logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   minus 2005
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Sierpień
      plus Wrzesień
      minus Listopad
         minus XXXIV_212_05
         minus XXXIV_213_05
         minus XXXIV_214_05
         minus XXXIV_215_05
         minus XXXIV_216_05
         minus XXXIV_217_05
         minus XXXIV_218_05
         minus XXXIV_219_05
         minus XXXIV_220_05
         minus XXXIV_221_05
         minus XXXIV_222_05
         minus XXXIV_223_05
      plus Grudzień
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2005 > Listopad > XXXIV_214_05

Uchwała Nr XXXIV/214/05

Rady Gminy Sulików

z dnia 21 listopada 2005r.

w sprawie ustalenia na 2006 rok regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty w gminie Sulików.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli ,ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy(Dz.U.Nr 22, poz. 181) po uzgodnieniu ze związkami

zawodowymi.

 

Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Wprowadza się regulamin wynagradzania nauczycieli obejmujący wszystkie 

    stopnie awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum,

    Szkołach Podstawowych i Przedszkolu określający:

   1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego

       i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;

   2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

       oraz za godziny doraźnych zastępstw;

   3) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających

       ze stosunku pracy.

 

Rozdział 2

Dodatek za wysługę lat

 

§ 2

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat zgodnie z postanowieniami

    art. 33 ust.1 ustawy Karta Nauczyciela oraz § 7 rozporządzenia Ministra

    Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie minimalnych 

    stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków

    przyznawania dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz wynagradzania

    za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U.Nr 22,poz. 181).

2. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu

    niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego

    sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, na które

    nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

3. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

Rozdział 3

Dodatek motywacyjny

 

§ 3

  1. Środki na dodatki motywacyjne określane są w planach finansowych szkół

      w wysokości nie mniejszej niż 4% środków przyznawanych szkole na 

      wynagrodzenia zasadnicze.

  2. Nauczycielowi może być przyznany dodatek motywacyjny w wysokości

      nie przekraczającej 50% jego wynagrodzenia zasadniczego.

  3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres do sześciu miesięcy.

  4. Dodatek motywacyjny dyrektorowi przyznaje Wójt Gminy na podstawie

      kryteriów zawartych w tabeli nr 1.

  5. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje dyrektor jednostki według

      kryteriów zawartych w tabeli nr 2.

  6. Nauczyciel może otrzymać maksymalnie 30 pkt.

  7. Dodatek może otrzymać nauczyciel, któremu przyznano minimum 18 pkt.

  8. Nie później niż na tydzień przed naliczeniem dodatku motywacyjnego liczba

      przyznanych nauczycielowi punktów udostępniona będzie do jego wyłącznego 

      wglądu przez organ określony w ust. 4 i 5.

  9. Dodatek motywacyjny nie przysługuje za czas nierealizowania przez

      nauczyciela godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

      z powodu przebywania nauczyciela na urlopie  zdrowotnym i na zwolnieniu  

      lekarskim dłuższym niż jeden miesiąc .

10. Nauczycielom ,którym  powierzono stanowisko kierownicze dodatek  

      motywacyjny nie przysługuje w okresie przebywania na urlopie

      zdrowotnym i na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż jeden miesiąc.

11. Dodatek motywacyjny wypłacany jest z dołu w terminie wypłaty

      wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.

 

Tabela 1

Kryteria ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

Samoocena

Ocena organu prowadzącego

1.

Szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze poprzez osiągnięcia

uczniów, potwierdzane efektami egzaminów, sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach

 

 

0-3

 

 

2.

Planowanie działań szkoły, wprowadzanie programów autorskich oraz innowacji pedagogicznych

 

 

0-3

 

 

 

3.

Systematyczne dokumentowanie pracy szkoły

0-3

 

 

4.

Motywowanie i wspieranie rozwoju nauczycieli

 

0-3

 

 

 

 

5.

Racjonalna polityka kadrowa

0-3

 

 

6.

Racjonalne gospodarowanie finansami szkoły, pozyskiwanie środków poza -budżetowych

 

0-3

 

 

 

7.

Promocja szkoły w środowisku i współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły oraz zagranicznymi szkołami

 

0-3

 

 

 

8.

Dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy w szkole

 

0-3

 

 

 

9.

Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego

 

0-3

 

 

10.

Prawidłowe administrowanie powierzonym mieniem

 

0-3

 

 

 

Tabela 2

Kryteria ustalania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

Ocena dyrektora

1.

Szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze potwierdzane efektami egzaminów, sprawdzianów albo sukcesami uczniów w konkursach, zawodach, olimpiadach

 

0-3

 

 

2.

Umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów

 

0-3

 

 

 

3.

Przestrzeganie porządku pracy ( punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji )

 

0-3

 

4.

Planowanie i dokumentowanie pracy

 

 

0-3

 

5.

Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć

 

0-3

 

 

6.

Troska o klasy i pracownie

 

 

0-3

 

7.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki.

 

0-3

 

8.

Posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego, podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz wzbogacanie własnego warsztatu pracy.

 

 

0-3

 

9.

Realizacja programów i zadań statutowych szkoły

 

 

0-3

 

10.

Udział w organizowaniu imprez klasowych i uroczystości szkolnych, opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami działającymi w szkole, prowadzenie lekcji koleżeńskich

 

0-3

 

Rozdział 4

Dodatki funkcyjne

 

§ 4

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora 

    szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły

    przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabeli z zastrzeżeniem 

    ust. 4.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala Wójt w granicach stawek

    określonych tabelą uwzględniając m. in. wielkość szkoły, jej warunki

    organizacyjne, złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej, liczbę

    stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły.

3. Wysokość dodatków funkcyjnych dla wicedyrektorów, innych stanowisk

    kierowniczych jak również osób wymienionych w ust. 4 przyznaje dyrektor

    szkoły wg ustalonych przez siebie kryteriów w granicach stawek określonych

    w tabeli.

4. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu wykonywania

    zadań:

    a) opiekuna stażu w wysokości: od 25 zł do 50 zł miesięcznie,

    b) wychowawcy klasy w wysokości:

        - od 27 zł do 35 zł miesięcznie w przedszkolu,

        - od 18 zł do 27 zł w szkołach,

    c) doradcy metodycznego w wysokości: od 150 zł do 400 zł miesięcznie

5. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny wymieniony

    w ust. 1 oraz dodatki wymienione w ust. 4.

6. Wysokość dodatków funkcyjnych ustala się na okres jednego roku szkolnego.

7. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora na czas określony,

    traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie  

    wcześniejszego odwołania z-końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie,

    jeśli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

8. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecności

    w pracy zwolnienia lekarskiego trwającego ponad jeden miesiąc ,w okresie

    urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje

    wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego

    po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów

    obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie 

    pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

9. Dodatki funkcyjne określone w ust. 1 i ust. 4 wypłaca się miesięcznie

    z dołu w terminie wypłaty wynagrodzeń.

 

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH

L.p.

Stanowisko

Miesięcznie w zł.

od

do

1.

Przedszkola:

1. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie.

 

150

 

500

2.

Szkoły:

1. Dyrektor szkoły liczącej do 7 oddziałów.

2. Dyrektor szkoły liczącej od 8 do 12 oddziałów.

3. Dyrektor szkoły (zespołu) liczącej powyżej 12 oddziałów.

4. Wicedyrektor szkoły (zespołu).

5. Kierownik świetlicy szkolnej.

 

150

200

 

300

150

60                

 

500

600

 

1000

500

100

Oddziały realizujące roczne przygotowanie przedszkolne dzieci w wieku 6 lat

 w szkole liczone są jak oddziały szkolne.

 

Rozdział 5

 Dodatki za warunki pracy

                                                                       

§ 5

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za trudne warunki pracy w przypadku, 

    gdy:

a) prowadzą zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w klasach i oddziałach 

    integracyjnych w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego,

b) prowadzą nauczanie indywidualne dzieci zakwalifikowanych do kształcenia

    specjalnego w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego,

c) prowadzą nauczanie indywidualne zgodnie z orzeczeniem Poradni

    Psychologiczno-Pedagogicznej w wysokości 15% wynagrodzenia

    zasadniczego,

d) prowadzą zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych w wysokości 25%

    wynagrodzenia zasadniczego,

e) prowadzą zajęcia w klasach, w których znajduje się co najmniej jedno dziecko

     z orzeczeniem o upośledzeniu w stopniu lekkim, pod warunkiem, że zajęcia

    dydaktyczne prowadzone są według obowiązującego odrębnego programu

    nauczania w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatki za trudne warunki pracy określone w ust. 1 przysługują w takiej części,

    w jakiej godziny pracy w trudnych warunkach pozostają w stosunku do

    obowiązującego wymiaru godzin.

3. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje za faktycznie zrealizowane godziny.

4. Nauczycielowi skierowanemu na podstawie art. 19 ustawy z dnia

    26 stycznia 1982 r.                                   

    Karty Nauczyciela do pracy w innej szkole w innej miejscowości przysługuje   

    dodatek za uciążliwość pracy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego, 

    przy czym : 

a) prawo  do dodatku powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego

    po  miesiącu,

    w którym nauczyciel został skierowany do pracy w innej szkole w innej      

    miejscowości, a jeżeli skierowanie nastąpiło pierwszego dnia

    miesiąca – od tego dnia       

b) prawo do dodatku za uciążliwość w pracy ustaje z upływem okresu, na jaki

    nauczyciel został skierowany do innej szkoły, a w razie rozwiązania stosunku

    pracy przed upływem    

    tego okresu – z dniem ustania prawa do wynagrodzenia zasadniczego

c) dodatek za uciążliwość pracy nie przysługuje w okresie 

    nieusprawiedliwionej            

    nieobecności w pracy, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie 

    zasadnicze     

    oraz w okresie urlopu dla poratowania zdrowia od pierwszego dnia miesiąca 

    następującego po miesiącu ,w którym nauczyciel zaprzestał wykonywania pracy.

5. Dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy wypłaca się z dołu w terminie

    wypłaty wynagrodzenia. 

  

Rozdział 6

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 

§ 6

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego

     zastępstwa oblicza się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia

     zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach

     ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach

     trudnych, uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego

     obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych,

     wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin

     ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć

    nauczyciela, o której mowa w ust. 1 ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy

    lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 – z zaokrągleniem do pełnych godzin w

    ten sposób, że czas zajęć do ½ godziny pomija się, a co najmniej ½ godziny liczy

    się za pełną godzinę.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie

    organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć

    z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego,

    rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni

    usprawiedliwionej nieobecności w pracy ( urlopy szkoleniowe, doskonalenie

    zawodowe ).

4. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel

    nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub

    z innych obiektywnych przyczyn, traktuje się jako godziny faktycznie

    zrealizowane.

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

    przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane i wypłaca się z dołu.

6. Nauczycielowi, który sprawował opiekę nad dziećmi wyjeżdżającymi do innych

    miejscowości w ramach tzw.

Ilość odwiedzin: 3508
Skrócony opis: W sprawie ustalenia na 2006 rok regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty w gminie Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Halina Tymińska
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Hasiuk
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2005-11-28 15:35:28
Data udostępnienia informacji: 2005-11-28 15:35:28
Data ostatniej aktualizacji: 2005-12-08 11:53:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner