logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Archiwum
   minus Starsze wycofane
      minus Nabór na wolne stanowisko pracy
      minus Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko dyrektora
      minus Ogłoszenie o unieważnieniu naboru kandydata
      minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
      minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
      minus Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
      minus Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
      minus Informacja o wynikach naboru
      minus Informacja o wynikach naboru
      minus Ogłoszenie o naborze
      minus Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
      minus Informacja o wynikach naboru
      minus Nabór na wolne stanowisko pracy
      minus Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
      minus Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
      minus Informacja o wynikach naboru
      minus Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
      minus Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
      minus Informacja o wynikach naboru
      minus Informacja o wynikach naboru
      minus Nabór na wolne stanowisko pracy
      minus Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
      minus Informacja o wyniku naboru
      minus Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
      minus Nabór na wolne stanowisko
      minus Ogłoszenie o naborze
      minus Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko dyrektora
      minus Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
      minus Informacja o wynikach naboru
      minus Informacja o wynikach naboru
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   minus Nabór na wolne stanowisko pracy
   minus Informacja o wynikach naboru
   minus Nabór na wolne stanowisko pracy.
   minus Informacja o wynikach naboru
   minus Nabór na wolne stanowisko pracy.
   minus Informacja o wynikach naboru
   minus Nabór na wolne stanowisko pracy.
   minus Nabór na wolne stanowisko pracy.
   minus Informacja o wynikach naboru
   minus Nabór na wolne stanowisko pracy
   minus Informacja o wynikach naboru
   minus Informacja o wynikach naboru
   minus Nabór na wolne stanowisko pracy.
   minus Nabór na wolne stanowisko pracy
   minus Informacja o wynikach naboru
   minus Informacja w sprawie unieważnienia konkursu
   minus Nabór na wolne stanowisko pracy
   minus Informacja o wynikach naboru
   minus Nabór na wolne stanowisko pracy
   minus Nabór na wolne stanowisko pracy
   minus Nabór na wolne stanowisko pracy
   minus Nabór na wolne stanowisko pracy
   minus Nabór na wolne stanowisko pracy
   minus Nabór na wolne stanowisko pracy
   minus Nabór na wolne stanowisko pracy
   minus Nabór na wolne stanowisko pracy
   minus Informacja o wynikach naboru
   minus Informacja o wynikach naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


WÓJT GMINY SULIKÓW

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
STANOWISKO: Referent ds.administracyjnych
 
Przewidywany termin zatrudnienia: sierpień 2012 rok

A. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

      1. Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych.
      2.   Nieposzlakowana opinia
      3.   Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub
            umyślne przestępstwo skarbowe.
      4.   Wykształcenie: wyższe
  
BWYMAGANIA DODATKOWE:
      1.   Doświadczenie zawodowe: preferowane osoby z doświadczeniem w pracy w administracji publicznej
      2.   Predyspozycje osobowościowe:
  • dokładność i staranność w wykonywaniu obowiązków
  • dyspozycyjność
  • komunikatywność
  • umiejętność pracy w zespole
      3. Umiejętności zawodowe:
  • znajomość przepisów prawnych z zakresu prawa administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • preferowana znajomość języków obcych – j.angielskiego lub j.niemieckiego,
  • umiejętność obsługi komputera w zakresie programów: Excel, Word, Internet Explorer .
                       
O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 
 

C. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 1. Obsługa sekretariatu Wójta Gminy.
 2. Organizowanie przyjęć klientów w sprawach skarg i wniosków przez Wójta Gminy
 3. Zaopatrywanie Urzędu Gminy w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe
 4. Zaopatrywanie pracowników Urzędu Gminy w druki i formularze.
 5. Prowadzenie rejestru zarządzeń wewnętrznych Wójta Gminy.
 6. Prowadzenie biblioteki Urzędu.    
 7.  Rozliczanie czasu pracy pracowników z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych i  wyjść w celach prywatnych
 8. Prowadzenie spraw socjalno-bytowych pracowników Urzędu, w tym dokumentacji w   zakresie wynikającym z Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  9.  Dokonywanie odpisów środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
10.  Wydawanie zaświadczeń osobowo-płacowych byłym pracownikom Gminnej  Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” i Spółdzielni Kółek Rolniczych w Sulikowie       
11. Zamawianie i rejestracja pieczęci urzędowych oraz nadzór nad ich przechowywaniem.
12. Dbałość o wystrój i estetykę Urzędu.
13. Opieka nad tablicami informacyjnymi Urzędu (wewnętrznymi i zewnętrzną) oraz czuwanie nad ich aktualizacją.
14. Przygotowywanie projektów zarządzeń i regulaminów w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu Gminy.
15. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz innych rejestrów obowiązujących w Urzędzie, w tym m.in.: poleceń wyjazdu służbowego, wyjść pracowników w godzinach pracy, upoważnień i pełnomocnictw, kontroli w urzędzie.
16. Prowadzenie spraw dotyczących oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu  Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz prezesów gminnych spółek
17. Przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta, merytorycznie związanych z zakresem czynności oraz związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu.
18. Sporządzanie sprawozdań i bieżących informacji o realizacji zadań z zakresu prowadzonych spraw.
19. Przygotowywanie projektów umów i porozumień w sprawach z zakresu zajmowanego stanowiska.
20. Rozlicznie dotacji udzielanych na zadania objęte zakresem czynności.
21. Opisywanie faktur oraz przekazywanie ich do Wydziału Finansowego nie później niż drugiego dnia od daty otrzymania.
22. Usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy.
23. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego związanych z    zajmowanym stanowiskiem.
 
Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys – CV,
c) kserokopie świadectw pracy,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie ,
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach ,
f) kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy Sulików
g) oświadczenie kandydata , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne   przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 
 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Sulików, pocztą elektroniczną na adres ug@sulikow.pl w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą do dnia 1 sierpnia 2012 r. (decyduje data wpływu) dna adres: Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5,  59-975 Sulików, z dopiskiem: dotyczy naboru na wolne stanowisko referent ds. administracyjnych.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający powyższe wymagania zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.sulikow.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.).
 
 
Sulików, dnia 17.07.2012 r. 

 

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Skrócony opis: Na stanowisko: Referent ds.administracyjnych
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Sawicka
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-07-17 13:28:27
Data udostępnienia informacji: 2012-07-17 13:28:27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-18 12:34:43

Wersja do wydruku...

corner   corner