logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
         minus Protokół nr 46
         minus Protokół nr 47
         minus Protokół nr 48
         minus Protokół Nr 49
         minus Protokół Nr 50
         minus Protokół Nr 51
         minus Protokół nr 52
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
plus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego i drogownictwa
minus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. ochrony przyrody
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
A A A


 

Protokół nr 10
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików
w dniu 6 września 2011 r. o godz. 1200
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Sesji przewodniczył Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików. Przewodniczący Rady powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył X w obecnej kadencji i pierwszą nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Sulików. Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały. (listy obecności zał. 1, 2, 3)
 
Nieobecny był radny Andrzej Kurek (Radny Tadeusz Polowy spóźnił się, przybył na sesję o godz. 1213)
 
Przewodniczący powitał Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, Jacka Flaszyńskiego – Zastępcę Wójta Gminy Sulików, Marię Maciaszek – Skarbnika Gminy, przewodniczących rad sołeckich i wszystkich gości przybyłych na sesję. Następnie poinformował, że w dniu 30 sierpnia do Biura Rady Gminy wpłynął wniosek Wójta Gminy Sulików o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików.
We wniosku Wójt wniósł o ujęcie w porządku obrad następujących projektów uchwał:
a) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu,
b) w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011,
c) w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu,
d) w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 
Przewodniczący poinformował, że do porządku obrad należy wprowadzić zmianę kolejności podejmowanych uchwał. Pierwszą podejmowaną uchwałą powinien być projekt w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011, a następną projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
Wójt wyraził zgodę na wprowadzeniu zmiany do porządku obrad sesji.
 
Radny Łukasz Stachowski zgłosił wniosek Klubu Radnych „Dla Gminy Sulików” o wycofanie z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu, w związku z brakiem konkretnego uzasadnienia do projektu.
 
Wójt odpowiedział, że Skarbnik Gminy szczegółowo omówi projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w trakcie sesji.
Skarbnik Gminy w kwestii projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu, wyjaśniła że zgodnie z ustawą o finansach publicznych kredyt może zostać zaciągnięty na pokrycie przejściowego deficytu w ciągu roku budżetowego lub spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań.
 
(Na sesję przybył radny Tadeusz Polowy, godz. 1213)
Wójt dodał, że środki z zaciągniętego kredytu są potrzebne na pokrycie wydatków związanych z prowadzonymi inwestycjami. Po zapłaceniu za wykonane pracę, gmina otrzyma zwrot związany kosztów związany z otrzymanym dofinansowaniem na realizację tych zadań.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad wraz ze zmianą.
 
Porządek obrad został przyjęty 9 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 4 głosach wstrzymujących się.
 
Przystąpiono do realizacji porządku obrad:
1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
W związku z projektem uchwały Wójt złożył podziękowania wszystkim osobom, dzięki którym Gmina Sulików otrzymała promesę w wysokości 2 200 000,00 zł na naprawę szkód spowodowanych przez ubiegłoroczną powódź  tj. Wojewodzie Dolnośląskiemu, Staroście Zgorzeleckiemu , Posłowi Romanowi Broniakowi. Gmina otrzymała środki w tak znaczącej wysokości dzięki wsparciu tych osób. Wójt podziękował za skuteczną pracę swojemu Zastępcy – Jackowski Flaszyńskiemu oraz Pani Skarbnik – Marii Maciaszek. Dzięki nim zadania polegające na odbudowie dróg i mostów są już na etapie ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy. Zadania muszą zostać wykonane i rozliczone do końca bieżącego roku. Zgodnie z założeniami pracę powinny być zakończone do 30 listopada.
Radny Tadeusz Polowy pytał o lokalizację budynku w Radzimowie Górnym nr 49 i jaki będzie dokładny koszt jego remontu.
Wójt odpowiedział, że jest to budynek komunalny i zamieszkują tam obecnie trzy rodziny. Budynek został zniszczony w wyniku powodzi i ujęto go w protokole szkód.
Radny Józef Ziomek pytał czy wszystkie drogi wewnętrzne zniszczone w wyniku powodzi zostały ujęte w protokole szkód.
Wójt odpowiedział, że w protokole szkód zostały ujęte przez komisje tylko te drogi które zostały uszkodzone. Drogi te zostały ujęte we wniosku o udzielenie dofinansowania.
Sołtys Ewa Wrzeszcz stwierdziła, że po rozmowie z pracownikiem Urzędu Gminy dowiedziała się, że droga o której naprawę zabiegała nie została objęta dofinansowaniem, ponieważ nie ujęto jej w protokole strat z powodzi wrześniowej. Zdaniem Pani Sołtys naprawa drogi „serwatkowej” nie jest zasadna, ponieważ korzysta z niej niewielu mieszkańców, a droga która od dwudziestu lat domaga się remontu nie będzie remontowana.
Wójt odpowiedział, że Gmina otrzymała środki tyko na określone zadania, jeżeli nie zostaną wprowadzone do budżetu zadania nie zostaną zrealizowane.
Sołtys Ewa Wrzesz po stwierdzeniu, że w gminie od chwili obecnej nie obowiązują żądne zasady i że Wójt o braku remontu drogi powinien powiedzieć mieszkańcom na zebraniu opuściła sesję. (godz. 1230)
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że po szacowaniu szkód po powodzi wszystkie drogi w Radzimowie powinny zostać ujęte
w protokole ze względu na ułożenie terenu. Mieszkańcy będą domagali się remontu tych dróg.
Radny Grzegorz Konarski pytał czy remont drogi w Starym Zawidowie obejmie też zniszczony most oraz prosił o zwiększony nadzór nad prowadzonymi pracami remontowymi.
 
