logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         minus Komisja Budżetu i Finansów
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Protokół nr 12
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady gminy Sulików
w dniu 18 grudnia 2007 r. w Urzędzie Gminy Sulików
 
Posiedzeniu przewodniczył Robert Starzyński - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.
Wszyscy członkowie komisji byli obecni.
W posiedzeniu uczestniczyli
Wojciech Pająk - Zastępca Wójta Gminy Sulików.
Maria Maciaszek Skarbnik Gminy
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
  1. Omówienie projektu uchwały budżetowej na rok 2008, oraz wydanie opinii odnośnie przyjęcia projektu na sesji Rady Gminy.
  2. Opracowanie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2008.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał.
  4. Sprawy różne.
 
 
Ad. 1
Pani Skarbnik przedstawiła projekt budżetu gminy na 2008 rok, omawiając poszczególne rozdziały.
 
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt budżetu gminy na 2008 rok.
 
Ad. 2
Przyjęcie uchwał.
1. W sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne świadczone przez Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie.
   Zastępca Wójta omówił projekt uchwały
   Radny Przemysław Okrasa stwierdził, że komisja powinna przedstawić swoje stanowisko w formie glosowania.
   Przewodniczący Komisji stwierdził, że glosowanie nie jest wiążące, komisja ma jedynie zapoznać się z projektem uchwały i nie ma większego znaczenia przy głosowaniu radnych na sesji.
   Radna Regina Solska zgodziła się ze zdaniem radnego Okrasy, że komisja powinna glosować nad uchwałami bo tak najlepiej wyrazi swoją opinię na temat danej uchwały.
   Radna zgłosiła wniosek formalny o głosowanie nad każdą uchwałą, ponieważ głosowanie wyrazi stanowisko komisji.
  
   Radny oświadczył, że rezygnuje z pełnienia funkcji Przewodniczącego Budżetu i Finansów.
 
   Radny Piotr Jankowski zgłosił wniosek formalny aby komisja głosowała nad uchwałami, które dotyczą budżetu.
   Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
  
   Komisja poddała pod głosowanie wniosek Reginy Solskiej dotyczący głosowania nad każdą uchwałą.
   Wniosek został odrzucony przy jednym głosie za, 3 głosach przeciwnych i jednym głosie wstrzymującym się.
 
2. W sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku.
    Zastępca Wójta przedstawił projekt uchwały.
    Radna Rynkiewicz zapytała czy ta uchwała będzie dotyczyła Farmy na Rozdrożu.
    Zastępca Wójta odpowiedział, że ta uchwała dopuszcza współprace z organizacją jaka jest Farma na Rozdrożu,  
    jednak w budżecie nie ma zapewnionych środków na dofinansowanie tej organizacji.
    Radny Piotr Jankowski powiedział, że gmina powinna dać możliwość rozwoju tej organizacji ponieważ służy ona
    pożytkowi publicznemu.
    Komisja zapoznała się z projektem uchwały.
 
3. W sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Sulików.
    Zastępca Wójta przedstawił projekt uchwały.
    Komisja zapoznała się z projektem uchwały.
 
4. W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.
    Zastępca Wójta przedstawił projekt uchwały.
    Komisja zapoznała się z projektem uchwały.
 
5. W sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
    Zastępca Wójta przedstawił projekt uchwały.
    Komisja zapoznała się z projektem uchwały.
 
6. W sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Małej Wsi 
    Dolna, Sulików w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych do niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego Koźmin.
    Zastępca Wójta przedstawił projekt uchwały.
    Radny Starzyński zapytał czy sprawdzono firmę, która się tym zajmuje oraz kiedy nastąpi płatność, ponieważ należy uwiarygodnić tę firmę. Radny zapytał także czy prowadzone będą rozmowy z mieszkańcami gminy na temat budowy elektrowni wiatrowych. 
 
7. W sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla orębów wsi Studniska Górne oraz Studniska Dolne w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowo działania parku wiatrowego Studniska.
    Zastępca Wójta przedstawił projekt uchwały.
    Komisja zapoznała się z projektem uchwały.
 
8. W sprawie planu pracy Rady gminy Sulików na 2008 rok.
    Komisja zapoznała się z projektem uchwały.
 
9. W sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójtowi gminy Sulików.
    Zastępca Wójta przedstawił projekt uchwały.
    Komisja zapoznała się z projektem budżetu.
 
Ad. 3
W sprawach różnych
Radny Robert Starzyński mówił o problemie, jakim są ciężarówki przejeżdżające przez Ul. Nową niszcząc zabudowania i domy.
Radny Przemysław Okrasa mówił o braku dojazdu do granicy w Miedzianej co może uniemożliwić dojazd na uroczystość otwarcia granicy, dlatego proponował aby dojechać tam od strony czeskiej.
 
W sprawie wyboru Przewodniczącego komisja nie doszła do porozumienia.
 
Posiedzenie komisji zakończono o godz. 2030
   
 
Protokołowała:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 2609
Skrócony opis: Protokół nr 12 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady gminy Sulików w dniu 18 grudnia 2007 r. w Urzędzie Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-04-28 11:24:19
Data udostępnienia informacji: 2008-04-28 11:24:19
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-14 08:57:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner