logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   minus 2005
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      minus Maj
         minus XXIX_183_05
         minus XXIX_184_05
         minus XXIX_185_05
         minus XXIX_186_05
      plus Czerwiec
      plus Sierpień
      plus Wrzesień
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2005 > Maj > XXIX_186_05

Uchwała Nr XXIX/186/05

Rady Gminy Sulików

 z dnia 19 maja 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku nr 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami)

oraz art. 109 i 124 ust. l, pkt 2, 9 i 10 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku

o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2003 roku, nr 15, póz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Sulików

uchwala, co następuje:

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku nr 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109 i 124 ust. l, pkt 2, 9 i 10 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2003 roku, nr 15, póz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Sulików

uchwala, co następuje:

§ l.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 69.000 zł zgodnie

z załącznikiem nr l.

 

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 69.000 zł oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

§ 3.

Ogólny plan budżetu gminy na 2005 rok po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi:

po stronie dochodów    9 990 595 zł

po stronie wydatków  12 824 838 zł

 

§4.

Realizację uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

Franciszek Fleszar


Uzasadnienie

 

1. Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-31/05 z dnia 22.04.2005 r.

   w sprawie przyznania dotacji celowej w wysokości 69.000 zł na dofinansowanie

   wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa

  (dział 852, rozdział 85214).

2. Pismo Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych z dnia 18.04.2005 r.

    w sprawie dofinansowania (realizacja częściowa).

3. Pismo Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie z dnia 06.05.2004 r.

   w sprawie dokonania zmian w planie finansowym.

4. Pismo Szkoły Podstawowej w Biernej z dnia 12.05.2005 r.

    w sprawie dofinansowania (realizacja częściowa).

5. Pismo Szkoły Podstawowej w Biernej z dnia 12.05.2005 r.

    w sprawie dokonania zmian w planie finansowym.

6. Pismo Szkoły Podstawowej w Sulikowie 13.05.2005 r.

    w sprawie dokonania zmian w planie finansowym (realizacja częściowa).

7. Dokonano przeniesienia z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 4.561 zł

    zgodnie z dyspozycją zebrania wiejskiego sołectwa Radzimów Górny

   (uchwała nr 2/2005 zebrania wiejskiego sołectwa Radzimów Górny

   z 14.04.2005 r. w sprawie uchwalenia planu finansowo-rzeczowego

   na 2005 rok) do:

  1) działu 600, rozdziału 60017, § 4300 kwotę 500 zł na pokrycie kosztów

      transportu kamienia na drogi wewnętrzne sołectwa,

  2) działu 700, rozdziału 70005, § 6050 kwotę 3.661 zł na zadanie inwestycyjne

     związane z modernizacją budynku gospodarczego po Szkole Podstawowej

     w Radzimowie Górnym,

  3) działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 400 zł tytułem dotacji dla  

    Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na remont świetlicy

    wiejskiej w Radzimowie.

8. Dokonano przeniesienia z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 3.580 zł

    zgodnie z dyspozycją zebrania wiejskiego sołectwa Radzimów Dolny

   (uchwała nr 2/2005 zebrania wiejskiego sołectwa Radzimów Dolny z dnia

   12.04.2005 r. w sprawie uchwalenia planu finansowo-rzeczowego na 2005 rok) 

   do:

   l) działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 3.580 zł tytułem dotacji dla

     Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na remont świetlicy 

     wiejskiej w Radzimowie.

9. Dokonano przeniesienia z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 22.956 zł

    zgodnie z dyspozycją zebrani a wiejskiego sołectwa Sulików (uchwała nr 1/2005

    zebrania wiejskiego sołectwa Sulików z dnia 20.04.2005 r. w sprawie

    uchwalenia planu finansowo-rzeczowego na 2005 rok) do:

   l) działu 700, rozdziału 70005, § 4210 kwotę 2.500 zł na dofinansowanie zakupu

     słupa ogłoszeniowego,

  2) działu 750, rozdziału 75023, § 4170 kwotę 2.000 zł na dofinansowanie

     wydania książki promocyjnej o miejscowości Sulików,

  3) działu 754, rozdziału 75412, § 2820 kwotę 4.000 zł tytułem dotacji dla 

     Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie z przeznaczeniem na realizację

     zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

  4) działu 801, rozdziału 80104, § 4210 kwotę 1.000 zł na zakup materiałów

      i wyposażenia dla Przedszkola Publicznego w Sulikowie,

  5) działu 801, rozdziału 80101, § 4210 kwotę 1.956 zł na zakup drzwi

       wejściowych dla Szkoły Podstawowej w Sulikowie,

  6) działu 801 rozdziału 80110, § 4210 kwotę 1.500 zł na zakup sprzętu

      sportowego dla Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie,

  7) działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 5.000 zł tytułem dotacji dla

      Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na remont sceny

      (3.000 zł), zakup książek (1.000 zł) i rozwój i pielęgnowanie tradycji (1.000 zł),

  8) działu 926, rozdziału 92605, § 2820 kwotę 5.000 zł na realizację zadań

      z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży

     oraz dorosłych.

10. Dokonano przeniesienia z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 6.800 zł

      zgodnie z dyspozycją zebrania wiejskiego sołectwa Studniska Dolne

     (uchwala nr 1/2005 zebrania wiejskiego sołectwa Studniska Dolne z dnia 

     29.04.2005 r. w sprawie uchwalenia planu finansowo-rzeczowego na 2005 rok) 

     do:

  1) działu 754, rozdziału 75412, § 2820 kwotę 4.600 zł tytułem dotacji dla

      Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach z przeznaczeniem na realizację

      zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

  2) działu 801, rozdziału 80101, § 4210 kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na zakup

     wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych,

  3) działu 926, rozdziału 92605, § 6050 kwotę 1.000 zł na zadanie inwestycyjne

    związane z budową szatni przy boisku sportowym w Studniskach Dolnych.

11. Dokonano przeniesienia z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 500 zł

    zgodnie z dyspozycją  zebrania wiejskiego sołectwa  Bierna (uchwała nr   1/2005 

    zebrania wiejskiego sołectwa Bierna z dnia 18.03.2005 r. w sprawie uchwalenia

    planu finansowo-rzeczowego na 2005 rok) do:

  l) działu 801, rozdziału 80101, § 4210 kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zakup

     wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Biernej.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

Franciszek Fleszar

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 2462
Skrócony opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Maciaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Hasiuk
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2005-11-18 08:10:06
Data udostępnienia informacji: 2005-11-18 08:10:06
Data ostatniej aktualizacji: 2005-11-18 09:23:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner