logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         minus Komisja Społeczna
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokól nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
            minus Protokół nr 40
            minus Protokół nr 41
            minus Protokół nr 42
            minus Protokół nr 43
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Protokół nr 18
z posiedzenia Komisji Społecznej w dniu 24 kwietnia 2008 roku o godz. 12 00
w Urzędzie Gminy Sulików.
 
 
Posiedzeniu przewodniczył Franciszek Fleszar – Przewodniczący Komisji Społecznej.
Wszyscy członkowie komisji byli obecni.
W posiedzeniu udział wzięli:
Jan Hasiuk - Wójt Gminy Sulików (w części posiedzenia)
Wojciech Pająk – Zastępca Wójta Gminy,
Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików,
Piotr Ilcyna – Zastępca Kierownika Działu Organizacji i Nadzoru w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
  1. Opieka zdrowotna – problemy lokalne (wizja lokalna objazd ośrodków zdrowia na terenie gminy)
  2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał.
  4. Sprawy różne. 
Ad. 1
Komisja dokonała objazdu i zapoznała się z warunkami panującymi w ośrodkach zdrowia w Sulikowie i w Zawidowie.
 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulikowie.
Kierownikiem Ośrodka jest dr Joanna Gruszecka.
Na parterze budynku ośrodka prowadzony jest remont pod kątem dostosowania warunków na potrzeby osób niepełnosprawnych. Pierwsze piętro oraz poddasze wymaga całkowitego remontu. Remontu wymaga również dach budynku.
Budynek Ośrodka jest własnością Starostwa Powiatowego a w chwili obecnej jest użyczony na potrzeby ZOZ w Zgorzelcu.
Komisja Społeczna pozytywnie ocenia zamiar przejęcia nieruchomości ośrodka zdrowia przez Gminę Sulików. Członkowie Komisji zdają sobie sprawę z ogromu prac remontowych, ale jednocześnie widzą większe szanse doprowadzenia budynku do właściwego stanu po przejęciu pod zasoby własne.
Zastępca Kierownika Działu Organizacji Nadzoru w ZOZ w Zgorzelcu również pozytywnie ocenia zamiar przejęcia budynku ośrodka przez Gminę Sulików.
 
Ośrodek Zdrowia w Zawidowie.
Obowiązki Kierownika Ośrodka Zdrowia pełni dr Ludmiła Antoniak, która oprowadziła członków Komisji po Ośrodku i omówiła jego działalność. 
Komisja zapoznała się z zakresem usług medycznych świadczonych przez ośrodek zdrowia.
Parter Ośrodka został wyremontowany głównie ze środków przekazanych przez Urząd Miasta Zawidów. Pierwsze piętro budynku wymaga remontu. Niezbędny jest remont dachu ośrodka, który będzie sfinansowany przez ZOZ Zgorzelcu.
Komisja wnioskuje o dofinansowanie zakupu nowego terapulsu, na potrzeby ośrodka. Koszt zakupu tego sprzętu to 12 tyś złotych.
Na ogólna liczbę pacjentów przyjętych przez ośrodek zdrowia w Zawidowie – 5 900 osób (dorosłych i dzieci), w okresie od 1 stycznia 2008 roku do pierwszego tygodnia kwietnia 2008 roku przypada 2707 pacjentów z Gminy Sulików.
Z usług stomatologa od 1 stycznia 2008 roku skorzystało 260 pacjentów. Dodatkowo przyjęto 31 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Biernej.
 
W spotkaniu w Urzędzie Gminy uczestniczył Pan Piotr Ilcyna – Zastępca Kierownika Działu Organizacji i Nadzoru w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, który przedstawił informację na temat działalności oraz zmian, jakie zajdą w organizacji Zakładu:
-W ostatnich dniach doszło do połączenia z Wojewódzkim Szpitalem dla psychicznie i nerwowo chorych w Sieniawce. W wyniku tego połączenia powstał jeden z największych opieki zdrowotnej w naszym regionie.
-W najbliższym czasie w ramach oddziału w Sieniawce planowane jest powstanie oddziału detoksykacji od alkoholu i środków narkotycznych.
-W ciągu najbliższych lat planowane jest otwarcie oddziału leczenia nerwic i depresji.
-Od początku roku w ZOZ w Zgorzelcu funkcjonuje poradnia urologiczna i neurochirurgiczna.
-W drugiej Polowie roku planowane jest zatrudnienia większej ilości diabetologów.
-Od 1 lipca ulegnie zmianie nazwa ZOZ w Zgorzelcu na Wielospecjalistyczny Szpital w Zgorzelcu Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej.
 
Komisja Społeczna uzgodniła, że w miesiącach powakacyjnych w uzgodnieniu z Dyrektorem ZOZ Panią Zofią Barczyk zwiedzi najważniejsze oddziały funkcjonujące przy Szpitalu i ZOZie w Zgorzelcu.
 
Ad. 2
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2007 rok oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat sprawozdania z wykonania budżetu a następnie zgłoszono zapytania do sprawozdania.
Na zgłaszane pytania i uwagi odpowiedzi udzielali Zastępca Wójta oraz Skarbnik Gminy.
 
Ad. 3
Komisja zapoznała się z następującymi projektami uchwał omówionymi przez Zastępcę Wójta i Panią Skarbnik:
 
1)      w sprawie zmian w uchwale o utworzeniu zakładu budżetowego.
2)      w sprawie w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy Sulików.
3)      w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym.
4)      w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmian w uchwale.
5)      w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa.
6)      w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików.
7)      w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Wszystkie projekty uchwał zostały przyjęte wstępnie jednogłośnie. Do projektu w sprawie zmian w budżecie padały pytania na temat dotacji przekazanej dla Komendy Powiatowej Policji, dla ZOZ w Zgorzelcu oraz kwoty przeznaczonej na budowę środowiskowej hali sportowej w Sulikowie.
 
 
Ad. 3
W sprawach różnych:
-Komisja wyraziła opinię na temat przejęcia do zasobu Gminy Sulików budynku ośrodka zdrowia w Sulikowie. (Ad. 1),
-Przewodniczący przedstawił pisma od:
-KS „Błękitni Studniska” w sprawie dofinansowania rozgrywek piłkarskich,
-OSP Sulików w sprawie dofinansowania do zakupu specjalistycznych mundurów.
-W sprawie skargi na zachowanie Wójta Gminy Sulików podczas sesji w dniu 27 lutego 2008 złożonej przez radnych Roberta Starzyńskiego, Wioletty Rynkiewicz, Tadeusza Polowego przekazanej do rozpatrzenia przez Przewodniczącego Rady Gminy Komisja uznała, że nie jest kompetentna do rozstrzygania tego typu spraw.
-Przewodniczący Komisji zgłosił problem pieca CO w remizie OSP Studniska, który nie nadaje się w chwili obecnej do żadnego remontu.
-Przewodniczący Komisji omówił posiedzenia komisji w maju, ich tematykę i termin:
- 6 maja – w sprawie strategii rozwoju oświaty,
-drugie posiedzenie w sprawie działalności placówek kulturowych w Gminie Siekierczyn odbędzie się w późniejszym terminie.
  
Posiedzenie Komisji Zakończono o godz. 1550.
 
 
Protokołowała:
A. Adamiak
 

Ilość odwiedzin: 2755
Skrócony opis: Protokół nr 18 z posiedzenia Komisji Społecznej w dniu 24 kwietnia 2008 roku o godz. 12 00 w Urzędzie Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-05-13 14:26:07
Data udostępnienia informacji: 2008-05-13 14:26:07
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-13 14:30:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner