logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   minus 2006
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      minus Wrzesień
         minus XLI_275_06
         minus XLI_276_06
         minus XLI_277_06
         minus XLI_278_06
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2006 > Wrzesień > XLI_278_06

                                   UCHWAŁA Nr XLI/278/06
                                     Rady Gminy Sulików
                                   z dnia 27 września 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5, 6, 7 i 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Sulików
uchwala, co następuje:

                                                    § 1.
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 34.843 zł oraz wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1. 

                                                                § 2.
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 7.703 zł oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

                                                    § 3.
Nadwyżkę budżetową w kwocie 27.140 zł przeznacza się na pokrycie deficytu powstałego w wyniku zaangażowania w 2005 roku środków finansowych z 2006 roku. 

                                                   § 4.
Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXV/238/05 Rady Gminy Sulików z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

                                                    § 5.
Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXV/238/05 Rady Gminy Sulików z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

                                                   § 6.
Załącznik nr 9 do uchwały nr XXXV/238/05 Rady Gminy Sulików z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

                                                   § 7.
Ogólny plan budżetu gminy na 2006 rok po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi:

po stronie dochodów 13.559.988 zł
po stronie wydatków 14.367.090 zł

                                                   § 8.
Realizację uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

                                                   § 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


                                                                      Przewodniczący 
                                                                        Rady Gminy
                                                                    Franciszek Fleszar

                                             Uzasadnienie

1. Dokonano przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wynikających z toku wykonywania budżetu.

2. Pisma Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie z dnia: 05 kwietnia 2006 roku, 25 kwietnia 2006 roku i dwa pisma z dnia 25 września 2006 roku w sprawie zwiększenia planu finansowego po stronie dochodowej i wydatkowej oraz w planie finansowym.

3. Pismo Przedszkola Publicznego w Sulikowie z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie zwiększenia planu finansowego po stronie dochodowej i wydatkowej.

4. Dokonano przeniesienia z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 903 zł zgodnie z dyspozycją zebrania wiejskiego sołectwa Mała Wieś Dolna (uchwała nr 1/2006 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mała Wieś Dolna z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia planu finansowo-rzeczowego na 2006 rok) do działu 926, rozdziału 92605, § 2820 na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

5. Rozdysponowano kwotę 2.750 zł zgodnie z dyspozycją zebrania wiejskiego sołectwa Studniska Dolne (uchwała nr 2 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Studniska Dolne z dnia 20 września 2006 r. w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2006 rok) do:
- działu 801, rozdziału 80101, § 4240 kwotę 500 zł dla Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych na zakup pomocy naukowych,
- działu 801, rozdziału 80101, § 4300 kwotę 200 zł dla Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych na wyjazd dzieci na zimowisko,
- działu 754, rozdziału 75412, § 2820 kwotę 1.000 zł tytułem dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- działu 926, rozdziału 92605, § 6050 kwotę 1.050 zł na zadanie inwestycyjne związane z budową szatni na boisku sportowym w Studniskach Dolnych.


                                                                   Przewodniczący 
                                                                    Rady Gminy
                                                                 Franciszek Fleszar

Ilość odwiedzin: 2227
Skrócony opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Maciaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Maciaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2006-11-22 12:03:37
Data udostępnienia informacji: 2006-11-22 12:03:37
Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-22 12:55:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner