logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
         minus Protokół nr 46
         minus Protokół nr 47
         minus Protokół nr 48
         minus Protokół Nr 49
         minus Protokół Nr 50
         minus Protokół Nr 51
         minus Protokół nr 52
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 
Protokół nr 41

 

 

z sesji Rady Gminy Sulików

w dniu 31 października 2013 r. o godz. 1000

 

 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
 

 

 
 

 

Sesji przewodniczył radny Jan Solecki –Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
 

 

Przewodniczący powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył XLI sesję
w obecnej kadencji Rady Gminy Sulików.
 

 

Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały.
 

 

(Radni nieobecni: Bogusława Delijewska, radny Bogdan Kaczmarczyk spóźnił się – przybył na sesję o godz. 1007)

 

 

 

 

Przewodniczący powitał  Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, Jacka Flaszyńskiego – Zastępcę Wójta Gminy Sulików, Elżbietę Piotrowską – Sekretarz Gminy Sulików, Marię Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików, kierowników jednostek oświatowych:
 

 

Urszulę Ciupak – Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie, Beatę Szczepańską – Dyrektor Przedszkola Publicznego w Sulikowie, Barbarę Kowalczyk – Prezes Zgorzeleckiej Fundacji EDU, Jana Majowskiego – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Biernej oraz kierowników jednostek organizacyjnych, przewodniczących rad sołeckich i wszystkich gości przybyłych na sesję.
 

 

 
 

Przewodniczący poinformował, że w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów
i Dziennikarzy Radiowych pod nazwą „Zachowaj trzeźwy umysł” wśród laureatów jednego z konkursów znaleźli się uczniowie z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie: Tomasz Więckowski, Natalia Kasak, Natalia Krause, Karolina Bogdanowicz, Anna Szkudlarz, Karolina Cepowska.

Przewodniczący poprosił o wręczenie laureatom dyplomów i nagród oraz pogratulował uczniom osiągniętego sukcesu.
 

Wójt wraz z Dyrektor GOPS wręczyli uczniom dyplomy i nagrody zdobyte w konkursach organizowanych w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”.

(Na sesję przybył radny Bogdan Kaczmarczyk – godz. 1007 – w sesji bierze udział 14 radnych)

 

 

 

 

Przystąpiono do realizacji porządku obrad, który przedstawił się następująco:
 

 

1.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 

 

2.     Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
 

 

3.     Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 

 

4.     Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 

 

5.     Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sulików w roku szkolnym 2012/2013.
 

 

6.     Uchwalenie stawek i podatków lokalnych na rok 2014:
 

 

6.1. (druk nr 1) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  nieruchomości na terenie Gminy Sulików.   
 

 

7.     Podjęcie uchwał:
 

 

7.1    (druk nr 2) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulików w 2013 roku.
 

 

7.2    (druk nr 3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów: Mała Wieś Górna, Miedziana, Radzimów, Skrzydlice, Stary Zawidów, Sulików, Wielichów, Wilka, Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny,
 

 

7.3    (druk nr 4) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików,
 

 

7.4    (druk nr 5) w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2013.
 

 

7.     Pytania i wnioski radnych.
 

 

8.     Pytania i wnioski sołtysów.
 

 

9.     Odpowiedzi na pytania i wnioski.
 

 

10. Sprawy różne i informacje.
 

 

 

 

Radny Paweł Hasiuk na podst. § 34 ust. 1 Statutu Gminy Sulików złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do celów wymiaru podatku rolnego.
 

 

Sekretarz Gminy stwierdziła, że radny powinien czytać Statut kompleksowo, ponieważ paragraf, na który się powołał pozostaje przy tej interpretacji w sprzeczności z § 50 ust. 3 Statutu, mówiącym o prawidłowej  procedurze inicjatywy uchwałodawczej radnego.
 

 

Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że wniosek radnego trzeba poddać pod głosowanie.
 

 

Wójt stwierdził, że wielokrotnie na sesjach Wójt był krytykowany za nie dotrzymanieterminu dostarczenia projektów uchwał radnym na sesje, co w większości przypadków wynikało z okoliczności, na które pracownicy Urzędu nie mieli wpływu. Radni domagali się wówczas przestrzegania terminów związanych z dostarczaniem projektów uchwał określonych w Statucie. Wójt i pracownicy Urzędu starają się, aby terminy te były zachowane, co często wiąże się z pracą po południu. Wniosek radnego Hasiuka nie powinien być poddawany pod głosowanie. Dyskusja powinna mieć miejsce na posiedzeniach komisji.
 

 

Radny Bogusław Świątek w związku z tym, że wnioskował o przygotowanie tego projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu komisji,
a radny Paweł Hasiuk o wprowadzenie projektu do porządku sesji, zawnioskował aby sprawa została przedyskutowana na posiedzeniu komisji w listopadzie. Wówczas Wójt mógłby przedstawić dane finansowe związane z obniżeniem podatku rolnego, a radni będą mogli przedstawić swoje argumenty.
 

 

Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że na temat podatku rolnego powinno dyskutować się wcześniej. Kolejny raz maksymalne stawki podatku rolnego mogły zostać ustalone automatycznie bez konsultacji z radnymi. Wójt nie był obecny na wspólnym posiedzeniu komisji
i nie otrzymał jasnej informacji na temat dyskusji, która się wówczas odbyła.   
 

 

Wójt odpowiedział, że otrzymał jasną informację o przebiegu posiedzenia komisji i nadal podtrzymuje stanowisko, że uchwały, które znajdują się w porządku obrad sesji, powinny być przygotowane zgodnie ze Statutem Gminy, nie tylko kiedy sporządza je Wójt.
 

 

Radny Paweł Hasiuk stwierdził, że złożył wniosek i prosi o poddanie go pod głosowanie.
 

 

Sekretarz stwierdziła, że jej zdaniem nie powinno poddawać się pod głosowanie wniosku, który jest sprzeczny z zapisami Statutu Gminy. Przyjmując założenia radnego Hasiuka zostaną złamane zasady określone w § 50 Statutu dotyczące inicjatywy uchwałodawczej radnego.. Statut mówi, że to Wójt przygotowuje projekty uchwał i przekazuje je po zaopiniowaniu przez radcę prawnego Przewodniczącemu w terminie umożliwiającym przesłanie ich do stałych komisji Rady celem zaopiniowania.
 

 

Radny Paweł Hasiuk stwierdził, że w ubiegłym roku zgłosił taki sam wniosek, który wówczas był poddany pod głosowanie.
 

 

Wójt zaproponował poddanie pod głosowanie wniosku radnego Bogusława Świątka, mówiącego o rozpatrzeniu sprawy dotyczącej obniżenia ceny żyta. Wniosek radnego jest dalej idący i nie narusza prawa.
 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Bogusława Świątka
 

 

Wniosek został przyjęty 11 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się. (Radny Paweł Hasiuk nie brał udziału w głosowaniu nad wnioskiem)
 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad.
 

 

Porządek obrad sesji został przyjęty 11 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się.
 

 

 

Ad. 1

 

 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 

 

Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt protokołu z poprzedniej sesji wraz z materiałami na sesję oraz poinformował, że do projektu protokołu wpłynęły następujące uwagi radnej Bogusławy Delijewskiej:
 

 

Na str. 5 zdanie „Radna Bogusława Delijewska pytała czy Prezes zamierza zwiększyć liczbę etatów w Spółce w związku z zakupem nowego sprzętu i czy nie obawia się zagrożenia spełnienia efektu ekologicznego.” powinno brzmieć: „Radna Bogusława Delijewska pytała czy Prezes zamierza zwiększyć liczbę etatów w Spółce w związku z zakupem nowego sprzętu i czy nie obawia się zagrożenia nie spełnieniaefektu ekologicznego”.
 

 

W wypowiedzi radnej na str. 8, zdanie: „ Gmina poniosła  znaczne wydatki na utworzenie i utrzymanie Straży, zdaniem radnej należy zastanowić się czy likwidacja Straży nie będzie odebrana jako rozrzutność radnych”,
 

 

powinno brzmieć: „Gmina poniosła znaczne wydatki na utworzenie i utrzymanie Straży, zdaniem radnej należy zastanowić się czy likwidacja Straży i jej ewentualna reaktywacja w przyszłości nie będzie generować podwójnych kosztów.”
 

 

 

 

Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że w protokole pominięta została jego wypowiedź, kiedy pytał Wójta, kto wysyłał Straż Gminną do radnego – Wójt czy jego Zastępca. Sprawa dotyczyła postępowania administracyjnego dotyczącego ścieków płynących po jego posesji
z sąsiedniej działki.
 

 

 
 

 

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie ze Statutem Gminy radni mogą zgłaszać poprawki do protokołu najpóźniej na dwa dni przed terminem sesji, czyli w taki sposób jak to zrobiła radna Bogusława Delijewska.
 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt protokołu z poprzedniej sesji.
 

 

Protokół nr 41 został przyjęty 12 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych.
 

 

 

Ad. 2

 

 

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
 

 

Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak Raczak przedstawiła informację na temat wspólnego posiedzenia komisji stałych w dniu 28 października br.
 

 

Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że na posiedzeniu mówił o przygotowaniu bardziej przejrzystego załącznika do projektu uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów: Mała Wieś Górna, Miedziana, Radzimów, Skrzydlice, Stary Zawidów, Sulików, Wielichów, Wilka, Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny. Radny prosił o jasne wyznaczenie granic zmiany planu. Zdaniem radnego protokół z posiedzenia jest niekompletny.
 

 

Wiceprzewodnicząca odpowiedziała, że na posiedzeniu radny otrzymał zapewnienie, że na sesji zostanie przedstawiony bardziej przejrzysty załącznik graficzny do projektu uchwały. Wiceprzewodnicząca dodała, że przedstawiła jedynie informację na temat przebiegu posiedzenia, która ma zasygnalizować poruszane sprawy. Protokół zostanie sporządzony w późniejszym terminie.
 

 

Zdaniem radnego Polowego projekt uchwały, o którym mówił  nadal jest niejasny i nie powinien zostać poddany pod głosowanie na dzisiejszej sesji.
 

 

Przewodniczący stwierdził, że uwagi do projektu uchwały powinny być zgłaszane przy jego omawianiu.  
 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji Sprawozdanie zostało przyjęte 12 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się.
 

 

 

Ad. 3

 

 

Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 

 

Do pisemnej informacji radni zgłosili następujące uwagi:
 

 

Radna Weronika Ziółkowska poprosiła o przedstawienie pisma Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie na temat wyjaśnienia sprawy nie udzielenia pomocy finansowej mieszkance Mikułowej poszkodowanej w wyniku ulewnych deszczy jakie miały miejsce na terenie Gminy w miesiącu czerwcu br. oraz pisma do wiadomości Rady Gminy Sulików kierowane do Bilfinger Infrastrukture S.A. Oddział Inżynieryjny w sprawie przyśpieszenia robót polegających na usuwaniu awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz związanych z tym robót ziemnych w ciągach dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sulików.
 

 

Radny Grzegorz Konarski prosił o odczytanie pisma Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu z prośbą o nadesłanie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania oraz pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu na temat analizy oświadczeń majątkowych osób złożonych do ich złożenia wraz ze szczegółowym zestawieniem nieprawidłowości stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych radnych oraz pracowników samorządowych za 2012 r.
 

 

Przewodniczący odczytał pismo Prokuratury Rejonowej.
 

 

Wiceprzewodnicząca wyjaśniła, że sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych za 2012 rok dotyczy danych osobowych i zawiera tajemnicę skarbową. Wiceprzewodnicząca odczytała najczęstsze uwagi Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu do oświadczeń majątkowych. Szczegółowe informacje na temat uwag zostaną przekazane bezpośrednio do wymienionych w sprawozdaniu z analizy radnych.
 

 

Wiceprzewodnicząca na prośbę radnych odczytała również pismo Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu w sprawie udzielenia dofinansowania na rzecz jednostki w budżecie Gminy Sulików na 2014 rok.
 

 

Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym została przyjęta jednogłośnie.
 

 

Ad. 4
 

 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 

 

 
 

 

Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
 

 

Radny Jerzy Marek Nowicki prosił o informację na temat spotkania z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie. Radni otrzymali pismo od Dyrektora GOK, z którego wynikało, że Ośrodek jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej.
 

 

Radna Agnieszka Nachotko prosiła o rozwinięcie informacji na temat spotkania Komisji Mieszkaniowej w sprawie przydziału mieszkania socjalnego dla rodziny S. w związku z licznymi pytaniami kierowanymi do niej w tym temacie. 
 

 

Radny Bogdan Kaczmarczyk dodał, że odnosił się do tej sprawy na poprzedniej sesji, jednak Wójt nie był w stanie udzielić wówczas odpowiedzi czy postępowanie właściciela majątku w Studniskach, dotyczyło tylko jednej rodziny czy także pozostałych lokatorów.
 

 

W kwestii posiedzenia Komisji Mieszkaniowej Wójt stwierdził, że sytuacja mieszkaniowa w Gminie Sulików jest trudna. Od czasów powojennych w gminie nie wybudowano żadnego lokalu socjalnego. Pisma wpływające od mieszkańców znajdujących się w potrzebie często są bardzo dramatyczne. Niepokój budzi szczególnie sytuacja Państwa S. Gmina nie dysponuje lokalem, który mogłaby przeznaczyć dla tej wielodzietnej rodziny, znajdującej się w naprawdę trudnej sytuacji.  Wójt miał zamiar wystąpić do radnych z projektem uchwały mówiącym o wycofaniu ze sprzedaży lokalu na ul. Szkolnej w Sulikowie. Sprzedaż lokalu nie doszła do skutku. Po wizycie Komisji Mieszkaniowej w tym lokalu stwierdzono jednak , że jego obecny stan nie pozwala na udostępnienie go potrzebującej rodzinie. Lokal przy ul. Szkolnej wymaga całkowitej przebudowy, wymiany instalacji, wymiany części dachu. Wpłynął również inny wniosek od rodziny, która także wynajmuje lokal od właścicieli majątku w Studniskach.  Zaniepokojona rodzina wnioskuje o przydzielenie lokalu, ponieważ umowa na wynajem mieszkania wygasa z końcem roku 2014. W przypadku kolejnej rodziny, możliwa była pomoc gminy na podstawie wyroku sądowego, mówiącego o przekazaniu lokalu mieszkalnego. W związku z tym jedyny lokal będący
w dyspozycji Gminy został wyremontowany i przekazany na użytek tej rodziny. Jedynym pełnym rozwiązaniem byłaby budowa wielorodzinnego budynku komunalnego, przesiedlenie najbardziej potrzebujących mieszkańców i sukcesywne remontowanie opuszczonych lokali i przydzielanie ich kolejnym potrzebującym.  
 

 

Spotkanie z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury było zorganizowane z inicjatywy Wójta, w związku z niepokojącymi informacjami jakie Dyrektor GOK zamieścił na portalu społecznościowym facebook, mówiącymi o trudnej sytuacji finansowej Ośrodka. W takiej sytuacji najwłaściwszym rozwiązaniem jest pismo do Urzędu Gminy lub dyskusja na temat problemu a nie uwagi na portalu społecznościowym. Zarządzeniem Wójta z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2013, zostały przesunięte środki z dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 29.601,00 zł z przeznaczeniem na remont Świetlicy Wiejskiej w Mikułowej. Gmina otrzymała dotację stanowiącą połowę środków niezbędnych do remontu świetlicy. Drugą część środków przeznaczono z dotacji przyznanej dla GOK. Zadanie to wpisywało się w katalog zadań realizowanych przez instytucję kultury. Dokumentacja związana z projektem została przygotowana przez pracowników Urzędu Gminy. Kwota 29.601,00 zł była konieczna do pozyskania dotacji i podpisania umowy na dofinansowanie. Na spotkaniu wyjaśniono tę kwestię z Dyrektorem. W projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie, znalazła się propozycja przywrócenia kwoty dotacji do Gminnego Ośrodka Kultury. Wójt zwrócił się do Dyrektora o przedstawienie potrzeb finansowych związanych z funkcjonowaniem Ośrodka do końca bieżącego roku. Dyrektor zwrócił się o zwiększenie dotacji o 46 tys. zł.
 

 

 
 

 

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zostało przyjęte jednogłośnie.
 

 

 
 

 

Ad. 5
 

 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sulików w roku szkolnym 2012/2013.
 

 

 
 

 

Sekretarz Gminy podsumowała dane zawarte w informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sulików w roku szkolnym 2012/2013, przedstawiając je na tle dwóch ubiegłych lat szkolnych, zwracając uwagę m.in. na malejącą liczbę uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz na stały poziom liczby oddziałów przedszkolnych. Sekretarz omówiła również dane na temat zatrudnienia nauczycieli i kwalifikacji pracowników. Ponadto Sekretarz poruszyła kwestię wyników sprawdzianów 6-klasistów i egzaminu gimnazjalnego.
 

 

 
 

 

Radny Jerzy Marek Nowicki stwierdził, że po to radni spotykają się na wspólnych posiedzeniach komisji, aby dyskusja na sesji sprawnie przebiegała. Radni znają dane, które przedstawiła Pani Sekretarz.
 

 

 
 

 

Przewodniczący stwierdził, że podsumowanie informacji na temat realizacji zdań oświatowych Gminy Sulików ma na celu również zapoznanie sołtysów z tym materiałem.
 

 

 

 

Radny Nowicki zwrócił się do dyrektorów jednostek oświatowych z pytaniem o przyczynę przenoszenia się uczniów do szkół poza terenem Gminy, co skutkuje obniżeniem subwencji oświatowej.
 

 

 
 

 

Pan Jan Majowski – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Biernej szczegółowo przedstawił wyliczenie określające liczbę uczniów uczęszczających do szkół poza terenem gminy. 130 uczniów zgodnie z zameldowaniem  powinno uczęszczać do Szkoły Podstawowej
w Biernej, z czego 54 uczęszcza do innych szkół, 16 uczniów przebywa za granicą i tam uczęszcza do szkoły, ok. 20 uczniów jest zameldowanych na terenie obwodu szkolnego, ale mieszkają w innych miejscowościach, 2 uczniów razem z rodzicami dojeżdża do Szkoły „Tęcza” w Zgorzelcu, 1 dziecko uczy się w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie i 12 uczniów w Szkole Podstawowej w Sulikowie, co oznacza, że subwencja oświatowa pozostaje na terenie gminy. Jedno dziecko z Miedzianej przeprowadziło się do Sulikowa, ze względu na problemy rodzinne, a 4 uczniów uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Zawidowie, ze względu na to, że pracują tam jego rodzice. Ogółem 6 uczniów uczy się poza terenem gminy, nie włączając w to dzieci przebywających za granicą i uczących się w Szkole Podstawowej
w Sulikowie lub w Przedszkolu.
 

 

 
 

 

Pani Urszula Ciupak – Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie stwierdziła, że nie przygotowała szczegółowych danych na dzisiejszą sesję w tej kwestii oraz dodała, że jedną z częstych przyczyn nauki w innych szkołach, jest to, że rodzice pracują np. w Zgorzelcu lub w Zawidowie.
 

 

 
 

 

Radna Genowefa Wilczak – Raczak stwierdziła, że podczas wspólnego posiedzenia komisji zwróciła się do Pani Dyrektor z zapytaniem o liczbę dzieci z likwidowanej Szkoły w Studniskach uczęszczających do Szkoły w Sulikowie i liczyła na zapoznanie się z tymi danymi.
 

 

 
 

 

Dyrektor Urszula Ciupak odpowiedziała, że spośród dzieci ze Szkoły w Studniskach, jedno przeniosło się do Szkoły „Tęcza” w Zgorzelcu, a 4 dzieci do innych szkół podstawowych w Zgorzelcu. Pozostali uczniowie uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Sulikowie.
 

 

 

 

Radny Bogdan Kaczmarczyk pytał co wchodzi w skład subwencji oświatowej, która wynosi miesięcznie ok. 500 zł miesięcznie na jednego ucznia.
 

 

 
 

 

Dyrektor Jan Majowski odpowiedział, że subwencja stanowi koszt zatrudnienia nauczycieli.
 

 

 

 

Radny Bogusław Świątek pytał co generuje tak wysokie wydatki na jednego ucznia w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Sulikowie w wysokości 12 tys. zł rocznie, przy czym koszt ten jest o połowę niższy w Szkole Podstawowej w Biernej.
 

 

 
 

 

Dyrektor Ciupak odpowiedziała, że jest to koszt ogrzewania olejowego.
 

 

 
 

 

Wójt dodał, że koszt ogrzewania hali sportowej i gimnazjum wynosi ok. 200 tys. zł rocznie. Koszty te obciążają wydatki na kształcenie uczniów. Wysokość rocznej subwencji na jednego ucznia wynosi ok. 5,5 tys. zł. Wydatki na utrzymanie szkół są zdecydowanie wyższe niż otrzymywana subwencja, różnica pokrywana jest z budżetu gminy.
 

 

 
 

 

Radny Bogdan Kaczmarczyk stwierdził, że należałoby rozważyć zmianę ogrzewania, ze względu na tak wysokie koszty.
 

 

 
 

 

Sołtys Adam Czesnakowski w nawiązaniu do informacji przedstawionej przez Panią Sekretarz w kwestii szkoleń i kwalifikacji nauczycieli, stwierdził, że nie przekłada się to na poziom nauczania dzieci. Po wprowadzeniu nowego systemu oceniania uczniów, po dwóch miesiącach nauki, są uczniowie, którzy mają wystawionych po 30 jedynek. Uczniowie zdaniem Sołtysa źle czują się w Szkole
w Sulikowie i część chciałaby przenieść się do Zawidowa. Sołtys dodał, że nie jest to wyłącznie jego własne zdanie, ale wiele mieszkańców mówi o tym problemie.
 

 

 

 

Dyrektor Urszula Ciupak stwierdziła, że po to robi zebrania rodziców uczniów z poszczególnych klas osobno, aby takie sprawy mogły zostać omówione w szkole, a nie krążyły po Sulikowie. Dyrektor na bieżąco kontroluje dzienniki ocen wszystkich klas i nie dopatrzyła się ucznia, który miałaby aż 30 jedynek. System oceniania się nie zmienił, uściślona została ocena wagowa. Ocena wagowa określa wartość każdej oceny w zależności za co uczeń ją otrzymał. Inaczej oceniania jest piątka z zadania domowego, gdzie uczeń może korzystać z pomocy rodziców, a inaczej ocena ze sprawdzianu, który napisany został samodzielnie. Sprawa ta została wyjaśniona na zebraniu, sygnały ze strony uczniów i rodziców na temat tego sytemu oceniania są pozytywne.
 

 

 

 

Sołtys Adam Czesnakowski stwierdził, że przez taki system oceniania jedna jedynka jest liczona jako trzy jedynki. Uczniowie z innych szkół potrzebują czasu aby dostosować się  do nowego środowiska i nowych warunków, czują się znacznie gorzej dostając niskie stopnie, które liczone są kilkakrotnie.
 

 

 

 

Przewodniczący zaproponował, aby Pani Dyrektor i Pan Sołtys wyjaśnili tę sprawę na osobnym spotkaniu.
 

 

 
 

 

Radny Bogdan Kaczmarczyk zapytał, po co nauczyciele zadają tak wiele prac domowych, skoro według systemu oceniania te oceny są liczone jako mniej wartościowe.
 

 

 
 

 

Dyrektor Urszula Ciupak stwierdziła, że prace domowe są niezbędnego to, aby uczeń mógł powtórzyć i utrwalać materiał z lekcji.
 

 

 
 

 

Wójt stwierdził, że każda metoda oceniania jest dobra i należy docenić dyrektorów, którzy starają się jak najbardziej zwiększyć aktywność uczniów. Dzieci mają trudności ze zmobilizowaniem się do nauki a ich rodzice często nie chcą przyjmować tego do wiadomości. Problem dotyczy nie tylko naszej Gminy, ale całego kraju.
 

 

 
 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sulików w roku szkolnym 2012/2013.
 

 

Informacja została przyjęta jednogłośnie.
 

 

 
 

 

Ad. 6
 

 

Uchwalenie stawek i podatków lokalnych na rok 2014.
 

 

6.1 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sulików.
 

 

 
 

 

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
 

 

Uchwała została przyjęta 11 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się.
 

 

 
 

 

Ad. 7
 

 

Podjęcie uchwał:
 

 

 
 

 

7.1 Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulików w 2013 roku.
 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
 

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 

 

 
 

 

7.2 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów: Mała Wieś Górna, Miedziana, Radzimów, Skrzydlice, Stary Zawidów, Sulików, Wielichów, Wilka, Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny.
 

 

 
 

 

Radny Tadeusz Polowy pytał kto ponosi koszty związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jak wysokie są te koszty.
 

 

 
 

 

Wójt odpowiedział, że koszty sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego zawsze są po stronie gminy. Szczegółowe koszty będą znane dopiero po sporządzeniu planu, wyniosą w przybliżeniu kilkanaście tys. złotych.
 

 

 
 

 

Radny Polowy stwierdził, że w poprzednich kadencjach inwestor deklarował poniesienie tych wydatków.
 

 

 
 

 

Wójt stwierdził, że nie ma takiej możliwości prawnej, aby inwestor ponosił koszty sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W poprzedniej kadencji inwestor, który wówczas działał na terenie gminy obiecywał wiele, jednak z wielu  obietnic się nie wywiązał.
 

 

 
 

 

Radny Bogusław Świątek stwierdził, że na posiedzeniu komisji wnioskował o przedstawienie na sesji skalę porównawczą zmian jakie mają zostać wprowadzone do planu zagospodarowania przestrzennego i czym są spowodowane. Radny zwrócił uwagę, że każda zmiana
w planie ogranicza możliwość zakupywania gruntów przez rolników. Gminy nie będzie stać na wypłacanie rent planistycznych dla Agencji Nieruchomości Rolnych. Zmiana planu wpłynie niekorzystnie na właścicieli nieruchomości położonych w tym obrębie. 
 

 

 
 

 

Wójt odpowiedział, że podjęcie uchwały nie przesądza o niczym i nie wprowadza żadnych zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pytania, które zadał radny Świątek powinny paść wówczas, gdy będzie miała miejsce dyskusja nad zmianami w planie. Uchwała ma wyznaczyć jedynie obszar, w którym będą dopuszczone zmiany i lokalizacja elektrowni wiatrowych. Obszar ten nie wyznacza dokładnego sytuowania elektrowni wiatrowych tylko strefę oddziaływania wiatraków. Na linii wyznaczonego obszaru do zmian nie będą stały elektrownie wiatrowe. Uchwała da możliwość przystąpienia do zmian.
 

 

 
 

 

Radny Bogusław Świątek stwierdził, że zdaje sobie sprawę, że wiatraki nie staną na obrzeżu wyznaczonej strefy. Nie zmienia to jednak faktu, że działka oddalona od granicy zmiany planu nie będzie mogła zostać przeznaczana np. na budowę. W związku z tym radny prosił Pana Tomasza Naborczyka, aby przygotował na sesję wstępne założenia współrzędnych położenia poszczególnych wiatraków. Radny dodał, że nie jest przeciwny elektrowniom wiatrowym, jednak chciałby wiedzieć więcej w tym temacie.
 

 

 
 

 

Wójt stwierdził, że na tym etapie, określenie wstępnej lokalizacji elektrowni wiatrowych nie jest możliwe. Inwestor nie jest w stanie tego określić, ponieważ nie przeprowadzono procedur środowiskowych, które wskażą obszar, gdzie elektrownie będą mogły stanąć. Wprowadzenie zmian do planu zagospodarowania nie będzie możliwe w tej kadencji ze względu na długotrwałe i skomplikowane procedury.
 

 

 
 

 

Radny Świątek pytał czy w projekcie uchwały istnieje różnica strefy podwyższonego hałasu w stosunku do zmiany wprowadzonej uchwałą w 2008 roku.
 

 

 
 

 

Wójt odpowiedział, że obszar zaznaczony na załączniku graficznym nie stanowi strefy podwyższonego hałasu. Pomiary poziomu hałasu nie były do tej pory przeprowadzane. Zaznaczony obszar określa tylko zakres zmiany planu.
 

 

 
 

 

Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że radni chcieliby znać wstępną lokalizację elektrowni wiatrowych na zaznaczonym obszarze
w załączniku graficznym.
 

 

 
 

 

Wójt odpowiedział, że jeżeli radni chcą poznać lokalizację wiatraków powinni dążyć do podjęcia tej uchwały. Jeżeli uchwała nie zostanie podjęta z pewnością nigdy do tego nie dojdzie.
 

 

 
 

 

Radna Genowefa Wilczak – Raczak stwierdziła, że projekt uchwały zmienia 11 uchwał dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych miejscowościach. Radna zaproponowała, aby nie podejmować tej uchwały na dzisiejszej sesji
i przygotować porównanie obecnego planu do proponowanych zmian. Zmiany, które będą skutkowały budową elektrowni wiatrowych mogą zablokować działania mieszkańców mających w ich pobliżu działki na co najmniej 20 lat. Zmiany powinny być wprowadzane rozsądne.
 

 

 
 

 

Wójt odpowiedział, że projekt uchwały umożliwi zmianę planu  zagospodarowania przestrzennego uchwalonego dla obszaru gminy
w 2001 roku, obszar zmiany określa przerywana linia. Uchwała ta nie przesądza jednak niczego. Żeby radni mogli weryfikować proponowane zmiany planu musi dojść do jego otwarcia. Podejmując uchwałę Rada wyraża jedynie zgodę na przystąpienie do przeprowadzania procedur planistycznych. Radni będą mogli nie zgodzić się na zaproponowane zmiany w planie. 
 

 

 
 

 

Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że jedną z granic zmiany planu jest droga powiatowa Radzimów- Sulików, co dałoby możliwość postawienia elektrowni wiatrowych przy samych zabudowaniach.
 

 

 
 

 

Wójt stwierdził, że według załącznika graficznego żadna linia przerywana oznaczająca granicę zmiany planu nie łączy się ze strefą zamieszkania.
 

 

 
 

 

Radny Polowy stwierdził, że linia łączy się z drogą powiatową, która jest oddalona od zabudowań ok. 50 m.
 

 

 
 

 

Wójt odparł, że za lokalizację elektrowni wiatrowych odpowiada wiele czynników – np. odległości od zabudowań i linii wysokiego
i średniego napięcia. Linie energetyczne bardzo ograniczają możliwość lokalizacji elektrowni wiatrowych. Nie można przesądzać
o oddziaływaniu elektrowni wiatrowych skoro nie wiadomo jeszcze gdzie zostaną zlokalizowane. Wójt również ma obawy co do elektrowni wiatrowych i będzie czuwał nad tym, aby zostały zlokalizowane zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Być może żadna z lokalizacji nie dojdzie do skutku. Zdaniem Wójta należy brać pod uwagę także zdanie inwestora, który twierdzi, że nie spełniając warunków doprowadzenia mocy do PSE do roku 2016-2017 nie zrealizuje zadania, pod znakiem zapytania stanie wówczas sens budowy wybudowanego już parku wiatrowego Zgorzelec.  
 

 

 
 

 

Radny Bogusław Świątek stwierdził, że nie powinno dziwić Wójta zainteresowanie radnych tą sprawą, ponieważ pełniąc tę funkcję są zobowiązani znać odpowiedzi na pytania mieszkańców. Radny zabierając głos w dyskusji nie jest przeciwny elektrowniom wiatrowym, chce posiadać jak największą wiedzę w tym zakresie, żeby móc informować mieszkańców na bieżąco.
 

 

 
 

 

Wójt dodał, że głosowanie nad projektem uchwały nie jest jednoznaczne z podjęciem decyzji o lokalizacji elektrowni wiatrowych.
 

 

 
 

 

Radna Genowefa Wilczak – Raczak stwierdziła, że sprawa likwidacji Straży Gminnej była konsultowana z mieszkańcami obecnymi na zebraniach wiejskich. Chcąc ograniczyć funkcjonowanie wielu mieszkańców na kilkadziesiąt lat, należy zapytać się o zdanie mieszkańców. Radna wie na czym polega zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zdaje sobie sprawę jak ciężko jest w tej kwestii negocjować z inwestorem.
 

 

 
 

 

Wójt stwierdził, że na obecnym etapie nie ma czego konsultować z mieszkańcami. Podczas pracy nad planem należy  konsultować tę sprawę z zainteresowanymi mieszkańcami.
 

 

 
 

 

Radny Jerzy Marek Nowicki stwierdził, że od zawsze był za budową elektrowni wiatrowych, rozpatrywany projekt uchwały jest dopiero wstępem do jakichkolwiek działań. Przedstawiciele Firmy GEO RENEWABLES zapewniają, że będą organizowane spotkania
z mieszkańcami, a każda lokalizacja będzie indywidualnie rozpatrywana. Rozpatrywany projekt uchwały o niczym nie przesądza.
 

 

 
 

 

Radny Bogdan Kaczmarczyk stwierdził, że kiedy podobna uchwała mówiąca o zmianie planu miejscowego zagospodarowania
w Studniskach była podejmowania nikt nie podejmował dyskusji i sprzeciwu.
 

 

 
 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
 

 

Uchwała została przyjęta 10 głosami za, przy 4 wstrzymujących się.
 

 

 
 

 

7.3 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.
 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
 

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 

 

 
 

 

7.4  w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2013.
 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
 

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 

 

 
 

 

Ad. 8
 

 

Zapytania radnych.
 

 

 

 

Radny Paweł Hasiuk pytał dlaczego uroczystość z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości została zaplanowana na 8 listopada, czyli
w dzień roboczy, co uniemożliwia wzięcie udziału w uroczystości osobom, które pracują w tych godzinach. Radny pytał również czy trwają prace nad nową Strategią Rozwoju Gminy Sulików oraz czy wydane zostało pozwolenie na użytkowanie elektrowni wiatrowych w parku wiatrowym Mała Wieś Dolna. Radny pytał także jaki jest spodziewany dochód z tych trzech elektrowni wiatrowych dla gminy.
 

 

 
 

 

Wójt odpowiedział, że prace nad nową Strategią Rozwoju Gminy rozpoczną się w 2014 roku. W kwestii pozwolenia na użytkowanie elektrowni wiatrowych Wójt nie posiada informacji od inwestora na ten temat. Uroczystość z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości została zaplanowana na 8 listopada, aby więcej zainteresowanych mogło wziąć w niej udział, m.in. uczniowie ze szkół z terenu Gminy. W tym terminie możliwy był także udział orkiesty kopalnianej oraz kompani honorowej wojska. Ponadto w dniu 11 listopada odbędzie się uroczysta msza święta oraz akademia przygotowana przez uczniów w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie.
 

 

 
 

 

(godz. 1250 – sesję opuścił radny Jerzy Marek Nowicki, w sesji bierze udział 13 radnych)

 

 

 
 

 

Radny Bogdan Kaczmarczyk mówił o wykopach na całej nawierzchni drogi w Studniskach przy usuwaniu usterek. Rury, które wymieniają pracownicy są powyginane i nie były ze sobą połączone. Obecnie rury są zakładane z kołnierzami. Radny obawia się, że nawet gdy droga będzie miała nową nawierzchnię, wykonawca będzie ją nadal rozkopywał. Zgodnie z badaniami geologicznymi, na terenie Studnisk występuje bardzo wysoki poziom wód gruntowych, występujące tak zwane kurzawki powinny spowodować to, że montowane będą rury z kołnierzami.
 

 

 
 

 

Wójt odpowiedział, że prowadzone prace mają na celu usunięcie usterek stwierdzonych przy odbiorze, nie są to usterki naprawiane w ramach gwarancji. Wszelkie wątpliwości powinny być wyjaśnione na etapie projektowania, a tak się nie stało. Projekt kosztujący ok. 2 mln zł nie przewidywał wielu sytuacji z którymi wykonawca musi się teraz uporać.
 

 

 
 

 

Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że nic nie dzieje się w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego jego posesji. Ścieki
z sąsiednich posesji przepływają przez działki radnego. W tej sprawie pojawiała się Straż Gminna, sporządzono zdjęcia. Radny pytał co Wójt zamierza zrobić ze ściekami znajdującymi się w rowie przy drodze powiatowej.
 

 

(godz. 1255- sesję opuścił radny Andrzej Kurek, w sesji bierze udział 12 radnych)

 

 

Wójt odpowiedział, że gdy Straż Gminna otrzymuje informacje, że do rowu są odprowadzane nieczystości ciekłe przez mieszkańców, ma obowiązek podjąć interwencję w tej sprawie. Strażnicy mają do tego kompetencję i nie muszą być kierowani przez Wójta lub Zastępcę. Radny nie powinien czuć się dyskryminowany, ponieważ prawo obowiązuje wszystkich, także radnych. Postępowanie administracyjne,
o którym mówił radny prowadzi Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego.
 

 

 
 

 

Radny Polowy stwierdził, że nie jest tak jak mówi Wójt, ponieważ otrzymał pismo ze Starostwa, mówiące o scedowaniu sprawy na Urząd Gminy. Radny stwierdził, że w obecnych czasach ścieki nie powinny trafiać do rzeki. Ścieki spływające przez jego posesję zagrażają zdrowiu hodowanych przez niego zwierząt. Radny ma zamiar powiadomić wszelkie organy, które będą zainteresowane tą sprawą. Komendant będący u radnego szukał odpływu ścieków na jego posesji,  podczas gdy radny posiada dwa osobne szamba przyjmujące ścieki.
 

 

 
 

 

Wójt stwierdził, że po to była kontrola Straży, nie tylko na jego posesji ale również na sąsiednich, żeby powstrzymać to działanie. Wójt mówił o rozwiązaniu tego problemu podając przykład Gminy Lwówek Śląski. Gmina wynajęła firmę, która zaewidencjonowała wszystkie tzw. szamba i oczyszczalnie ekologiczne. Następnie Straż Gminna wystosowała do wszystkich właścicieli szamb wezwania do przedstawienia zaświadczeń o okresowym wywozie szamba w zależności od jego objętości i ilości osób z niego korzystających.
 

 

 
 

 

Radny Tadeusz Polowy pytał kiedy zostanie ukrócone wyrzucanie ścieków do rowu dzielącego jego dwie działki.
 

 

 
 

 

Wójt odpowiedział, że trwa postępowanie administracyjne, radny może się od niego odwołać w stosownych terminach. Radny nie powinien poruszać publicznie spraw, które dotyczą jego osoby podczas sesji.
 

 

 
 

 

Radny Bogusław Świątek prosił o interwencję w Starostwie w sprawie zakrzaczenia przy drodze powiatowej Miedziana – Stary Zawidów. Ponadto radny mówił o niebezpieczeństwie jakie stwarza rusztowanie przy byłej posesji Państwa Kusztowskich w Miedzianej. Radny prosił także o interwencję w sprawie zbyt dużej prędkości autobusów szkolnych, kierowcy zdecydowanie przekraczają bezpieczną prędkość.
 

 

 
 

 

Wójt zwróci uwagę przewoźnikom. Sprawą rusztowania powinien zająć się Powiatowy Nadzór Budowlany. Temat wykaszania poboczy zostanie przekazany do Starostwa Powiatowego.
 

