logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko ds. księgowości budżetowej i windykacji
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


OGŁOSZENIE

DNIA 28 WRZEŚNIA 2022 ROKU O GODZ. 1330

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY SULIKÓW

ODBĘDZIE SIĘ XLII SESJA RADY GMINY SULIKÓW

Porządek sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

3. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.

4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Sulików.

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2022 roku.

7. Podjęcie uchwał:

7.1 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sulikowie,

7.2 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów specjalnych,

7.3 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dotychczas dzierżawioną nieruchomość, na czas określony do trzech lat,

7.4 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dotychczas dzierżawioną nieruchomość, na czas określony do trzech lat,

7.5 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dotychczas dzierżawioną nieruchomość, na czas określony do trzech lat,

7.6 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dotychczas dzierżawioną nieruchomość, na czas określony do trzech lat,

7.7 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych,

7.8 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulików,

7.9 zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sulików
i zagospodarowania tych odpadów,

7.10 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi
z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

7.11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików,

7.12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików,

7.13 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2022.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Zapytania sołtysów.

10.Odpowiedzi na pytania i wnioski.

11. Sprawy różne i informacje.

12. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                         /-/ Bogusław Świątek    

 

 

Serdecznie witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

 

Gminy Sulików

 

KONTA BANKOWE URZĘDU GMINY SULIKÓW

Należności dotyczące opłaty skarbowej oraz podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za godpodarowanie odpadami komunalnymi

18 8392 0004 0000 0101 2000 0030

Wadia i zabezpieczenia

47 8392 0004 0000 0101 2000 0090

KONTA BANKOWE GMINY SULIKÓW

Subwencje, dotacje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, należności z Urzędów Skarbowych, z Ministerstwa Finansów, opłaty za udostepnianie danych osobowych

02 8392 0004 0000 7575 2000 0010

 

 
 

Adresy skrzynki podawczej:  /60ajo67eok/skrytka
                                                    /60ajo67eok/domyślna


 


Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do udostępniania na swoich stronach internetowych aktów prawnych. W związku z powyższym poniżej udostępnione zostały linki kierujące do następujących serwisów

 
 
   
 
corner   corner