logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   minus 2008
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      minus Maj
         minus XIX_140_08
         minus XIX_141_08
         minus XIX_142_08
         minus XIX_143_08
         minus XIX_144_08
      plus Czerwiec
      plus Lipiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2008 > Maj > XIX_143_08

UCHWAŁA NR XIX/143/08
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 28 MAJA 2008 ROKU
 
 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 184 ust. 1 pkt 2, 3, 5, 6 i 14  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104   ze zmianami) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:
                                           
§ 1.
 
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 69.925,00 zł oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.
 
Źródłem pokrycia wydatków w kwocie 69.925,00 zł są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy.
 
§ 3.
 
Załącznik nr 10 do uchwały nr XIV/112/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2008 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2.
 
§ 4.
 
Załącznik nr 11 do uchwały nr XIV/112/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2008 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3.
 
§ 5.
 
Załącznik nr 12 do uchwały nr XIV/112/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2008 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4.
 
§ 6.
 
Ogólny plan budżetu gminy na 2008 rok po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi:
 
                                         po stronie dochodów      17.626.241,35 zł
                                         po stronie wydatków      18.676.508,72 zł
 
§ 7.
 
Realizację uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 8.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
Uzasadnienie
 
 
1.      W dziale 750, rozdziale 75095, § 2900 na podstawie pisma Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej nr BZG-100/08 z dnia 07 maja 2008 roku zwiększono plan o kwotę 16,00 zł na opłacenie składki członkowskiej.
 
2.      W dziale 801, rozdziale 80146, § 2320 zaplanowano kwotę 4.928,00 zł tytułem dotacji celowej dla Powiatu Zgorzeleckiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Zgorzelcu za świadczonego usługi w zakresie doradztwa przedmiotowo – metodycznego na rzecz nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum Gminy Sulików. O w/w kwotę zostały zmniejszone wydatki poszczególnych jednostek oświatowych.
 
3.      W dziale 854, rozdziale 85412, § 4300 zwiększono plan o kwotę 5.680,00 zł z przeznaczeniem na organizację tzw. „zielonych szkół”.
 
4.      W dziale 854, rozdziale 85446, § 2320 zaplanowano kwotę 72,00 zł tytułem dotacji celowej dla Powiatu Zgorzeleckiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Zgorzelcu za świadczonego usługi w zakresie doradztwa przedmiotowo – metodycznego na rzecz nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjum Gminy Sulików. O w/w kwotę zostały zmniejszone wydatki poszczególnych jednostek oświatowych.
 
5.      W dziale 900, rozdziale 90001, § 6650 zwiększono plan o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – wykonanie dokumentacji technicznej wraz z wnioskiem do Funduszu Spójności dla projektu Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda.
 
6.      W dziale 900, rozdziale 90013, § 2900 na podstawie pisma Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej nr BZG-100/08 z dnia 07 maja 2008 roku zwiększono plan o kwotę 29,00 zł na opłacenie składki członkowskiej z przeznaczeniem na utrzymanie schroniska dla małych zwierząt w Dłużynie Górnej.
 
7.      W dziale 921, rozdziale 92109, § 2480 zwiększono plan o kwotę 14.200,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej (7.200,00 zł) oraz na organizację imprez: Karkonosze Tour (5.000,00 zł) i IV Rajd Rowerowy Szlakami Gminy Sulików (2.000,00 zł).
 
8.      W dziale 926, rozdziale 92601 dokonano korekty planu wydatków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” pomiędzy paragrafami.
 
9.      Dokonano przeniesienia z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Sulików (uchwała nr 1/08 zebrania wiejskiego sołectwa Sulików z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2008 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 8.300,00 zł do:
-        działu 926, rozdziału 92605, § 2820 kwotę 8.300,00 zł na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na obszarze sołectwa Sulików.
10. Dokonano przeniesienia z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Radzimów Dolny (uchwała nr 1/08 zebrania wiejskiego sołectwa Radzimów Dolny z dnia 08 maja 2008 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2008 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 3.394,00 zł do:
-        działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 2.394,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Radzimowie Dolnym (1.000,00 zł) oraz na organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Radzimów Dolny (1.394,00 zł),
-        działu 926, rozdziału 92605, § 2820 kwotę 1.000,00 zł realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na obszarze sołectwa Radzimów Dolny.

Ilość odwiedzin: 2926
Skrócony opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Maciaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Maciaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-06-19 09:18:20
Data udostępnienia informacji: 2008-06-19 09:18:20
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-19 09:33:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner