logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   minus 2007
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      minus Lipiec
         minus X_70_07
         minus X_71_07
         minus X_72_07
         minus X_73_07
         minus X_74_07
         minus X_75_07
         minus X_76_07
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2007 > Lipiec > X_75_07

UCHWAŁA NR X/75/07
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 11 LIPCA 2007 ROKU
 
 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
 Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5 i 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104   ze zmianami) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:
                                           
§ 1.
 
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.082.784 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.
 
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.525.703 zł oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3.
 
Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 442.919 zł są wolne środki wynikające z rozliczeń  wyemitowanych papierów wartościowych w roku ubiegłym.
 
§ 4.
 
Załącznik nr 11 do uchwały nr IV/25/07 Rady Gminy Sulików z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na 2007 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 3.
 
§ 5.
 
Ogólny plan budżetu gminy na 2007 rok po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi:
 
                                         po stronie dochodów      19.592.111 zł
                                         po stronie wydatków      19.551.984 zł
 
§ 6.
 
Realizację uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 7.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
                                                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Sulików
Jan Hasiuk
Uzasadnienie
 
 
Dochody
 
1.      Zwiększono plan dochodów budżetowych w dziale 700, rozdziale 70005 i § 0770 o kwotę 100.000 zł w związku z prognozowanym większym wpływem dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości.
 
2.      Zwiększono plan dochodów budżetowych w dziale 754, rozdziale 75412 i § 2440 w związku z planowanym wpływem dotacji z Powiatu Zgorzeleckiego na dofinansowania w wysokości 10.000 zł ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyposażenia bojowego strażackiego samochodu należącego do Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych.
 
3.      Zwiększono plan dochodów budżetowych w dziale 756, rozdziale 75615 i § 0310 o kwotę 196.000 zł w związku z prognozowanym większym wpływem dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.
 
4.      Zwiększono plan dochodów budżetowych w dziale 756, rozdziale 75618 i § 0460 o kwotę 153.747 zł w związku z prognozowanym większym wpływem dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej.
 
5.      Zwiększono plan dochodów budżetowych w dziale 801, rozdziale 80101 i § 0970 o kwotę 327 zł  n wniosek Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych nr 150/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 roku w związku z wpłynięciem środków z funduszu prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń.
 
6.      Zwiększono plan dochodów budżetowych w dziale 926, rozdziale 92601 i § 0920 o kwotę 622.710 zł w związku z prognozowanym wpływem odsetek karnych za nieterminowe realizowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie”.
 
 
Wydatki
 
1.      Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 1.525.703 zł, z tego:
-        dział 600, rozdział 60095, § 4210 o kwotę 12.666 zł z przeznaczeniem na zakup wiat przystankowych (Ksawerów – 1, Radzimów Górny - 1, Wrociszów Dolny – 1, Wrociszów Górny – 2),
-        dział 600, rozdział 60095, § 4300 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na transport wiat przystankowych,
-        dział 750, rozdział 75023, § 6060 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na komputeryzację Urzędu Gminy Sulików,
-        dział 754, rozdział 75405, § 3000 o kwotę 1.000 zł z tytułem dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się policjantów,
-        dział 754, rozdział 75412, § 2820 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia bojowego samochodu strażackiego należącego do Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych; dofinansowanie nastąpi w formie dotacji celowej,
-        dział 754, rozdział 75495, § 4300 o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zainstalowanie systemu monitorowania Placu Wolności w Sulikowie,
-        dział 801, rozdział 80101, § 4240 o kwotę 327 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych,
-        dział 801, rozdział 80104, § 4170 o kwotę 2.100 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe za prace przy remoncie kuchni w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie,
-        dział 801, rozdział 80104, § 4210 o kwotę 12.900 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych do remontu kuchni w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie,
-        dział 900, rozdział 90003, § 4300 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z planowanym zakupem udziałów w spółce: Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej Trans – Formes we Wrocławiu,
-        dział 900, rozdział 90003, § 6010 o kwotę 175.000 zł z przeznaczeniem na zakup 250 udziałów w spółce: Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej Trans – Formes we Wrocławiu,
-        dział 921, rozdział 92109, § 2480 o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie w związku z organizacją gminnych dożynek (3.000 zł) i organizacją w dniu 6 czerwca 2008 roku mety IV etapu XVI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour” na trasie Żary – Sulików (10.000 zł),
-        dział 926, rozdział 92601, § 6050 o kwotę 1.237.710 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie”.
 
2.      Dokonano przeniesień z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Stary Zawidów (uchwała nr 1/2007 zebrania wiejskiego sołectwa Stary Zawidów z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2007 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwotę 2.500 zł do:
-        działu 600, rozdziału 60017, § 4210 kwotę 500 zł na zakup materiałów do wykonania barierek w pasie drogi wewnętrznej (nr 215) w Starym Zawidowie,
-        działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 2.000 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem dla świetlicy wiejskiej w Starym Zawidowie na organizację imprez okolicznościowych (800 zł), zakup wyposażenia (200 zł) i zakup materiałów do wykonania podestów dla potrzeb świetlicy (1.000 zł).
 
3.      Dokonano przeniesień z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Skrzydlice (uchwała nr 1/2007 zebrania wiejskiego sołectwa Skrzydlice z dnia 14 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2007 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwotę 100 zł do:
-        działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 100 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem dla świetlicy wiejskiej w Skrzydlicach na organizację imprez okolicznościowych.
 
4.      Dokonano przeniesień z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Wrociszów Dolny (uchwała nr 2/2007 zebrania wiejskiego sołectwa Wrociszów Dolny z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2007 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwotę 620 zł do:
-        działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 620 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem dla świetlicy wiejskiej w Wrociszowie Dolnym na zakup wyposażenia.
 
5.      Dokonano przeniesień z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Wrociszów Górny (uchwała nr 1/2007 zebrania wiejskiego sołectwa Wrociszów Górny z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2007 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwotę 1.334 zł do:
-        działu 600, rozdziału 60095, § 4210 kwotę 1.334 zł na dofinansowanie zakupu wiaty przystankowej.
 
6.      Dokonano przeniesień z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Studniska Górne (uchwała nr 2/2007 zebrania wiejskiego sołectwa Studniska Górne z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2007 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwotę 2.381 zł do:
-        działu 754, rozdziału 75412, § 2820 kwotę 600 zł tytułem dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
-        działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 1.781 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem dla świetlicy wiejskiej w Studniskach Górnych na dofinansowanie organizacji gminnych dożynek (250 zł), zakup wyposażenia oraz materiałów do wykonania ławek (1.331 zł) i zakup materiałów budowlanych do malowania pomieszczeń (200 zł).
 
7.      Dokonano przeniesień z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Bierna (uchwała nr 1/2007 zebrania wiejskiego sołectwa Bierna z dnia 11 maja 2007 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2007 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwotę 500 zł do:
-        działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 500 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem dla świetlicy wiejskiej w Biernej na organizację imprez okolicznościowych.
 
8.      Dokonano przeniesień z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Studniska Dolne (uchwała nr 1/2007 zebrania wiejskiego sołectwa Studniska Dolne z dnia 24 maja 2007 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2007 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwotę 4.329 zł do:
-        działu 754, rozdziału 75412, § 2820 kwotę 3.829 zł tytułem dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
-        działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 500 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Studniska Dolne.
 
9.      Dokonano przeniesień z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Sulików (uchwała nr 2/2007 zebrania wiejskiego sołectwa Sulików z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2007 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwotę 12.946 zł do:
-        działu 754, rozdziału 75412, § 2820 kwotę 4.500 zł tytułem dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie na realizacje zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
-        działu 900, rozdziału 90003, § 4210 kwotę 1.046 zł na zakup ławek,
-        działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 3.900 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Sulików (2.000 zł), zakup książek do wypożyczalni w Sulikowie (1.500 zł) i zakup materiałów budowlanych (400 zł),
-        działu 926, rozdziału 92605, § 2820 kwotę 3.500 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie sołectwa Sulików.
 
Wójt Gminy Sulików
Jan Hasiuk
 

Załączniki do pobrania: 2007-08-07 11:16:03 - Załącznik 1 do uchwały Nr X/75/07 (89.29 kB)
2007-08-07 11:17:54 - Załącznik 2 do uchwały Nr X/75/07 (59.08 kB)
2007-08-07 11:18:45 - Załącznik 3 do uchwały Nr X/75/07 (76.70 kB)

Ilość odwiedzin: 3411
Skrócony opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Maciaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Maciaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2007-08-07 11:11:44
Data udostępnienia informacji: 2007-08-07 11:11:44
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-20 16:45:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner