logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Tablica Ogłoszeń
   plus Archiwum
   minus Azbest Nabór wniosków na usuwanie azbestu
   minus Sprawozdanie z badania wody
   minus Ogłoszenie Wójta Gminy Sulików
   minus Rozporządzenie nr 4/2017 Wojewody Dolnośląskiego
   minus Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Ocena jakości wody
   minus Komunikat PKP PLK S.A.
   minus Informacja o opryskach
   minus Sprawozdanie z badania wody 134/Z
   minus Nabór wniosków
   minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
   minus Informacja o wynikach naboru
   minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
   minus Pismo Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
   minus Ocena jakości wody
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Wykaz Nieruchomości do sprzedaży / zamiany / dzierżawy
   minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
   minus Ocena cząstkowa jakości wody pobranej
   minus Usuwanie azbestu z terenu Gminy Sulików w 2017 r.
   minus Wykaz Nieruchomości do sprzedaży / zamiany / dzierżawy
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
   minus Ogłoszenie o naborze wniosków - LGD Partnerstwo Izerskie
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wójta
   minus Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia nr 91/HK/17
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Ocena cząstkowa jakości wody pobranej
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Nabór wniosków na usuwanie azbestu
   minus Obiweszczenie
   minus Kwalifikacja dla kandydatów do służby w Policji
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Właściwe stosowanie środków ochrony roślin
   minus Obwieszczenie - Zawiadomienie
   minus Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
   minus Obwieszczenie Wojewody
   minus Obwieszczenie - Zawiadomienie
   minus Informacja
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Stosowanie środków ochrony roślin Dimilin 480 SC
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie
   minus Obwieszczenie - Zawiadomienie
   minus Obiweszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – taryfa PUK Sp. z o.o. z siedzibą w Zawidowie.
   minus Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych
   minus Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – taryfa MSWK Suplaz Sp. z o.o.
   minus Ocena cząstkowa jakości wody
   minus Nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Informacja o wynikach naboru
   minus Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości do sprzedaży/zamiany
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus ocena cząstkowa jakości wody pobranej
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Kalendarz polowań zbiorowych
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
   minus Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgorzelcu o bezpłatnym szkoleniu
   minus Informacja Powiatowego lekarza Weterynarii w Zgorzelcu w sprawie badań poubojowego mięsa
   minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
   minus Informacja Koła Łowieckiego "Bażant"
   minus Obwieszczenie
   minus Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego
   minus Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Ocena jakości wody
   minus Obszarowa ocena jakości wody
   minus ocena cząstkowa jakości wody pobranej
   minus Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
   minus Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec
   minus Informacja dotycząca wywieszenia wykazów nieruchomości
   plus Sprawozdanie z badania wody
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Nabór wniosków na udzielenie skółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie
   minus Informacja o wyniku naboru
   minus Informacja Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu
   minus Decyzja Nadleśnictwa Ruszów
   minus Informacja o wszczęciu postępowania
   minus 103.Ocena cząstkowa jakości wody z dnia 30.07.2019r.
   minus Ocena cząstkowa jakości wody z dnia 30.07.2019r.
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec
   minus Informacja o lasach
   minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
   minus Informacja Wójta Gminy Sulików w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia
   minus Informacja w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim...
   minus Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo
   minus Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w 2020r.
   minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Ocena cząstkowa jakości wody
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
   minus Obszarowa ocena jakości wody dla Gminy Wiejskiej Sulików
   minus Informacja o zastosowaniu oprysków
   minus Zmiana terminu oprysku
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Bierna, Mikułowa, Radzimów, Skrzydlice, Stary Zawidó
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sulików
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
   minus Obwieszczenie - wybory sołtysa Wilka
   minus Zawiadomienie o zebranych dowodach
   minus Nabór na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy.
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Informacja o wynikach naboru
   minus Ocena cząstkowa jakości wody
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec
   minus Zawiadomienie o Projekcie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla obrębu Studniska Górn
   minus Zawiadomienie o Projekcie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla obrębu Wrociszów Dolny
   minus Zawiadomienie o Projekcie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla obrębu Wilka
   minus Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
   minus Ocena cząstkowa jakości wody
   minus Ocena cząstkowa jakości wody w Zawidowie
   minus Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
   minus Obwieszczenie
   minus Obwieszczenie
   minus Obwieszczenie
   minus Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa
   minus Obwieszczenie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew
   minus Ocena cząstkowa jakości wody
   minus Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików na lata 2021-2024
   minus Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Sulików na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w BUDYNKACH MIESZKA
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   plus Nabór wniosków na usuwanie azbestu
   minus Nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu gminy
   minus Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych - mieszkańców gminy Sulików, świadczonych n
   minus Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
   minus Informacja o wynikach naboru na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Sulików na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w roku 2021 r.
   minus Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej
   minus Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obszarowa ocena jakości wody
   minus Ocena cząstkowa jakości wody
   minus Obwieszczenie
   minus Ogłoszenie Wójta Gminy Sulików z dnia 30 lipca 2021r.
   minus Decyzja nr WR.RZT.70.269.2021 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Sulików na okres 3 lat, Dotyczy: Gminy Sulików Wnioskodawca: Międzygminna Spółka
   minus Konsultacje społeczne projektu programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików na lata 2021-2024
   minus Obwieszczenie o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu PGW Wody Polskie
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
   minus Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
   minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami
plus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego i drogownictwa
minus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. ochrony przyrody
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Informacja o wyniuku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
A A A


PRAWO LOKALNE > Tablica Ogłoszeń

Spis dokumentów:
1. Archiwum
Archiwum tablicy ogłoszeń
2. Azbest Nabór wniosków na usuwanie azbestu
Wójt Gminy Sulików informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór wniosków na rok 2017 [...]
