logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         minus Komisja Społeczna
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokól nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
            minus Protokół nr 40
            minus Protokół nr 41
            minus Protokół nr 42
            minus Protokół nr 43
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Protokół nr 6
z posiedzenia Komisji Społecznej
Rady Gminy w dniu 22 maja 2007 r. o godz. 16 oo
w Urzędzie Gminy Sulików.
 
 
Posiedzeniu przewodniczył Franciszek Fleszar - przewodniczący komisji.
Wszyscy członkowie komisji byli obecni.
W posiedzeniu uczestniczyli:
- Jan Hasiuk – Wójt Gminy Sulików,
- Wojciech Pająk – Zastępca Wójta,
- Andrzej Kurek – sołtys sołectwa Sulików,
- Urszula Matysiak – mieszkanka Sulikowa.
 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
1.      Omówienie sprawy odbudowy spalonego budynku Urszuli Matysiak, przy ul. Zgorzeleckiej w Sulikowie.
2.      Analiza projektu planu kadencyjnego Rady Gminy Sulików na lata 2006-2010.
3.      Rozpatrzenie projektów uchwał na następną sesję,.
4.      Sprawy różne.
 
 
Ad. 1
Przewodniczący komisji odczytał pisma pani Matysiak skierowane do Wójta Gminy w sprawie pomocy przy odbudowie spalonego budynku mieszkalnego.
Wójt Gminy i Zastępca Wójta przedstawili działania związane z udzieleniem pomocy pani Matysiak przy odbudowie spalonego budynku.
Pani Matysiak mówiła o problemach finansowych i o swoich oczekiwaniach wobec Wójta Gminy.
Komisja po analizie przedstawionych dokumentów, po wysłuchaniu stron i uzyskaniu odpowiedzi na zadane pytania doszła do następujących wniosków:
- działania Wójta Gminy i Urzędu Gminy były zgodne z obowiązującymi przepisami i zmierzały do przygotowania pełnej dokumentacji do odbudowy spalonego budynku,
- samodzielne działania pani Matysiak opóźniły prace i doprowadziły wstrzymania działań Urzędu Gminy,
- Komisja doszła do wniosku, że pani Matysiak została wprowadzona w błąd przez różnych „prywatnych doradców”,
- nie potwierdziły się zarzuty przedstawione w pismach przez panią Matysiak, a wręcz odwrotnie dokumenty Urzędu Gminy potwierdzają załatwienie przedstawionych problemów.
 
Komisja Społeczna zaapelowała, aby znaleźć wyjście z tej sytuacji mimo, że działania szły dwiema drogami i wykluczały się.
Uzgodniono - na wniosek Wójta - że Wójt pomoże w załatwieniu spraw kredytowych oraz ustalono wspólne spotkanie Wójta Gminy, pani Matysiak i pana Dworcana, który przygotowywał dokumentację na zlecenie pani Matysiak.
 
Ad. 2
Omówiono kierunki działania przedstawione w projekcie planu kadencyjnego i przyjęto jego założenia.
 
Ad. 3
Rozpatrzenie projektów uchwał:
1.      W sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Sulików.
2.      W sprawie uchwalenia programu kadencyjnego Rady Gminy Sulików na lata 2006-2010.
3.      W sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulików oraz projekt uchwały w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Sulików. – omawiając projekty tych uchwał Wójt Gminy jako uzasadnienie do aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wskazał: 1) potrzeby wynikające z planowanej kanalizacji gminy; 2) potrzebę stworzenia terenów inwestycyjnych; 3) potrzeby związane z rozwojem Kopalni Radan w Sulikowie; 4) indywidualne wnioski mieszkańców.
4.      W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.
Wszystkie projekty uchwał zostały wstępnie zaakceptowane jednogłośnie.
 
Ad. 4
W sprawach różnych:
  1. Członkowie komisji otrzymali roczne sprawozdanie komendanta policji w Zawidowie na temat stanu porządku i bezpieczeństwa na terenie gminy.
  2. Omówiono sposób zorganizowania posiedzenia komisji w czerwcu br., której tematem będzie lustracja świetlic wiejskich i placówek oświatowych.
  3. Marian Kurek poruszył problem zbiornika p.poż w Skrzydlicach oraz przystanku autobusowego w Skrzydlicach (przywiezienie kamienia).
 
 
Posiedzenia komisji zakończono o godz. 18.00
 
 
 
 
Protokół sporządził:
F.Fleszar

Ilość odwiedzin: 2487
Skrócony opis: Protokół nr 6 z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy w dniu 22 maja 2007 r. o godz. 16 oo w Urzędzie Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2007-08-20 15:09:00
Data udostępnienia informacji: 2007-08-20 15:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-20 15:11:42

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner