logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Archiwum
   minus Starsze wycofane
      minus Nabór na wolne stanowisko pracy
      minus Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko dyrektora
      minus Ogłoszenie o unieważnieniu naboru kandydata
      minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
      minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
      minus Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
      minus Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
      minus Informacja o wynikach naboru
      minus Informacja o wynikach naboru
      minus Ogłoszenie o naborze
      minus Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
      minus Informacja o wynikach naboru
      minus Nabór na wolne stanowisko pracy
      minus Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
      minus Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
      minus Informacja o wynikach naboru
      minus Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
      minus Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
      minus Informacja o wynikach naboru
      minus Informacja o wynikach naboru
      minus Nabór na wolne stanowisko pracy
      minus Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
      minus Informacja o wyniku naboru
      minus Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
      minus Nabór na wolne stanowisko
      minus Ogłoszenie o naborze
      minus Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko dyrektora
      minus Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
      minus Informacja o wynikach naboru
      minus Informacja o wynikach naboru
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   minus Nabór na wolne stanowisko pracy
   minus Informacja o wynikach naboru
   minus Nabór na wolne stanowisko pracy.
   minus Informacja o wynikach naboru
   minus Nabór na wolne stanowisko pracy.
   minus Informacja o wynikach naboru
   minus Nabór na wolne stanowisko pracy.
   minus Nabór na wolne stanowisko pracy.
   minus Informacja o wynikach naboru
   minus Nabór na wolne stanowisko pracy
   minus Informacja o wynikach naboru
   minus Informacja o wynikach naboru
   minus Nabór na wolne stanowisko pracy.
   minus Nabór na wolne stanowisko pracy
   minus Informacja o wynikach naboru
   minus Informacja w sprawie unieważnienia konkursu
   minus Nabór na wolne stanowisko pracy
   minus Informacja o wynikach naboru
   minus Nabór na wolne stanowisko pracy
   minus Nabór na wolne stanowisko pracy
   minus Nabór na wolne stanowisko pracy
   minus Nabór na wolne stanowisko pracy
   minus Nabór na wolne stanowisko pracy
   minus Nabór na wolne stanowisko pracy
   minus Nabór na wolne stanowisko pracy
   minus Nabór na wolne stanowisko pracy
   minus Informacja o wynikach naboru
   minus Informacja o wynikach naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY > Archiwum > Starsze wycofane > Nabór na wolne stanowisko

WÓJT GMINY SULIKÓW
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
I GOSPODARKI ODPADAMI

 
przewidywany termin zatrudnienia: kwiecień 2014 rok.
 
Wymagania niezbędne:
a) ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
b) nieposzlakowana opinia,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) wykształcenie: wyższe
e) znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych na w/w stanowisku, a w szczególności znajomość zagadnień dotyczących uwarunkowań pozyskiwania środków zewnętrznych ze źródeł unijnych i krajowych, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość regulacji prawnych z zakresu finansów publicznych,
f) umiejętność obsługi komputera w zakresie programów: Excel, Word, Internet Explorer,
g) udokumentowane doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych.
 
O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 
Doświadczenia zawodowe:
Poza urzędem przy wykonywaniu podobnych czynności lub doświadczenie w pracy w administracji publicznej, w tym na pokrewnych stanowiskach.
 
Predyspozycje osobowościowe:
 
a) rzetelność, obowiązkowość
a) umiejętność dobrej organizacji na zajmowanym stanowisku,
b) dyspozycyjność, komunikatywność
c) umiejętność radzenia sobie ze stresem
 
Zakres wykonywanych zadań
1. Koordynowanie przygotowania zadań inwestycyjnych finansowanych z zewnętrznych źródeł.
2. Wykonywanie zadań z zakresu planowania, kontrolowania i rozliczania inwestycji dofinansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, będących w zakresie działalności  innych komórek Urzędu Gminy, w tym: przekazywanie informacji o dostępności środków pozabudżetowych, warunkach, terminach oraz zasadach aplikacji dla wszystkich komórek oraz jednostek organizacyjnych według kompetencji.
3. Prowadzenie działań na rzecz pozyskiwania pozabudżetowych środków, prowadzenie pełnej dokumentacji w tym zakresie i rozliczanie pozyskanych środków.
4. Współudział w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji.
5. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu dofinansowanych inwestycji.
6. Koordynowanie prowadzenia inwestycji pod względem formalno-finansowym w tym, sporządzanie harmonogramów płatności inwestycyjnych i dochodów.
7. Udział w pracach projektowych (dokumentacyjnych) w związku z przygotowywaniem projektów o dofinansowanie.
8.  Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
9. Prowadzenie dokumentacji i koordynacja działań związanych z realizacją zadania pn.„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
10. Prowadzenie spraw związanych z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków.
11. Współpraca przy realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody, w tym przygotowywanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów oraz naliczanie opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów.
12. Koordynowanie prac związanych z przygotowaniem oraz wdrażaniem dokumentów strategicznych gminy.
 
Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys – CV,
c) kserokopie świadectw pracy,
d) kserokopie dyplomów potwierdzających wymagane wykształcenie.
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
f)  kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy Sulików i w pokoju nr 203 ,
g) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne   przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
  
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Sulików, pocztą elektroniczną na adres ug@sulikow.pl w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5,  59-975 Sulików, w terminie do dnia 10.03.2014 r. z dopiskiem: dotyczy naboru na wolne stanowisko ds. Pozyskiwania środków zewnętrznych i gospodarki odpadami.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający powyższe wymagania zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.sulikow.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458).

 

Nazwa dokumentu: Nabór na wolne stanowisko
Skrócony opis: Nabór na stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i gospodarki odpadami
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Sawicka
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2014-02-26 13:18:27
Data udostępnienia informacji: 2014-02-26 13:18:27
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-26 13:23:33

Wersja do wydruku...

corner   corner