logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   minus 2008
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      minus Kwiecień
         minus XVIII_132_08
         minus XVIII_133_08
         minus XVIII_134_08
         minus XVIII_135_08
         minus XVIII_136_08
         minus XVIII_137_08
         minus XVIII_138_08
         minus XVIII_139_08
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Lipiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2008 > Kwiecień > XVIII_138_08

            UCHWAŁA NR XVIII/138/08           
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 30 KWIETNIA 2008 ROKU
 
 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5 i 14  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104   ze zmianami) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:
                                           
§ 1.
 
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 165.476,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.
 
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.536.265,42 zł oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3.
 
Źródłem pokrycia wydatków w kwocie 1.370.788,95 zł są:
1)        wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w kwocie 1.360.788,95 zł,
2)        pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we    Wrocławiu w kwocie 10.000,00 zł.
 
§ 4.
 
Załącznik nr 10 do uchwały nr XIV/112/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2008 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3.
 
§ 5.
 
Załącznik nr 11 do uchwały nr XIV/112/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2008 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4.
 
§ 6.
 
Załącznik nr 14 do uchwały nr XIV/112/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2008 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5.
 
§ 7.
 
Ogólny plan budżetu gminy na 2008 rok po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi:
 
                                         po stronie dochodów      17.485.381,35 zł
                                         po stronie wydatków      18.465.723,72 zł
 
§ 8.
 
Realizację uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 9.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
 
Dochody
 
1.      Umowa nr 13/08 z dnia 19 marca 2008 roku zawarta z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej w kwocie 17.000,00 zł na przebudowę drogi w Studniskach Dolnych (dział 600, rozdział 60017, § 6290).
 
2.      Umowa nr 14/08 z dnia 19 marca 2008 roku zawarta z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej w kwocie 68.000,00 zł na przebudowę drogi w Mikułowej (dział 600, rozdział 60017, § 6290).
 
3.      Wpływy w kwocie 43.469,00 zł z tytułu odsprzedaży kamienia bazaltowego (dział 750, rozdział 75023, § 0970).
 
4.      Zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł planowanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup pojemników do segregacji odpadów (dział 900, rozdział 90003, § 2440).
 
5.      Refundacja wydatków w kwocie 42.007,47 zł poniesionych w 2007 roku na projekt  „Przygotowanie energetycznego użycia biomasy oraz zmniejszenie zużycia energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej, który posłuży jako modelowe rozwiązane w gminach Sulików i Hohendubrau” w ramach Programu INTERREG IIIA na przykładzie Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie  (dział 921, rozdział 92109, § 6298).
 
 
Wydatki
 
1.      W dziale 600, rozdziale 60017, § 6050 zaplanowano ogółem w kwocie 118.000,00 zł zadania inwestycyjne:
-        „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Studniskach Dolnych” na kwotę 24.000,00 zł,
-        „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mikułowej” na kwotę 94.000,00 zł.
 
2.      W dziale 700, rozdziale 70005, § 4480 zwiększono plan o kwotę 213.853,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości.
 
3.      W dziale 750, rozdziale 75023, § 4270 zwiększono plan kwotę o 100.000,00 zł na przeprowadzenie remontu w budynku Urzędu Gminy Sulików.
 
4.      W dziale 750, rozdziale 75053 zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie budowy elektrowni wiatrowych w Gminie Sulików.
 
5.      W dziale 754, rozdziale 75404, § 6170 zaplanowano kwotę 16.500,00 zł tytułem dotacji celowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu w tzw. systemie sponsorowanym dla Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu.
 
6.      W dziale 754, rozdziale 75412, § 2820 zwiększono plan o kwotę 4.500,00 zł tytułem dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Zawidowie z przeznaczeniem na remont dachu strażnicy.
 
7.      W dziale 754, rozdziale 75412, § 6230 zaplanowano kwotę 10.000,00 zł tytułem dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej do podawania wody podczas akcji gaśniczych.
 
8.      W dziale 851, rozdziale 85111, § 6220 zwiększono plan o kwotę 5.000,00 zł tytułem dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu na dofinansowanie zakupu angiografu.
 
9.      W dziale 900, rozdziale 90001, § 6650 zwiększono plan o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – wykonanie dokumentacji technicznej wraz z wnioskiem do Funduszu Spójności dla projektu Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda.
 
10. W dziale 900, rozdziale 90003, § 4210 zwiększono plan o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pojemników do segregacji odpadów.
 
11. W dziale 921, rozdziale 92109, § 2480 zwiększono plan o kwotę 2.250,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na organizację imprezy „Kwietny Bieg”.
 
12. W dziale 921, rozdziale 92120, § 6050 zwiększono plan o kwotę 70.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Renowacja i adaptacja budynku zabytkowego Ostry Narożnik w miejscowości Sulików z przeznaczeniem na dodatkowe roboty (roboty nieprzewidziane oraz z zalecenia konserwatora zabytków).
 
