logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   minus 2007
      minus Styczeń
         minus IV_24_07
         minus IV_25_07
         minus IV_26_07
         minus IV_27_07
         minus IV_28_07
         minus IV_29_07
         minus IV_30_07
         minus IV_31_07
         minus IV_32_07
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Lipiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2007 > Styczeń > IV_25_07

UCHWAŁA NR IV/25/07
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 24 STYCZNIA 2007 ROKU
 
w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2007
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i lit. "i" ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 173, art.184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami)
 
Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1.    Ustala się prognozowane dochody budżetu gminy w wysokości
      17.614.799 zł
     z tego:
1)      dochody własne w wysokości                            10.914.607 zł
      w tym:
a)      środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej        4.764.382 zł
b)      wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 
         samorządu terytorialnego                                     182.875 zł
2)      subwencję ogólną w wysokości                           3.429.492 zł
3)      dotacje celowe w wysokości                               3.270.700 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
2.    Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości        16.969.351 zł
     z tego:
1)      wydatki bieżące w wysokości                            10.141.554 zł
      w tym:
a)      wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości          4.633.397 zł
b)      dotacje z budżetu w wysokości                          340.000 zł
c)      wydatki na obsługę długu gminy w wysokości        300.000 zł
2)      wydatki majątkowe w wysokości                      6.827.797 zł
      w tym:
c)      inwestycje w wysokości                                 6.797.797 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
3.    Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 645.448 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytu.
 
§ 2.
Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 366.609 zł i rozchody budżetu gminy w wysokości 1.012.057  zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
 
§ 3.
1.    Tworzy się  rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 150.000 zł.
 
2.    Tworzy się rezerwę celową w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i rentowe oraz zmiany wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.
 
§ 4.
1.    Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:
1)   dochody           2.212.923 zł
2)   wydatki            2.212.923 zł
     zgodnie z załącznikiem nr 4.
 
2.    Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 19.000 zł  zgodnie z załącznikiem nr 5.
 
§ 5.
Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych w wysokości:
1)   przychody           358.920 zł
2)   wydatki               338.443 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.
 
§ 6.
Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokości:
1)   dochody             199.121 zł
2)   wydatki              199.121 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 7.
 
§ 7.
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)   przychody           20.000 zł
2)   wydatki                20.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 8.
Ustala się wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie w wysokości
210.000 zł.
 
§ 9.
Ustala się wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji celowych udzielanych na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 115.000 zł, z tego na zadania:
1)     w zakresie ochrony przeciwpożarowej w wysokości   55.000 zł
2)     w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości      60.000 zł
                                                   
§ 10.
Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości:
1)      dochody             60.000 zł
2)      wydatki              60.000 zł
 
zgodnie z załącznikiem nr 9.
 
§ 11.
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 47.000 zł i wydatki na realizacje zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 50.000 zł.
 
§ 12.
1.    Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.
 
2.    Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.
 
3.    Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 12.
 
§ 13.
W planie wydatków budżetu gminy wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości 40.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.
 
§ 14.
Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym:
1)        krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości  1.000.000 zł,
2)        długoterminowych na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w wysokości 366.609 zł.
 
§ 15.
1.    Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do zaciągania zobowiązań:
1)        z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
2)        z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej - do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 11 i w załączniku nr 12,
3)        z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 1.000.000 zł.
 
2. Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do:
1)        dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami   klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu,
2)        lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet.
 
§ 16.
Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego w wysokości 6.014.109
zł oraz możliwości jego spłaty w latach następnych, zgodnie z załącznikiem
nr 14.
 
§ 17.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 18.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk

Załączniki do pobrania: 2007-02-05 12:32:23 - Plan dochodów budżetu gminy według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł dochodów na 2007 rok – Załącznik nr 1 (66.41 kB)
2007-02-05 12:33:41 - Plan wydatków budżetu gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2007 rok - Załącznik nr 2 (71.06 kB)
2007-02-05 12:37:37 - Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2007 rok - Załącznik nr 3 (55.00 kB)
2007-02-05 12:38:37 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2007 rok - Załącznik nr 4 (50.03 kB)
2007-02-05 12:39:28 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu Państwa na 2007 rok - Załącznik nr 5 (52.46 kB)
2007-02-05 12:40:30 - Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2007 rok - Załącznik nr 6 (52.43 kB)
2007-02-05 12:41:14 - Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok - Załącznik nr 7 (51.93 kB)
2007-02-05 12:42:21 - Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok - Załącznik nr 8 (52.32 kB)
2007-02-05 12:43:17 - Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2007 rok - Załącznik nr 9 (48.28 kB)
2007-02-05 12:44:32 - Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2007 rok - Załącznik nr 10 (85.92 kB)
2007-02-05 12:45:26 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 - Załącznik nr 11 (76.11 kB)
2007-02-05 12:46:10 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności - Załącznik nr 12 (79.97 kB)
2007-02-05 12:46:55 - Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na 2007 rok - Załącznik nr 13 (49.08 kB)
2007-02-05 12:47:40 - Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne - Załącznik nr 14 (59.78 kB)
2007-02-05 12:48:23 - Objaśnienia do projektu budżetu gminy Sulików na 2007 rok - Załącznik nr 15 (116.11 kB)

Ilość odwiedzin: 3027
Skrócony opis: w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2007
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Maciaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Maciaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2007-02-02 11:18:08
Data udostępnienia informacji: 2007-02-02 11:18:08
Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-05 12:49:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner