logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący Rady Gminy
   minus Skład Rady Gminy
   plus Protokoły
   minus Informacje o pracy Rady Gminy
      plus 2011
      minus 2012
         minus Styczeń 2012
         minus Luty 2012
         minus Marzec 2012
         minus Kwiecień 2012
         minus Maj 2012
         minus Czerwiec 2012
         minus Wrzesień 2012
         minus Październik 2012
         minus Listopad 2012
         minus Grudzień 2012
      plus 2013
      plus 2014
      plus 2015
      plus 2016
      plus 2017
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   plus Rada Gminy VI kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
minus Informacja o wynikach naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Gminny Ośrodek Kultury
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
A A A


 

Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików
Lipiec - Wrzesień 2012 r.
 
W miesiącach lipiec – wrzesień Rada Gminy podjęła następujące działania:
1.      Przygotowanie materiałów na wspólne posiedzenia komisji stałych i sesje Rady Gminy Sulików w miesiącu wrześniu.
2.      Dyżury Wiceprzewodniczących Rady Gminy w sprawie przyjmowania skarg i wniosków w miesiącu wrześniu w każdy poniedziałek w godzinach 1530-1630.
3.      Udział Przewodniczącego Rady Gminy i radnych w Powiatowych Zawodach Sportowo - Pożarniczych w Studniskach Dolnych w dniu 19 sierpnia 2012 r.
4.      Udział radnych w zebraniach sołeckich poświęconych podziałowi środków z funduszu sołeckiego na 2012 r.
5.      Przeprowadzenie zebrania sołeckiego Sołectwa Wrociszów Dolny w dniu 14 września 2012 r. przez radnego Andrzeja Dominikowskiego na którym wybrany został Sołtys Sołectwa.
6.      W dniu 3 września 2012 r. odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych poświęcone rozpatrzeniu projektów uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Sulików:
-w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Wrociszów Dolny,
-w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików dla Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej „SUPLAZ” Sp. z o.o., ul. Pocztowa 7A, 59-975 Sulików.
7.      W dniu 5 września 2012 r. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Sulików zwołana na wniosek Wójta Gminy w celu rozpatrzenia w/w uchwał.
8.      W dniu 24 września odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych na którym poruszone zostały następujące tematy:
-przygotowanie placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego – dyskusja z dyrektorami placówek oświatowo-wychowawczych,
-sprawozdanie z wykonanie budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2012 roku,
-informacja na temat stopnia zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych w 2012 roku,
Ponadto na posiedzeniu komisji omówiono projekty uchwał przekazane na wrześniową sesję Rady Gminy Sulików.
 1. Udział radnej Bogusławy Delijewskiej w pracach komisji konkursowej działającej
  w ramach konkursu ogłoszonego przez Starostę Zgorzeleckiego – „Nasza wieś – mamy się czym pochwalić”.
 
Do Rady Gminy wpłynęła następująca korespondencja:
 1. Pismo Pani Jolanty Loritz-Dobrowolskiej w sprawie uwag do uchwały Rady Gminy Sulików nr XXIII/177/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla parku wiatrowego Sulików (obręb geodezyjny: Sulików, Mikułowa, Studniska Dolne, Studniska Górne, Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny, Mała Wieś Górna).
 2. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w sprawie stwierdzenia nieważności § 3 załącznika do uchwały nr XXIII/168/12 Rady Gminy Sulików z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 3. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w sprawie stwierdzenia nieważności § 3 ust. 2 we fragmencie: „na stałe”, § 25 ust. 1 we fragmencie: „po zasięgnięciu opinii Wójta”, § 105 oraz § 108 ust. 1, ust. 2 we fragmencie: „przez Sekretarza” i ust. 3 we fragmencie: „1 i” załącznika do uchwały nr XXIII/173/12 Rady Gminy Sulików z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sulików.
 4. Wniosek Wójta Gminy Sulików o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików.
 5. Pismo Radnego Andrzeja Dominikowskiego na temat uwzględnieniu w projekcie budżetu Gminy Sulików na 2012 r. remontu drogi nr 123 i drogi nr 166.
 6. Pismo Sołtysa Zdzisława Zdzitowieckiego z prośbą o remont drogi nr 123.
 7. Rezygnacja z mandatu radnej Gminy Sulików złożona przez Panią Annę Pawlak.
 8. Pismo Starosty Zgorzeleckiego w sprawie konkursu „Nasza wieś – mamy się czym pochwalić”.
 9. Uchwała nr I/222/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Sulików informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Sulików za I półrocze 2012 roku.
 10. Skarga Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę nr XXIII/182/12 Rady Gminy Sulików z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sulików zarzucająca jej naruszenie art. 90f pkt. 1 w związku z art. 90d ust. 1 ustawy
  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki

 

Nazwa dokumentu: Wrzesień 2012
Skrócony opis: Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików Lipiec - Wrzesień 2012 r.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-09-28 08:01:50
Data udostępnienia informacji: 2012-09-28 08:01:50
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-28 08:04:02

Wersja do wydruku...

corner   corner