13. W dziale 926, rozdziale 92601, § 6050 zwiększono plan o kwotę 936.162,42 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie”.
 
14. Wniosek Wydziału Finansowego Urzędu Gminy Sulików z dnia 10 kwietnia 2008 roku dotyczący wprowadzenia zmian w planie finansowym na rok 2008.      
 
15. Dokonano przeniesienia z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Stary Zawidów (uchwała nr 1/08 zebrania wiejskiego sołectwa Stary Zawidów z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2008 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 4.164,00 zł do:
-        działu 600, rozdziału 60017, § 4210 kwotę 500,00 zł na zakup kamienia bazaltowego do utwardzenia drogi,
-        działu 754, rozdziału 75412, § 2820 kwotę 1.000,00 zł tytułem dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Zawidowie na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
-        działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 2.664,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Starym Zawidowie (1.064,00 zł) oraz na organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Stary Zawidów (1.600,00 zł).
 
 
16. Dokonano przeniesienia z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Wrociszów Dolny (uchwała nr 1/08 zebrania wiejskiego sołectwa Wrociszów Dolny z dnia 07 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2008 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 1.651,00 zł do:
-        działu 600, rozdziału 60095, § 4210 kwotę 100,00 zł na zakup materiałów budowlanych do odnowienia wiaty przystankowej,
-        działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 1.551,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Dolnym (251,00 zł) oraz na organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Wrociszów Dolny (1.300,00 zł).
 
17. Dokonano przeniesienia z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Sulików (uchwała nr 1/08 zebrania wiejskiego sołectwa Sulików z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2008 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 10.950,00 zł do:
-        działu 754, rozdziału 75412, § 2820 kwotę 5.450,00 zł tytułem dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
-        działu 900, rozdziału 90004, § 4210 kwotę 1.000,00 zł na zakup 2 ławek parkowych,
-        działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 4.500,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem dla wypożyczalni w Sulikowie (2.000,00 zł) oraz na organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Sulików (2.500,00 zł).
 
18. Dokonano przeniesienia z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Mikułowa (uchwała nr 1/08 zebrania wiejskiego sołectwa Mikułowa z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2008 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 2.993,00 zł do:
-        działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 2.993,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Mikułowej (2.400,00 zł) oraz na organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Mikułowa (593,00 zł).
 
19. Dokonano przeniesienia z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Bierna (uchwała nr 1/08 zebrania wiejskiego sołectwa Bierna z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2008 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 3.600,00 zł do:
-        działu 754, rozdziału 75412, § 2820 kwotę 1.200,00 zł tytułem dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
-        działu 801, rozdziału 80101, § 4270 kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na remont klasy w Szkole Podstawowej w Biernej,
-        działu 854, rozdziału 85412, § 4300 kwotę 800,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Biernej na organizację tzw. „zielonych szkół”,
-        działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 1.100,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na zakup książek dla wypożyczalni w Biernej (500,00 zł) oraz na organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Bierna (600,00 zł).
 
20. Dokonano przeniesienia z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Wilka (uchwała nr 1/08 zebrania wiejskiego sołectwa Wilka z dnia 29 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2008 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 763,00 zł do:
-        działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 763,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Wilka.
 
21. Dokonano przeniesienia z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Miedziana (uchwała nr 1/08 zebrania wiejskiego sołectwa Miedziana z dnia 02 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2008 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 3.140,00 zł do:
-        działu 754, rozdziału 75412, § 2820 kwotę 1.500,00 zł tytułem dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
-        działu 854, rozdziału 85412, § 4300 kwotę 500,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Biernej na organizację tzw. „zielonych szkół”,
-        działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 1.140,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem remont świetlicy wiejskiej w Miedzianej oraz na organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Miedziana.
 
22. Dokonano przeniesienia z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Radzimów Górny (uchwała nr 1/08 zebrania wiejskiego sołectwa Radzimów Górny z dnia 03 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2008 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 4.275,00 zł do:
-        działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 2.275,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku po byłej szkole podstawowej w Radzimowie Górnym,
-        działu 926, rozdziału 92605, § 2820 kwotę 2.000 zł na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie sołectwa Radzimów Górny.
 
23. Dokonano przeniesienia z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Skrzydlice (uchwała nr 1/08 zebrania wiejskiego sołectwa Skrzydlice z dnia 08 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2008 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 1.000,00 zł do:
-        działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 1.000,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na remont świetlicy w Skrzydlicach oraz na organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Skrzydlice.
 

Ilość odwiedzin: 3683
Skrócony opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-05-08 14:06:58
Data udostępnienia informacji: 2008-05-08 14:06:58
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-08 14:31:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner