logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   minus 2007
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Lipiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      minus Grudzień
         minus XIV_100_07
         minus XIV_101_07
         minus XIV_102_07
         minus XIV_103_07
         minus XIV_104_07
         minus XIV_105_07
         minus XVI_106_07
         minus XIV_107_07
         minus XIV_108_07
         minus XIV_109_07
         minus XIV_110_07
         minus XIV_111_07
         minus XIV_112_07
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2007 > Grudzień > XIV_109_07

        UCHWAŁA NR XIV/109/07           
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 28 GRUDNIA 2007 ROKU
 
 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5, 6, 8 i 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104   ze zmianami) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:
                                           
§ 1.
 
Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.554.901,25 zł oraz wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.
 
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.416.988,00 zł oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.   
 
 
§ 3.
 
Źródłem sfinansowania deficytu w kwocie 137.913,25 zł jest zaciągnięta pożyczka na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.  
 
§ 4.
 
Załącznik nr 8 do uchwały nr IV/25/07 Rady Gminy Sulików z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na 2007 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 3.
 
§ 5.
 
Załącznik nr 10 do uchwały nr IV/25/07 Rady Gminy Sulików z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na 2007 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 4.
 
§ 6.
 
Załącznik nr 11 do uchwały nr IV/25/07 Rady Gminy Sulików z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na 2007 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 5.
 
§ 7.
 
Załącznik nr 12 do uchwały nr IV/25/07 Rady Gminy Sulików z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na 2007 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 6.
 
§ 8.
 
Załącznik nr 14 do uchwały nr IV/25/07 Rady Gminy Sulików z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na 2007 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 7.
 
§ 9.
 
Ogólny plan budżetu gminy na 2007 rok po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi:
 
                                         po stronie dochodów      15.496.192,70 zł
                                         po stronie wydatków      15.593.979,74 zł
 
§ 10.
 
Realizację uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 11.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
 
1.      Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 1.720,00 zł tytułem czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich (dział 020, rozdział 02001, § 0750).
 
2.      Umowa nr 3/25.3/2007 zawarta w dniu 12 lipca 2007 roku z Województwem Dolnośląskim na udzielenie dotacji w kwocie 3.000,00 zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „Radzimów” – droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej (dział 600, rozdział 60017, § 6260).
 
3.      Pismo Ministra Finansów nr ST5-4822-27g/BKU/07 z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.000,00 zł (dział 758, rozdział 75801, § 2920).
 
4.      Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/52C/2007 z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie przyznania dotacji celowej w wysokości 26.591,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (dział 801, rozdział 80195, § 2030).  
 
5.      Dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 3.587.212,25 zł w związku z prognozowanym mniejszym wykonaniem dochodów z tytułu:
-        odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 100.000,00 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0770),
-        podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 239.447,25 zł (dział 756, rozdział 75615, § 0310),
-        podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 50.000,00 zł (dział 756, rozdział 75616, § 0310),
-        podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 50.000,00 zł (dział 756, rozdział 75616, § 0320),
-        opłaty skarbowej w kwocie 13.000,00 zł (dział 756, rozdział 75618,§ 0410),
-        opłaty eksploatacyjnej w kwocie 240.000,00 zł (dział 756, rozdział 75618, § 0460),
-        wpływy z usług w kwocie 5.300,00 zł (dział 852, rozdział 85228, § 0830),
-        środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł w kwocie 222.672,00 zł (dział 921, rozdział 92109, § 6298),
-        dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji w kwocie 1.320,00 zł (dział 921, rozdział 92109, § 6339),
-        odsetek w kwocie 152.710,00 zł (dział 926, rozdział 92601, § 0920),
-        środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2.184.894,00 zł (dział 926, rozdział 92601, § 6298),
-        dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji w kwocie 327.869,00 zł (dział 926, rozdział 92601, § 6339).
 
6.      Pismo Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr GOPS-625/2007 z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.900,00 zł na opłatę usług opiekuńczych (dział 852, rozdział 85228, § 4300).  
 
7.      Wnioski Wydziału Finansowego Urzędu Gminy Sulików z dnia 12 i 19 grudnia 2007 roku dotyczące zmian w planie finansowym na rok 2007.
 
8.      Wniosek Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych nr 450/2007 z dnia 24 grudnia 2007 roku dotyczący zmian w planie finansowym na rok 2007.
 
9.      Wnioski Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie z dnia 27 grudnia 2007 roku dotyczące zmian w planie finansowym na rok 2007.
 
10. Dokonano przeniesienia z dyspozycji Rady Sołeckiej sołectwa Stary Zawidów (protokół 4 Rady Sołeckiej sołectwa Stary Zawidów z dnia 06 września 2007 roku) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 255,00 zł do działu 921, rozdziału 92109, § 2480 tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej w Starym Zawidowie.
 
11. Dokonano przeniesienia z dyspozycji Rady Sołeckiej sołectwa Miedziana (protokół Rady Sołeckiej sołectwa Miedziana z dnia 09 listopada 2007 roku) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 200 zł do działu 921, rozdziału 92109, § 2480 tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na organizację zabawy karnawałowej dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Miedzianej.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 

Ilość odwiedzin: 4012
Skrócony opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Maciaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Maciaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-01-29 08:30:04
Data udostępnienia informacji: 2008-01-29 08:30:04
Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-18 17:49:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner