logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   minus 2008
      plus Styczeń
      plus Luty
      minus Marzec
         minus XVII_126_08
         minus XVII_127_08
         minus XVII_128_08
         minus XVII_129_08
         minus XVII_130_08
         minus XVII_131_08
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Lipiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2008 > Marzec > XVII_130_08

UCHWAŁA NR XVII/130/08           
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 26 MARCA 2008 ROKU
 
 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 184 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz art. 188 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104   ze zmianami) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:
                                           
§ 1.
 
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.
 
W ust. 2 § 15 uchwały nr XIV/112/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2008 dodaje się pkt 3) o treści: „przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych.”
 
§ 3.
 
Załącznik nr 10 do uchwały nr XIV/112/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2008 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2.
 
§ 4.
 
Załącznik nr 11 do uchwały nr XIV/112/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2008 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3.
 
§ 5.
 
Ogólny plan budżetu gminy na 2008 rok po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi:
 
                                         po stronie dochodów      17.319.904,88 zł
                                         po stronie wydatków      16.929.458,30 zł
 
§ 6.
 
Realizację uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 7.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 
 
Uzasadnienie
 
 
 
1.      Wnioski Zespoły Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie z dnia 04 lutego 2008 roku dotyczące wprowadzenia zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Sulikowie i Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
 
2.      Dokonano przeniesień kwoty 22.000,00 zł między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wynikających z toku wykonywania budżetu:
a)      zmniejszono:
-        w dziale 900, rozdziale 90015, § 4260 o kwotę 12.000,00 zł przeznaczonej na zakup energii,
-        w dziale 900, rozdziale 90015, § 4270 o kwotę 10.000,00 zł przeznaczonej na zakup usług remontowych,
b)      zwiększono:
-        w dziale 921, rozdziale 92109, § 6050 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą – „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych – przygotowanie dokumentacji” z przeznaczeniem na aktualizację mapy,
-        w dziale 921, rozdziale 92120, § 6050 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Renowacja i adaptacja budynku zabytkowego Ostry Narożnik w miejscowości Sulików” z przeznaczeniem na wyposażenie wnętrz (zwiększenie zadania wynika z przeprowadzanego przetargu); zadanie ujęte w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010.
 
3.      W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały w kolumnie 5, poz. 6 w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” została zmieniona planowana wysokość kwoty dotyczącej łącznych kosztów finansowania i obecnie wynosi 8.825.812,00 zł.            
 
4.      W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały w kolumnie 5, poz. 4 w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” została zmieniona planowana wysokość kwoty dotyczącej łącznych kosztów finansowania i obecnie wynosi 8.825.812,00 zł.           

Ilość odwiedzin: 2242
Skrócony opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-04-11 12:13:49
Data udostępnienia informacji: 2008-04-11 12:13:49
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-08 13:12:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner