logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   minus 2007
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Lipiec
      minus Wrzesień
         minus XI_78_07
         minus XI_79_07
         minus XI_80_07
         minus XI_82_07
         minus XI_84_07
         minus XI_85_07
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2007 > Wrzesień > XI_82_07

UCHWAŁA NR XI/82/07
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2007 ROKU
 
 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 184 ust. 1 pkt 2, 5 i 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104   ze zmianami) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:
                                           
§ 1.
 
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.
 
Załącznik nr 10 do uchwały nr IV/25/07 Rady Gminy Sulików z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na 2007 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 2.
 
§ 3.
 
Załącznik nr 11 do uchwały nr IV/25/07 Rady Gminy Sulików z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na 2007 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 3.
 
§ 4.
 
Ogólny plan budżetu gminy na 2007 rok po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi:
 
                                         po stronie dochodów      19.612.991 zł
                                         po stronie wydatków      19.572.864 zł
 
§ 5.
 
Realizację uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 6.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 
 
Uzasadnienie
 
 
1.      Dokonano następujących przeniesień w planach wydatków budżetowych:
1)      zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 90.000 zł, z tego:
-        dział 900, rozdział 90002, § 6050 o kwotę 90.000 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Sulikowie” (zgodnie z decyzją wojewody składowisko może funkcjonować do 31 grudnia 2009 roku),
2)      zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 90.000 zł, z tego:
-        dział 710, rozdział 71004, § 4300 o kwotę 35.000 zł na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulików oraz na zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów: Bierna, Miedziana, Radzimów, Skrzydlice, Stary Zawidów, Studniska Dolne, Studniska Górne i Wielichów,
-        dział 750, rozdział 75023, § 4300 o kwotę 14.100 zł na zakup różnych usług,
-        dział 750, rozdział 75023, § 6060 o kwotę 5.900 zł na zakup zestawu komputerowego i oprogramowania dla USC,
-        dział 754, rozdział 75405, § 2320 o kwotę 1.000 zł tytułem dotacji celowej dla powiatu na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu,
-        dział 852, rozdział 85214, § 3110 o kwotę 34.000 zł na świadczenia społeczne.
 
2.      Dokonano przeniesień z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Mała Wieś Górna (uchwała nr 2/2007 zebrania wiejskiego sołectwa Mała Wieś Górna z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2007 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwotę 815 zł do:
-        działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 815 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na działalność kulturalno – rekreacyjno – sportową na terenie sołectwa Mała Wieś Górna.
 
3.      Dokonano przeniesień z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Radzimów Górny (uchwała nr 2/2007 zebrania wiejskiego sołectwa Radzimów Górny z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2007 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwotę 2.781 zł do:
-        działu 921, rozdziału 92109, § 2480 o kwotę 2.281 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na remont, wyposażenie i utrzymanie budynku po byłej szkole podstawowej w Radzimowie Górnym,
-        dział 926, rozdziału 92605, § 2820 o kwotę 500 zł na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sport na terenie sołectwa Radzimów Górny.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 

Załączniki do pobrania: 2007-10-24 10:07:09 - Załącznik 1 do uchwały Nr XI_82_07 (58.81 kB)
2007-10-24 10:08:33 - Załącznik 2 do uchwały Nr XI_82_07 (81.03 kB)
2007-10-24 10:10:35 - Załącznik 3 do uchwały Nr XI_82_07 (76.29 kB)

Ilość odwiedzin: 2835
Skrócony opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Maciaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Maciaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2007-10-24 10:04:43
Data udostępnienia informacji: 2007-10-24 10:04:43
Data ostatniej aktualizacji: 2007-10-24 10:11:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner