rejestrze działalności regulowanej
      minus Centrum informacji o środowisku
      minus Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń
      minus Usuwanie drzew i krzewów
      plus Gospodarka odpadami
   minus Organizowanie zgromadzeń
   minus Nieodpłatna pomoc prawna
   minus Nabór wniosków na usuwanie azbestu
   minus Program Wymiany Pieców
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.


Podstawa prawna:
- art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., nr 236, poz. 2008 ze zm.)
Wymagane dokumenty:
- wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 
Wymagane załączniki:
1.  dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (z opłaty skarbowej zwolnieni są przedsiębiorcy, którzy na dzień składania wniosku, jednak  nie dłużej niż 12 miesięcy od 01. 01. 2012 r., posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości),
2.  oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o treści zgodnej z przepisami.

Druki do pobrania w załącznikach:
1.  wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
2.  wzór oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

Sposób i miejsce składania dokumentów:
- osobiście: Biro Obsługi Klienta, Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, pok. nr 103, w godzinach pracy Urzędu.
- za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Gminy Sulików
ul. Dworcowa 5
59-975 Sulików

Wymagane opłaty:
- opłata skarbowa – 50 zł - za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 Wpłat można dokonać:
-  na konto bankowe Gminy Sulików:  nr  18 8392 0004 0000 0101 2000 0030


Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o  wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Sposób i miejsce odbioru dokumentów – zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
- osobiście: Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska, pok. nr 108, w godzinach pracy Urzędu.
- za pośrednictwem poczty na adres wskazany we wniosku za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Termin rozpatrzenia sprawy:
-  w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymagania określone w przepisach.

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wpisu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej, w przypadkach określonych w przepisach, od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Wójta Gminy Sulików w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Uwaga:
W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu
1 stycznia 2012 roku posiadają zezwolenie Wójta Gminy Sulików na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w terminie do 31 grudnia 2012 roku.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo - transportowej.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:
1. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
2. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych

 

Nazwa dokumentu: Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej
Skrócony opis: Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Marta Brzozowska
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Flaszyński
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-06-06 12:53:07
Data udostępnienia informacji: 2012-06-06 12:53:07
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-06 13:41:14

Wersja do wydruku...

corner   corner