3. Sprawozdanie z badania wody
Miejsce poboru: Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Mikułowa z dnia 16.12.2016 r.
4. Ogłoszenie Wójta Gminy Sulików
O wyłożeniu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu dokumentu.
5. Rozporządzenie nr 4/2017 Wojewody Dolnośląskiego
W sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu zgorzeleckiego i lubańskiego.
6. Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego
Uchylające Rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków
7. Ocena jakości wody
Przeznaczonej do spożycia przez ludzi nr 21/HK/17
8. Komunikat PKP PLK S.A.
9. Informacja o opryskach
Dotyczy oprysków cheniczmych rzepaku ozimego przeciwko szkodnikom i grzybom.
10. Sprawozdanie z badania wody 134/Z
Ocena cząstkowa jakości wody pobranej dnia 17 maja 2017 roku.
11. Nabór wniosków
Na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Sulików na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych [...]
12. Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
13. Informacja o wynikach naboru
Na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Sulików na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych [...]
14. Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
O przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następu
15. Pismo Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
16. Ocena jakości wody
Przeznaczonej do spożycia przez ludzi nr 54/HK/17
17. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla lokalizacji inwestycji (linia 400 kV Mikułowa-Czarna).
18. Wykaz Nieruchomości do sprzedaży / zamiany / dzierżawy
19. Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
20. Ocena cząstkowa jakości wody pobranej
Ocena wody z dnia 11.07.2017 r. w Małej Wsi Dolnej 34 - Zakład Mięsny -
21. Usuwanie azbestu z terenu Gminy Sulików w 2017 r.
22. Wykaz Nieruchomości do sprzedaży / zamiany / dzierżawy
23. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
24. Ogłoszenie o naborze wniosków - LGD Partnerstwo Izerskie
25. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
26. Obwieszczenie Wójta
27. Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
28. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
29. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia nr 91/HK/17
30. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
31. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
32. Ocena cząstkowa jakości wody pobranej
33. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
34. Nabór wniosków na usuwanie azbestu
35. Obiweszczenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
36. Kwalifikacja dla kandydatów do służby w Policji
37. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
dot. zakończenia postępowania dowodowego
38. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
39. Właściwe stosowanie środków ochrony roślin
40. Obwieszczenie - Zawiadomienie
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
41. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
42. Obwieszczenie Wojewody
43. Obwieszczenie - Zawiadomienie
44. Informacja
o zastosowaniu oprysku chemicznego rzepaku przez PPHU "ROLFARM
45. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dn125 PEpod linią kolejową nr 344 Wilka-Zawidów
46. Stosowanie środków ochrony roślin Dimilin 480 SC
Konsultacje społeczne
47. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
48. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
49. Obwieszczenie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
50. Obwieszczenie - Zawiadomienie
51. Obiweszczenie Wojewody Dolnośląskiego
52. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
53. Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – taryfa PUK Sp. z o.o. z siedzibą w Zawidowie.
54. Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych
55. Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – taryfa MSWK Suplaz Sp. z o.o.
56. Ocena cząstkowa jakości wody
57. Nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji
58. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
59. Informacja o wynikach naboru
Informacja o wynikach naboru na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Sulików
60. Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości do sprzedaży/zamiany
Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Sulików wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego i zamiany
61. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
62. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
63. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
64. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o ustalenie lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej w ramach zadania zadania pn: "Budowa linii 400 kV Mikułowa-Czarna-Pasikurowice"
65. ocena cząstkowa jakości wody pobranej
pobranej dnia 21 sierpnia 2018 r. w Małej Wsi Dolnej
66. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowej w ramach zadania pn.: "Budowa linii 400 kV Mikułowa-Czarna-Pasikurowice"
67. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
68. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
69. Kalendarz polowań zbiorowych
Kalendarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Bażant" w Zawidowie na sezon 2018/2019
70. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
71. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
72. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
73. Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
74. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgorzelcu o bezpłatnym szkoleniu
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgorzelcu
75. Informacja Powiatowego lekarza Weterynarii w Zgorzelcu w sprawie badań poubojowego mięsa
Informacja powiatowego Lekarza Weterynarii z Zgorzelcu w sprawie badań na włośnie mięsa
76. Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
77. Informacja Koła Łowieckiego "Bażant"
Informacja Koła Łowieckiego "Bażant" dotycząca dodatkowego polowania
78. Obwieszczenie
Obwieszczenie dot. zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla planowanej budowy słupów linii energetycznej 400 kV Mikułowa-Czerna..."
79. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze
80. Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego
81. Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
82. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
83. Ocena jakości wody
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2018
84. Obszarowa ocena jakości wody
Obszarowa ocena jakości wody dla Gminy Wiejskiej Sulików
85. ocena cząstkowa jakości wody pobranej
Ocena cząstkowa jakości wody pobranej z dnia 19 luty 2019
86. Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
87. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju
88. Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec
Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec w sprawie inwestycji polegającej na budowie siłowni wiatrowych
89. Informacja dotycząca wywieszenia wykazów nieruchomości
Informacja dotycząca wywieszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawiania
90. Sprawozdanie z badania wody
Sprawozdanie z badania wody
91. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: Budowa linii 400 kV Mikułowa-Czarna, Etap XI.
92. Nabór wniosków na udzielenie skółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Sulików
Nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Sulików
93. Obwieszczenie
Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec
94. Informacja o wyniku naboru
Informacja o wyniku naboru na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Sulików
95. Informacja Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu
Historyczne zanieczyszczenie Ziemi
96. Decyzja Nadleśnictwa Ruszów
Okresowy zakaz wstępu do lasu na terenie Nadleśnictwa Ruszów - Obręb leśny Polana
97. Informacja o wszczęciu postępowania
Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.
98. 103.Ocena cząstkowa jakości wody z dnia 30.07.2019r.
99. Ocena cząstkowa jakości wody z dnia 30.07.2019r.
100. Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec
101. Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec
102. Informacja o lasach
103. Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
104. Informacja Wójta Gminy Sulików w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia
105. Informacja w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim...
106. Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo
107. Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w 2020r.
108. Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
109. Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec
w sprawie budowy siłowni wiatrowych
110. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
111. Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
112. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
113. Ocena cząstkowa jakości wody
114. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
115. Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
116. Obszarowa ocena jakości wody dla Gminy Wiejskiej Sulików
117. Informacja o zastosowaniu oprysków
118. Zmiana terminu oprysku
119. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
120. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulików
121. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Bierna, Mikułowa, Radzimów, Skrzydlice, Stary Zawidó
122. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sulików
123. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
124. Zawiadomienie Wójta Gminy Sulików
125. Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
126. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
127. Obwieszczenie - wybory sołtysa Wilka
128. Zawiadomienie o zebranych dowodach
129. Nabór na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy.
130. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
131. Informacja o wynikach naboru
132. Ocena cząstkowa jakości wody
133. Obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec
134. Zawiadomienie o Projekcie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla obrębu Studniska Górn
135. Zawiadomienie o Projekcie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla obrębu Wrociszów Dolny
136. Zawiadomienie o Projekcie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla obrębu Wilka
137. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Budowa linii 400 kV Mikułowa – Świebodzice
138. Ocena cząstkowa jakości wody
139. Ocena cząstkowa jakości wody w Zawidowie
140. Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
141. Obwieszczenie
142. Obwieszczenie
143. Obwieszczenie
144. Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
145. Obwieszczenie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Obwieszczenie
146. Ocena cząstkowa jakości wody
147. Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików na lata 2021-2024
148. Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Sulików na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w BUDYNKACH MIESZKA
Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Sulików na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w BUDYNKACH MIESZKA
149. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Budowa linii 400kV Mikułowo- Świebodzice w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
150. Nabór wniosków na usuwanie azbestu
151. Nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu gminy
152. Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych - mieszkańców gminy Sulików, świadczonych n
153. Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
154. Informacja o wynikach naboru na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Sulików na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w roku 2021 r.
155. Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej
Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej
156. Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego
Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Budowa linii 400kV Mikułowa - Świebodzice"
157. Obszarowa ocena jakości wody
158. Ocena cząstkowa jakości wody
159. Obwieszczenie
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sulików.
160. Ogłoszenie Wójta Gminy Sulików z dnia 30 lipca 2021r.
161. Decyzja nr WR.RZT.70.269.2021 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Sulików na okres 3 lat, Dotyczy: Gminy Sulików Wnioskodawca: Międzygminna Spółka
162. Konsultacje społeczne projektu programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików na lata 2021-2024
Konsultacje społeczne projektu programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028.
163. Obwieszczenie o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
Obwieszczenie o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
164. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
"Budowa lini 400kV Mikułowa - Świebodzice"
165. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: "Budowa linii 400kV Mikułowa - Świebodzice"
166. Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu PGW Wody Polskie
w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych
167. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
"Budowa lini 400kV Mikułowa - Świebodzice"
168. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
169. Obwieszczenie Wójta Gminy Sulików
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sulików - obszar 2.
170. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Ilość odwiedzin: 118004
Nazwa dokumentu: Tablica Ogłoszeń
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2005-10-26 07:55:47
Data udostępnienia informacji: 2005-10-26 07:55:47
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-15 13:33:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner