logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         minus Komisja Budżetu i Finansów
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Protokół nr 10
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
w dniu 24 października 2007r. o godz. 1600 w Urzędzie Gminy Sulików.
 
Posiedzeniu przewodniczył Robert Starzyński – Przewodniczący Komisji.
Nieobecny był Przemysław Okrasa.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
- Jan Hasiuk – Wójt Gminy
- Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy.
 
Porządek obrad przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
 1. Kontrola realizacji budżetu w zakresie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy Sulików.
 2. Informacja na temat postępu prac przy budowie hali sportowej w Sulikowie.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Sulików.
 4. Sprawy różne.
 
Ad. 1
 
Informacja „ Analiza wydatków oświatowych za okres -1.01.-30.09.2007 r.” opracowana przez Skarbnika Gminy jest załącznikiem do niniejszego protokołu.
Subwencja oświatowa na rok 2007 została określona kwotą 2.972.432 zł, z tego dla poszczególnych szkół podział subwencji przedstawia się następująco:
 
Przedszkole                                                        532 zł
SP Bierna                          88 uczniów         473 888 zł tj. 5385 zł/ucznia
SP Studniska Dolne          68 uczniów         365 905 zł tj. 5381 zł/ucznia
SP Sulków                        235 uczniów   1 180 975 zł tj. 5025 zł/ucznia
PGG Sulików                   198 uczniów       951 132 zł tj. 4804 zł/ucznia
 
Subwencja oświatowa nie wystarcza na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych.
Do planowanych wydatków subwencjonowanych szacunkowo budżetu gminy dopłaca się w następujących wysokościach:
 
SP Bierna                          166 468 zł
SP Studniska Dolne          358 888zł
SP Sulków                        nadwyżka 61 199zł   
PGG Sulików                   170 669zł
 
Największe wydatki ponosi gmina na mało liczebne szkoły.
Ponadto gmina realizuje wydatki oświatowe, nie objęte finansowaniem w ramach subwencji, takie jak prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dowożenie dzieci 6 letnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych które są finansowane z dochodów własnych.
 Całkowite wydatki związane z prowadzeniem przedszkola , szkół podstawowych i gimnazjum wyniosą w roku 2007 4.484 497 zł Do końca września zrealizowano ok. 74,51 planu rocznego.
 
Ad. 2
Wójt przedstawił informację na temat postępu prac przy budowie hali sportowej:
 
Prace nabierają wyraźnie szybszego tempa..
Zakończone zostały prace przy pokryciu dachu.
W zaawansowanym stopniu prowadzone są prace elewacyjne, jedna ze stron jest ocieplona.
Zakończono prace tynkarskie w szatniach i pomieszczeniach pomocniczych.
W hali głównej wylany został podbeton.
W większości budynku rozprowadzona została instalacja elektryczna.
Rozprowadzona została instalacja: centralnego ogrzewania, wodna i kanalizacyjna.
Po wykonaniu posadzki docelowej, zostanie otynkowana hala główna.
Na zewnątrz geodeci wykonują pomiary przy wjeździe na ulicę Zgorzelecką, gdzie znajduje się wysoka skarpa, zostanie tam umieszczony wysoki mur oporowy.
Trwają prace przy wykończeniu boiska obok hali, zostanie umieszczona tam sztuczna trawa.
Wzdłuż boisk zostanie postawione 4 metrowe ogrodzenie.
Przed otynkowaniem ścian wewnątrz zostanie zamontowana instalacja nagłośnieniowa i instalacja dla potrzeb monitoringu.
Problem stanowi wykonanie tulei pod sprzęt sportowy w posadzce hali głównej.
Wykonane zostaną parapety granitowe, ponieważ są bardziej trwałe.
W pomieszczeniach pomocniczych zostanie zastosowana posadzka żywiczna.
Według oceny z dnia dzisiejszego nie jest możliwe ukończenie budowy do końca roku.
 
Radna Rynkiewicz zaproponowała, żeby takie sprawozdanie było udzielane co miesiąc.
 
Przewodniczący komisji zapytał o to jak wprowadzone zmiany wpłyną na koszty budowy hali.
Wójt odpowiedział, że zmiany dotyczące wyposażenia nie wpłyną na koszt, ponieważ projekt tego nie obejmuje.
Przewodniczący zapytał czy zastosowanie posadzek żywicznych nie jest ryzykowne, ponieważ jest to posadzka bardziej narażona na zniszczenia.
Wójt odpowiedział., że ostateczna decyzja nie jest jeszcze podjęta, natomiast jeśli koszt posadzki wyniesie mniej, zrekompensuje to częściowo koszt sztucznej trawy.
Przewodniczący zapytał również czy w związku z wprowadzanymi zmianami może wystąpić kolejne zagrożenie terminu.
Wójt odpowiedział, że w najbliższym czasie spotka się z inżynierem kontraktu oraz z właścicielem firmy generalnego wykonawcy, wówczas kwestia dotrzymania terminu zostanie szerzej omówiona. Według oceny z dnia dzisiejszego nie jest możliwe ukończenie budowy do końca roku.
 
Ad. 3
 
Wójt Gminy omówił następujące projekty uchwał:
 1. W sprawie wyboru ławników do sądów.
 2. W sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przeznaczonych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania
 3. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok – Skarbnik Gminy omówiła na czym polegają zmiany w budżecie gminy.
 4. W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr V/37/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 lutego 2007 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Do ww. uchwał komisja nie wniosła uwag.
 
Ad. 4
W sprawach różnych:
 1. Radny Jankowski prosił o założenie barierek przy odcinku rzeki koło Sołtysa w Biernej.
 2. Przewodniczący komisji zapoznał jej członków z pismem od pana Andrzeja Czaprackiego, w którym zwraca się on z prośbą o zaplanowanie środków w budżecie gminy na rok 2008 z przeznaczeniem na remont drogi wewnętrznej na działce nr 151 w Mikułowie. Komisja stwierdziła, że sprawa ta była oceniana przez Komisję Rewizyjną pod koniec ubiegłej kadencji i piśmie nie ma informacji, aby od tego czasu nie zaszły nowe okoliczności.
 3. Komisja zapoznała się z pismem od sołtysa Radzimowa Dolnego – Andrzeja Polowego, w którym zwraca się on o ujęcie w budżecie na rok 2008 remontu dachu świetlicy i ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Radzimowie.
 4. Komisja zapoznała się z pismem od OSP Studniska, w którym zwrócono się z prośbą o zaplanowanie w budżecie gminy na rok 2008, dotacji celowej na realizację zadania: „Zakup nowoczesnej motopompy pożarniczej do podawania wody podczas akcji gaśniczych”. Komisja stwierdziła, że z wnioskiem tym powinien zapoznać się również Zarząd Gminny OSP.
 
 
Posiedzenie komisji zakończono o godz. 1850.
 
 
Protokołowała:
A. Adamiak
 
Sprawdził:
R. Starzyński

Ilość odwiedzin: 2390
Skrócony opis: Protokół nr 10 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 24 października 2007r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-04-28 11:18:30
Data udostępnienia informacji: 2008-04-28 11:18:30
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-28 11:21:58

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner