logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Do zasiłku rodzinnego mogą być przyznane dodatki:  

* dodatek z tytułu urodzenia dziecka,

* dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

* dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych,

* dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka,

* dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

* dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,

        *dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

 

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka ( art. 9 )

Przysługuje on matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został  przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.

Dodatek przysługuje jednorazowo, w wysokości 500,-zł na każde dziecko.

 

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Dodatek ten został wprowadzony w miejsce  dotychczasowego zasiłku wychowawczego. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, będącemu pracownikiem.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego  przysługuje nie dłużej niż przez okres:

*  24 miesięcy kalendarzowych,

* 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym   podczas jednego porodu,

* 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

 

Dodatek przysługuje w wysokości 400,-zł miesięcznie. Za niepełny miesiąc kalendarzowy wypłaca się  1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień.

Osoba samotnie wychowująca dziecko oraz osoba wychowująca troje lub więcej dzieci otrzymująca do dnia wejścia w życie ustawy podwyższony zasiłek wychowawczy nabywa prawo do dodatku na dziecko, na które korzystała z urlopu wychowawczego do dnia wejścia w życie ustawy, w wysokości 505,80 zł, jeżeli spełnia warunki określone w dotychczasowych przepisach.

 

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie przysługuje, jeżeli:

* Bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego osoba ubiegająca się pozostawała w zatrudnieniu okres krótszy niż 6 miesięcy;

* Osoba ubiegająca się podjęła lub kontynuuje zatrudnienie  lub inną pracę zarobkową w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

* Dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu, albo w żłobku, przedszkolu lub innej instytucji zapewniającej dzienną opiekę lub w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;

    *  W okresie urlopu wychowawczego korzysta z  zasiłku macierzyńskiego.   

 

Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Dodatek ten zastąpił gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej. Przysługuje on osobie samotnie wychowującej dziecko, która utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych, gdyż upłynął  ustawowy okres jego pobierania. Może on być przyznany matce, lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko  pozostaje pod jego faktyczną  opieką.

Dodatek przysługuje przez okres 3 lat nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, w wysokości 400,-zł miesięcznie. Za niepełny miesiąc kalendarzowy wypłaca się 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień.

Osoba otrzymująca, do dnia wejścia w życie ustawy, gwarantowany zasiłek okresowy na podstawie przepisów o pomocy społecznej nabywa prawo do ww. dodatku do zasiłku. Do trzyletniego okresu, o którym mowa wlicza się okresy, za które został wypłacony gwarantowany zasiłek okresowy.

W przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej prawo do wypłaty podlega zawieszeniu od dnia podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

 

Dodatek nie przysługuje osobie,  jeżeli:

*  wniosek o przyznanie dodatku złożyła po upływie 30 dni od dnia ustania prawa do zasiłku dla bezrobotnych,

*  nie jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, jako poszukująca pracy,

*  ma ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury lub renty albo świadczenia  pielęgnacyjnego.

 

Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka (zastąpił świadczenie alimentacyjne).

Przysługuje matce lub ojcu,  opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się.

Dodatek przysługuje w wysokości 170,-zł na dziecko. Za niepełny miesiąc kalendarzowy wypłaca się  1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień.

 W przypadku samotnego wychowywania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności  dodatek przysługuje w wysokości 250,-zł na dziecko.

Osoba otrzymująca świadczenie  z funduszu alimentacyjnego,  która ukończyła 50 lat do dnia wejścia w życie ustawy ( 01 maja 2004 r.) nabywa  prawo do dodatku do czasu uzyskania  prawa do emerytury lub renty  albo prawa do zasiłku stałego  wyrównawczego określonego w przepisach o pomocy społecznej, jeżeli dochód rodziny nie przekracza 504,-zł i egzekucja ustalonych wyrokiem sądu  alimentów jest bezskuteczna.

 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Dodatek przysługuje na dziecko:

*  legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,  w wieku do ukończenia 16 roku życia,

*  legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, w wieku powyżej 16 lat do ukończenia 24 roku życia,

*  jeżeli uczy się lub jest poddawane rehabilitacji.

Do dodatku uprawnia zarówno nauka w szkole,  jak i w szkole wyższej.

Na dziecko uczące się w szkole lub w szkole wyższej w wieku do ukończenia 24 roku życia, które jest niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym, dodatek przysługuje, niezależnie od tego kiedy powstała niepełnosprawność.

Dodatek przysługuje w wysokości 50 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, a na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia w wysokości 70 zł miesięcznie. W razie gdy do dodatku uprawnione jest więcej niż jedno dziecko, dodatek przysługuje na każde dziecko.

Jeżeli dziecko ukończy 5 lat w trakcie pobierania dodatku, dodatek w wyższej wysokości  wypłaca się  poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dziecko osiągnęło ten wiek.

 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Przysługuje matce lub ojcu,  opiekunowi faktycznemu  dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie  wydatków  związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.

Dodatek wypłaca się jeden raz w roku, we wrześniu, w wysokości 90,-zł na dziecko.

Dodatek przysługuje wyłącznie z tytułu rozpoczęcia nauki w szkole, nie przysługuje, gdy dziecko rozpocznie naukę w szkole wyższej.

Dodatek nie przysługuje z tytułu rozpoczęcia przez dziecko przygotowania przedszkolnego (rok zerowy).

Dodatek nie przysługuje, jeżeli na dziecko nie przysługuje zasiłek rodzinny za wrzesień, niezależnie od przyczyny.

 

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Dodatek przysługuje matce lub ojcu,  opiekunowi faktycznemu  dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, lub osobie uczącej się:

* na częściowe  pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba  szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, a także gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności w wysokości 80,-zł miesięcznie na dziecko,

na zapewnienie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły  ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej w wysokości 40,-zł na dziecko.

Dodatek  nie przysługuje w okresie ferii letnich, tj. za lipiec i sierpień.

 

Osoby ubiegające się o zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku składają wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dokumentami:

Uwierzytelnioną kopią dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny ( kserokopię dowodu osobistego, którą potwierdzi za zgodność z oryginałem pracownik podmiotu realizującego świadczenia rodzinne;

*  Skróconym odpisem aktu urodzenia każdego dziecka;

Orzeczeniem o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;

*  Zaświadczeniem szkoły, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia do ukończenia 21 roku życia,

Zaświadczeniem szkoły lub szkoły wyższej, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia do ukończenia 24 roku życia - w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności;

Zaświadczeniem lub oświadczeniem stwierdzającym wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio do rodzajów dochodów członków danej rodziny:

1.        zaświadczenia (według określonego wzoru) z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w 2002 roku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,

2.        kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

3.        zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w 2002 roku, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

4.        dokument potwierdzający utratę dochodu uzyskiwanego w 2002 r. oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny, w tym przypadku należy dołączyć także zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

*  Kopią prawomocnego orzeczenia sądu o przysposobieniu dziecka;

Informacją sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka;

Kopią prawomocnego orzeczenia sądu rodzinnego o ustanowieniu opiekuna prawnego dziecka, w przypadku gdy opiekun prawny występuje o zasiłek rodzinny;

Kopią aktów zgonu rodziców lub kopią odpisu wyroku zasądzającego alimenty od rodziców w przypadku osoby pełnoletniej uczącej się;

Kopią karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczpospolitej Polskiej;

Kopią odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopią aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

Oryginały w/w dokumentów należy przedłożyć do wglądu w momencie składania wniosku o świadczenie rodzinne, w celu potwierdzenia kopii za zgodność z oryginałem przez pracownika organu. 

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego do wniosku ponadto dołączają :

* zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony,

* zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

         * zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych.

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania do wniosku ponadto dołączają:

zaświadczenie powiatowego urzędu pracy o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych określające datę utraty tego prawa oraz o zarejestrowaniu osoby ubiegającej się o ten dodatek, jako poszukującej pracy,

 

Podmiot udostępniający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację: Grażyna Domoradzka
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Domoradzka
Osoba, która wprowadzała dane: Grażyna Domoradzka
Data wytworzenia informacji: 2004-11-18 08:36:08
Data udostępnienia informacji: 2004-11-18 08:36:08
Data ostatniej aktualizacji: 2004-11-18 08:38:56

Wersja do wydruku...

corner   corner