 

 
 

 

Radny Bogusław Świątek podziękował za szybką interwencję w sprawie braku oznakowania i oznaczenia tonażu, która poruszał na poprzedniej sesji.
 

 

 
 

 

Radny Bogdan Kaczmarczyk monitował w sprawie zwisających gałęzi drzew przy drodze powiatowej Studniska Dolne – Zgorzelec.
 

 

 
 

 

Wójt odpowiedział, że sprawa została przekazana do Starostwa.
 

 

 
 

 

Radny Józef Ziomek podziękował w imieniu Proboszcza Parafii pw. Marii Magdaleny i mieszkańców za szybką interwencję w sprawie wyrównania terenu placu przy Kościele. Radny prosił także o wyrównanie kamieniem nawierzchni drogi prowadzącej do posesji m.in. Pana Isko.
 

 

 
 

 

Radny Paweł Hasiuk prosił o udzielenie odpowiedzi w sprawie wpływu do budżetu Gminy z tytułu elektrowni wiatrowych w Małej Wsi Dolnej.
 

 

 
 

 

Wójt odpowiedział, że szacunkowa kwota będzie ujęta w projekcie budżetu na 2014 rok. Dopiero po złożeniu deklaracji podatkowej przez inwestora znana będzie ta dokładna kwota.
 

 

 
 

 

Skarbnik Gminy dodała, że na wspólnym posiedzeniu komisji Pan Tomasz Naborczyk z Firmy GEO RENEWABLES informował, że szacowana wartość wpływu do budżetu gminy z tytułu wiatraków i stacji transformatorowej wyniesie ok. 300-350 tys. zł.
 

 

 
 

 

Radny Marian Kurek mówił o potrzebie interwencji w sprawie ogrodzenia laguny na terenie Skrzydlic.
 

 

 
 

 

Wójt odpowiedział, że gmina nie może interweniować w sprawie ogrodzeń terenów stanowiących prywatną własność.
 

 

 
 

 

Radna Agnieszka Nachotko mówiła o spotkaniu w sprawie uszkodzenia drogi pod wiaduktem kolejowym w Studniskach Górnych
z przedstawicielami PKP i Starostwa. 
 

 

 
 

 

Ad. 9
 

 

Zapytania przewodniczący rad sołeckich.
 

 

 
 

 

Sołtys Zdzisław Zdzitowiecki prosił o udostępnienie fragmentu działki niezbędnej do ustawienia altany w Ksawerowie, która
w przyszłym roku została zaplanowana ze środków z funduszu sołeckiego.
 

 

Sołtys mówił również o sieci wodociągowej dla Sołectwa Wilka i Wilka Bory, w których jest znacznie więcej odbiorców niż w Ksawerowie,
o którym często mówi radny Andrzej Dominikowski.
 

 

 
 

 

Sołtys Małgorzata Pławiak pytała, kiedy zostaną podjęte działania w sprawie ustanowienia drzew, które mogą stać się pomnikami przyrody. Na terenie Małej Wsi Górnej znajduje się kilka drzew, które mogłyby zostać zakwalifikowane jako pomniki przyrody.
 

 

 
 

 

Ad. 10
 

 

Odpowiedzi na zapytania.
 

 

 
 

 

Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
 

 

-Sprawa działki na potrzeby altany w Ksawerowie może być rozwiązana poprzez oddanie w użyczenie od Agencji Nieruchomości Rolnych.
 

 

-Została wykonana inwentaryzacja drzew, które w przyszłości mogłyby stać się pomnikami przyrody, uchwała w tej sprawie mogłaby zostać podjęta. Drzewa które znajdują się w raporcie z inwentaryzacji z pewnością nie będą wycinane. Przyjęcie uchwały w tej sprawie w wielu kwestiach komplikowałoby działania na terenie gminy.
 

 

 
 

 

Ad. 11
 

 

W sprawach różnych:
 

 

1. Przewodniczący poinformował, że o terminie  sesji listopadowej radni zastaną powiadomieni odrębnym zaproszeniem.
 

 

 
 

 

 

2. Wójt zaprosił wszystkich obecnych na sesji na uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Sulików w dniu 8 listopada br. o godz. 13 00 na Placu Wolności w Sulikowie z udziałem kompani reprezentacyjnej 23 Pułku Artylerii Śląskiej z Bolesławca.

 

 

3. Wójt złożył podziękowania radnemu Bogusławowi Świątkowi za życzliwą pomoc udzieloną mieszkańcowi Sołectwa Bierna, którego dom został zniszczony w wyniku pożaru. Radny przyjął mieszkańca pod swój dach, okazując w ten sposób wielką życzliwość i serce.
 

 

 
 

 

4. Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak – Raczak poinformowała, że w II Edycji Konkursu Nasza Wieś – Mamy się czym pochwalić Sołectwo Mikułowa zajęło pierwsze miejsce, a Sołectwa Wrociszów Górny, Bierna, Mała Wieś Górna, Stary Zawidów, Sulików otrzymały wyróżnienia i nagrody pieniężne. Wiceprzewodnicząca pogratulowała wszystkim zwycięzcom.
 

 

 
 

 

Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad, Przewodniczący na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Gminy Sulików zamknął XLII sesję Rady Gminy Sulików w obecnej kadencji. (godz. 1315)
 

 

 
 

 

Protokół sporządziła:
 

 

A.Adamiak
 

 

 

Nazwa dokumentu: Protokół nr 41
Skrócony opis: Protokół nr 41 z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 31 października 2013 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2013-11-26 14:02:38
Data udostępnienia informacji: 2013-11-26 14:02:38
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-11 12:34:09

Wersja do wydruku...

corner   corner