Wójt odczytał treść promesy, która określa zakres zadań, które powinny zostać wykonane w ramach dofinansowania.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011, została przyjęta 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się (zał. 4)
2) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
 
Radny Grzegorz Konarski pytał dlaczego do projektu uchwały nie ma uzasadnienia, w związku z tym Wojewoda może ją uchylić. Uzasadnienie powinno szczegółowo określać na co zostanie przeznaczony kredyt.
 
Przewodniczący zapytał, czy wyjaśnienia Pani Skarbnik nie były wystarczające dla radnego.
 
Radny Konarski stwierdził, że uzasadnienie powinno być na piśmie.
 
Wójt stwierdził, że § 1 projektu uchwały określa na co zostaną przeznaczone środki z kredytu.
 
Radny Tadeusz Polowy poprosił o informację na temat stanu zadłużenia Gminy Sulików.
 
Skarbnik Gminy przedstawiła informację na temat stanu zadłużenia Gminy Sulików na dzień 30 czerwca 2011 roku oraz wyjaśniła, że sprawa zaciągnięcia długoterminowego kredytu była określona w uchwale budżetowej Gminy Sulików na 2011 rok. Środki z kredytu posłużą do wypłacenia należności wykonawcom inwestycji. Dopiero po uregulowaniu należności Gmina otrzyma zwrot tych środków z tytułu dofinansowania.
 
Radny Jerzy Nowicki stwierdził, że dyskusja w tym temacie jest zasadna, ponieważ w kwestii zadłużenia Gminy decyzję należy podejmować rozważnie.
Przewodniczący w celu ustalenia wyników głosowania ogłosił 5 minut przerwy.
Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym uchwały dotyczące zobowiązań finansowych zapadają bezwzględną większością głosów w związku z tym uchwała została odrzucona 2 głosami przeciwnymi, 5 głosami wstrzymującymi się, przy 7 głosach za.
 
3) w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
Przewodniczący poprosił Przewodniczącą Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu i do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze o przedstawienie stanowiska w sprawie zgłoszenia kandydatów na ławników czy wpłynęły w terminie oraz czy spełniają wymagania formalne.
Radna Weronika Ziółkowska przedstawiła stanowisko Zespołu.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (zał. 5)
 
4) w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (zał. 6)
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad i na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Gminy Sulików, Przewodniczący zamknął X w obecnej kadencji i pierwszą nadzwyczajną sesję Rady Gminy Sulików.
 
Protokołowała:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 4065
Nazwa dokumentu: Protokół nr 10
Skrócony opis: Z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików w dniu 6 września 2011 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Aleksandra Adamiak
Data wytworzenia informacji: 2011-10-19 20:28:37
Data udostępnienia informacji: 2011-10-19 20:28:37
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-03 13:54:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner