logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   minus 2007
      plus Styczeń
      minus Luty
         minus V_33_07
         minus V_34_07
         minus V_35_07
         minus V_36_07
         minus V_37_07
         minus V_38_07
         minus V_39_07
         minus V_40_07
         minus V_41_07
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Lipiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2007 > Luty > V_41_07

UCHWAŁA NR V/41/07
Rady Gminy Sulików
z dnia 28 lutego 2007
 
w sprawie skargi Pani Danuty Starzyńskiej na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Dorotę Świątek.
 
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 ze zm.), w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z 2005 roku, ze zm.) Rada Gminy Sulików
 
uchwala, co następuje:
 
§ 1
Po zapoznaniu się ze skargą Pani Danuty Starzyńskiej na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie Panią Dorotę Świątek oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy Sulików postanawia uznać skargę za zasadną.
 
§ 2
Uzasadnienie wraz z uchwałą nr 2/2007 Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk

Załącznik nr 1
do Uchwały NR V/41/07
Rady Gminy Sulików
z dnia 28 lutego 2007 roku
 
Uchwała nr 2/2007
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików
z dnia 15 lutego 2007 roku
 
Na podstawie § 110 Statutu Gminy Sulików
(Uchwała nr VIII/66/2003 Rady Gminy Sulików z dnia 28 maja 2003 roku ),
                               Komisja Rewizyjna Rady Gminy
 
Uchwala co następuje:
 
§ 1
Po zapoznaniu się ze skargą Pani Danuty Starzyńskiej na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie Panią Dorotę Świątek postanawia wystąpić do Rady Gminy w Sulikowie z wnioskami:
a) uznać skargę Pani Danuty Starzyńskiej za zasadna,
b) pozostawić w gestii Wójta Gminy Sulików wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do kierownika GOPS Pani Doroty Świątek z zaistniałej sytuacji po reakcji na treść protokołu pokontrolnego.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej
 
Komisja Rewizyjna w składzie:
 
1. Stanisław Cap            – przewodn.
2. Grzegorz Konarski    – zast. przew.
3. Regina Solska            – członek
4. Tomasz Podanowski  – członek
UZASADNIENIENIE:
 
Do Rady Gminy wpłynęła skarga Pani Danuty Starzyńskiej na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie Panią Dorotę Świątek, która w przedmiocie sprawy dotyczyła reakcji i zwrotów zawartych w pisemnej odpowiedzi Pani Świątek na treść protokołu pokontrolnego w GOPS.
Zespół kontrolny powołany zarządzeniem Wójta Gminy Sulików nr 193/05 z dnia 25.11.2005 r., w którego w skład weszła także Pani Starzyńska, przeprowadził w dniu 31 stycznia 2006 r. kontrolę w GOPS Sulików, między innymi w zakresie prawa pracy. Dział ten był kontrolowany przez Panią Starzyńską.
Zespół kontrolny sporządził protokół pokontrolny, który został przekazany pismem przewodnim Wójta Gminy z dnia 15 marca 2006 r. dla Pani Doroty Świątek z prośbą o udzielenie w ciągu 30 dni informacji o sposobie i terminach realizacji zawartych w nim zaleceń pokontrolnych. Pismo Pani Kierownik, nawiązujące do protokołu pokontrolnego, wpłynęło do Urzędu Gminy 14 kwietnia 2006 roku. Zawiera ono między innymi szereg zarzutów, w tym: brak obiektywizmu, nierzetelność i niesprawiedliwości w sposobie kontroli pod adresem członka zespołu kontrolnego Pani Danuty Starzyńskiej, podając jako powód - powinowactwo z byłą pracownicą GOPS oraz pokrewieństwo z radnym Robertem Starzyńskim.
Pani Świątek miała prawo mieć odmienną interpretację i własny pogląd, mogła także wnieść własne zastrzeżenia w chwili kontroli, jednakże nie mogła w wystąpieniu pokontrolnym w sposób subiektywny oceniać jednego z członków zespołu kontrolnego. Pani Kierownik powinna udzielić wyjaśnień pokontrolnych powstrzymując się od niepotrzebnych i daleko sięgających komentarzy.
Pani Dorota Świątek jako kierownik GOPS powinna wiedzieć, jakie procedury występują podczas przeprowadzanych kontroli; jeżeli miała zastrzeżenia co do składu zespołu kontrolnego, powinna o tym pisemnie poinformować Wójta przed terminem kontroli.
Mając na uwadze powyższe Rada Gminy stanęła na stanowisku, że w swoim wystąpieniu pokontrolnym Pani Dorota Świątek naruszyła dobre imię skarżącej – Pani Danuty Starzyńskiej.
 
  Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk

Ilość odwiedzin: 2696
Skrócony opis: w sprawie skargi Pani Danuty Starzyńskiej na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Dorotę Świątek.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2007-03-08 08:40:54
Data udostępnienia informacji: 2007-03-08 08:40:54
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-15 11:22:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner