logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   minus 2005
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      minus Kwiecień
         minus XXVIII_177_05
         minus XXVIII_178_05
         minus XXVIII_179_05
         minus XXVIII_180_05
         minus XXVIII_181_05
         minus XXVIII_182_05
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Sierpień
      plus Wrzesień
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2005 > Kwiecień > XXVIII_180_05

Uchwała Nr XXVIII/180/05

Rady Gminy Sulików

z 27 kwietnia 2005r.

 

W sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk  o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz 1591 ze zm.) oraz art. 42 ust.7 pkt 3 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z  2003r. Nr 118,poz. 1112 z późn. zm) Rada Gminy Sulików

 

uchwala co następuje:

 

§ 1

Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się dzieląc liczbę realizowanych godzin danego stanowiska przez wymiar obowiązkowy, o którym mowa w art.42 ust.3 ustawy - Karta Nauczyciela i sumując te ilorazy.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

Franciszek Fleszar

 

UZASADNIENIE

Przykładowo nauczyciel uczy 12 godzin języka polskiego i 13 godzin pełni wychowawstwo świetlicy tj. 12/18 + 13/26 = 0,67 + 0,50 = 1,17

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin obliczamy dzieląc  liczbę realizowanych godzin 25 przez  1,17.

W wyniku otrzymujemy 21,36 tj.21 godzin. W omówionym przypadku nauczyciel będzie miał 4 godziny ponad wymiarowe, gdyż realizuje 25 godzin  a jego tygodniowy wymiar wynosi 21 godzin. Uzyskano  pozytywną opinię projektu uchwały  Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Związku  Nauczycielstwa  Polskiego w Sulikowie  i Forum Związków Zawodowych we Wrocławiu 

Ilość odwiedzin: 2378
Nazwa dokumentu: W sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Daniel Fiedukowicz
Osoba, która wprowadzała dane: Daniel Fiedukowicz
Data wytworzenia informacji: 2005-05-02 11:01:49
Data udostępnienia informacji: 2005-05-02 11:01:49
Data ostatniej aktualizacji: 2005-05-02 11:03:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner