logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   minus 2005
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      minus Czerwiec
         minus XXX_187_05
         minus XXX_188_05
         minus XXX_189_05
         minus XXX_190_05
         minus XXX_191_05
         minus XXX_192_05
         minus XXX_193_05
         minus XXX_194_05
         minus XXX_195_05
      plus Sierpień
      plus Wrzesień
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2005 > Czerwiec > XXX_192_05

Uchwała Nr XXX/192/05

Rady Gminy Sulików

z dnia 23 czerwca 2005r.

 

W sprawie: ustalenia polityki czynszowej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 ze zm.), Rada Gminy Sulików

 

uchwala co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się zasady polityki czynszowej, które stanowić będą element wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sulików.

§ 2.

Ustala się następujące rodzaje czynszów:

1)      za komunalne lokale mieszkalne,

2)      za lokale socjalne.

§ 3.

1.      Stawki czynszu najmu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Sulików ustala Wójt Gminy na podstawie stawki bazowej za 1 m² powierzchni użytkowej, z uwzględnieniem czynników podwyższających i obniżających stawki czynszu.

2.      Ustalona stawka bazowa w okresie obowiązywania czynszu reglamentowego nie może być wyższa niż 0,8% wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2  powierzchni mieszkalnych dla województwa dolnośląskiego, ogłoszonego w obwieszczeniu Wojewody Dolnośląskiego.

3.      Podwyższenie czynszu może być dokonane raz w roku i nie może przekraczać 25% wartości dotychczasowej stawki.

§ 4.

Stawka czynszu najmu za lokale socjalne równa będzie 50% najniższej stawki w zasobie mieszkaniowym ustalonej na podstawie stawki bazowej czynszu. Dla ustalenia czynszu najmu lokali socjalnych nie będą stosowane czynniki podwyższające i obniżające stawkę czynszu.


 

§ 5.

1.Czynniki obniżające stawkę czynszu:

1)      brak wc lub łazienki (wc poza budynkiem) – 10%,

2)      lokal bez urządzeń wodociągowych – 5%,

3)      lokal w budynku przeznaczonym do rozbiórki – 15%,

4)      lokal w budynku przeznaczonym do kapitalnego remontu – 10%,

5)      lokal położony na poddaszu (mieszkanie usytuowane w konstrukcji więźby dachowej i ze skosami) – 10%.

2.Czynniki podwyższające stawkę bazową:

1)      centralne ogrzewanie w lokalu – 10%,

2)      instalacja wodociągowa w lokalu – 5%,

3)      lokal wyposażony w łazienkę wraz z wc – 5%,

4)      lokal położony w budynku o bardzo dobrym stanie technicznym – 10%,

5)      lokal położony w budynku jedno i dwurodzinnym – 10%.

§ 6.

1. Uznaje  się za celowe dokonywanie zmian w wysokości czynszu najmu w czasie trwania stosunku najmu w przypadkach gdy:
a)                   zwiększy się wartość użytkowa lokalu wskutek ulepszeń  dokonanych przez wynajmującego,
b)                   zmniejszy  się  wartość użytkowa lokalu wskutek zmniejszenia się wyposażenia technicznego lokalu, pogorszenia się stanu  technicznego budynku lub ujawnienia się wad ograniczających przydatność lokalu.
2. Dokonanie  przez  najemcę  na jego koszt i za zgodą wynajmującego ulepszeń lokalu mieszkalnego nie powoduje wzrostu czynników podwyższających stawkę bazową, o których mowa w § 5 ust. 2,  w okresie 5 lat od daty wykonania remontu.
3. Podstawą do dokonania zmian wysokości czynszu z przyczyn opisanych w ust. 1 lit. a  i  b,  powinien  być  protokół  potwierdzający  fakty uzasadniające podwyżkę lub obniżkę czynszu.
 

§ 7.

Traci moc uchwała nr II/16/95 Rady Gminy Sulików z 4 marca 1995 roku, w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych.

                                                            § 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący

Rady Gminy

Franciszek Fleszar

 

UZASADNIENIE:

poprzednia uchwała o polityce czynszowej została przyjęta w 1995 roku i od tej pory stawki czynszu obowiązują niezmiennie przez okres 10 lat na tym samym poziomie w wysokości 50 gr/m². W związku, z czym w celu poprawienia sytuacji w mieszkaniowym zasobie gminy, konieczne jest zwiększenie wpływów z czynszów, które następnie mogłyby być przeznaczone na poprawę stanu technicznego nieruchomości.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

Franciszek Fleszar

 

 

Ilość odwiedzin: 2604
Nazwa dokumentu: XXX_192_05
Skrócony opis: W sprawie: ustalenia polityki czynszowej.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Daniel Fiedukowicz
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2005-08-04 10:10:34
Data udostępnienia informacji: 2005-08-04 10:10:34
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-14 11:20:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner