logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   minus 2008
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      minus Czerwiec
         minus XX_145_08
         minus XX_147_08
         minus XX_148_08
         minus XX_149_08
         minus XX_150_08
         minus XX_151_08
         minus XX_152_08
         minus XX_153_08
         minus XX_154_08
         minus XX_155_08
         minus XX_156_08
      plus Lipiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami
plus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego i drogownictwa
minus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. ochrony przyrody
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Informacja o wyniuku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2008 > Czerwiec > XX_152_08

UCHWAŁA NR XX/152/08
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 25 CZERWCA 2008 ROKU
 
w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów Bierna, Miedziana, Radzimów, Skrzydlice, Stary Zawidów, Studniska Dolne, Studniska Górne i Wielichów w Gminie Sulików
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Gminy Sulików Nr XI/78/07 z dnia 26 września 2007 r. o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów Bierna, Miedziana, Radzimów, Skrzydlice, Stary Zawidów, Studniska Dolne, Studniska Górne i Wielichów w Gminie Sulików, po stwierdzeniu zgodności projektu zmian z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Rada Gminy Sulików
 
uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Uchwala się zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1)        obrębu Bierna, przyjętego uchwałą Nr XXXI/198/2001 Rady Gminy Sulików z dnia 29 maja 2001 r.,
2)        obrębu Miedziana, przyjętego uchwałą Nr XXXI/201/2001 Rady Gminy Sulików z dnia 29 maja 2001 r.,
3)        obrębu Radzimów, przyjętego uchwałą Nr XXXI/203/2001 Rady Gminy Sulików z dnia 29 maja 2001 r.,
4)        obrębu Skrzydlice, przyjętego uchwałą Nr XXXI/204/2001 Rady Gminy Sulików z dnia 29 maja 2001 r.,
5)        obrębu Stary Zawidów, przyjętego uchwałą Nr XXXI/205/2001 Rady Gminy Sulików z dnia 29 maja 2001 r.,
6)        obrębu Studniska Dolne, przyjętego uchwałą Nr XXXI/206/2001 Rady Gminy Sulików z dnia 29 maja 2001 r.,
7)        obrębu Studniska Górne, przyjętego uchwałą Nr XXXI/207/2001 Rady Gminy Sulików z dnia 29 maja 2001 r.,
8)        obrębu Wielichów, przyjętego uchwałą Nr XXXI/208/2001 Rady Gminy z dnia 29 maja 2001 r.
§ 2.
1.   Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:
1)        załącznik nr 1 określający granice terenów, których dotyczy zmiana planów,
2)        załącznik nr 2 – „Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ustalonych w zmianach planów oraz zasady ich finansowania”;
3)        załącznik nr 3 – „Rozstrzygnięcie dot. sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmian planów”.
2.   Załączniki, o których mowa w ust. 1, nie zawierają ustaleń zmian planów.
 
 
§ 3.
W uchwale Rady Gminy Sulików Nr XXXI/198/2001 z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Bierna w § 8:
1)    ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 „1.Zaopatrzenie w wodę
Ustala się trwałą adaptację istniejącego systemu wodociągowego bazującego na ujęciach i SUW w Mikułowej, nie ograniczając możliwości jego rozbudowy.”,
2)    ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.   Odprowadzenie i unieszkodliwianie ścieków
1)   Ustala się realizację systemu kanalizacji sanitarnej we wsi. Projektowanym kanałem Æ 200 położonym w dolinie Czerwonej Wody ścieki odprowadzane będą w kierunku oczyszczalni w Sulikowie.
2)   Projektowany kolektor sanitarny będzie prowadził również ścieki z Miedzianej i Starego Zawidowa.
3)   Nie ogranicza się możliwości lokalizacji przepompowni ścieków. W szczególności wskazuje się możliwość realizacji przepompowni na działkach nr 221/3 i/lub 213.
 
§ 4.
W uchwale Rady Gminy Sulików Nr XXXI/201/2001 z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Miedziana w § 8:
1)    ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.   Zaopatrzenie w wodę
Ustala się trwałą adaptację istniejącego systemu wodociągowego bazującego na ujęciach i SUW w Mikułowej, nie ograniczając możliwości jego rozbudowy.”,
2)    ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.   Odprowadzenie i unieszkodliwianie ścieków
1)   Ustala się realizację systemu kanalizacji sanitarnej we wsi. Projektowanym kanałem Æ 200 położonym w dolinie Czerwonej Wody ścieki odprowadzane będą w kierunku oczyszczalni w Sulikowie.
2)   Nie ogranicza się możliwości lokalizacji przepompowni ścieków. W szczególności wskazuje się możliwość realizacji przepompowni na działce nr 321 i/lub na terenach otwartych obrębu, w rejonie działki nr 55.
3)   Rozproszone siedliska zlokalizowane na terenach otwartych obrębu winny być wyposażone w szczelne zbiorniki ścieków.”
 
§ 5.
W uchwale Rady Gminy Sulików Nr XXXI/203/2001 z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Radzimów w § 8:
1)    ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.   Zaopatrzenie w wodę
Ustala się trwałą adaptację istniejącego systemu wodociągowego bazującego na ujęciach i SUW w Mikułowej, nie ograniczając możliwości jego rozbudowy.”,
2)    ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.   Odprowadzenie i unieszkodliwianie ścieków
1)   Ustala się realizację systemu kanalizacji sanitarnej we wsi. Projektowanym kanałem Æ 200 położonym w dolinie Czerwonej Wody ścieki odprowadzane będą w kierunku oczyszczalni w Sulikowie.
2)   Projektowany kolektor sanitarny będzie prowadził również ścieki z Biernej, Miedzianej i Starego Zawidowa.
3)   Nie ogranicza się możliwości lokalizacji przepompowni ścieków. W szczególności wskazuje się możliwość realizacji przepompowni na działkach nr 47/2 lub 48/2 oraz 428 i 668/2”.
 
§ 6.
W uchwale Rady Gminy Sulików Nr XXXI/204/2001 z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Skrzydlice w § 8:
1)    ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.   Zaopatrzenie w wodę
1) Wieś zaopatrywana będzie w wodę z gminnego systemu wodociągów, bazującego na ujęciach i SUW w Mikułowej, poprzez projektowaną sieć wodociągową biegnącą przez teren obrębu Stary Zawidów.
2) Nie ogranicza się możliwości rozbudowy istniejącego systemu dla doprowadzania wodociągów do terenów nowego zainwestowania wskazanych w rysunku planu.”,
2)    ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.   Odprowadzenie i unieszkodliwianie ścieków
Zainwestowanie wsi może być włączone do gminnego systemu kanalizacji, obsługiwane przez system kanalizacji komunalnej miasta Zawidowa albo korzystać z oczyszczalni lokalnej”.
 
§ 7.
W uchwale Rady Gminy Sulików Nr XXXI/205/2001 z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Stary Zawidów w § 8:
1)    ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.   Zaopatrzenie w wodę
1) Wieś zaopatrywana będzie w wodę z projektowanego wodociągu włączonego w Biernej do gminnego systemu wodociągowego, bazującego na ujęciach i SUW w Mikułowej.
2) Nie ogranicza się możliwości rozbudowy istniejącego systemu dla doprowadzania wodociągów do terenów projektowanego zainwestowania wskazanych w rysunku planu.
3) Istniejąca studnia na działce nr 142 – do zachowania jako źródło rezerwowe.”,
2)    ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.   Odprowadzenie i unieszkodliwianie ścieków
1)   Ustala się realizację systemu kanalizacji sanitarnej we wsi. Projektowanym systemem kanałów grawitacyjnych i tłocznych ścieki odprowadzane będą w kierunku Biernej, i dalej w kierunku oczyszczalni w Sulikowie. Alternatywnie dopuszcza się włączenie projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej do kanalizacji komunalnej miasta Zawidowa.
2)   Nie ogranicza się możliwości lokalizacji przepompowni ścieków. W szczególności wskazuje się możliwość realizacji przepompowni na działce nr 20/3”. 
 
§ 8.
W uchwale Rady Gminy Sulików Nr XXXI/206/2001 z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Studniska Dolne w § 8:
1)    ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.   Zaopatrzenie w wodę
Ustala się trwałą adaptację istniejącego systemu wodociągowego bazującego na ujęciach i SUW w Mikułowej, nie ograniczając możliwości jego rozbudowy.”,
2)    ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.   Odprowadzenie i unieszkodliwianie ścieków
1)   Ustala się realizację systemu kanalizacji sanitarnej we wsi. Projektowane kanały grawitacyjne i tłoczne odprowadzać będą ścieki do projektowanego systemu kanalizacji w obrębie Mała Wieś Dolna, skąd odprowadzane będą w kierunku oczyszczalni w Sulikowie. Alternatywnie dopuszcza się odprowadzanie ścieków w kierunku Kunowa i dalej do istniejącej oczyszczalni ścieków w Jędrzychowicach (gm. Zgorzelec).
2)   Projektowany kolektor sanitarny będzie prowadził również ścieki ze Studniska Górnych.
3)   Nie ogranicza się możliwości lokalizacji przepompowni ścieków”.
 
§ 9.
W uchwale Rady Gminy Sulików Nr XXXI/207/2001 z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Studniska Górne w § 8:
1)    ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.   Zaopatrzenie w wodę
1) Ustala się trwałą adaptację istniejącego systemu wodociągowego bazującego na ujęciach i SUW w Mikułowej, nie ograniczając możliwości jego rozbudowy.
2) Zbiornik wody pitnej u zbiegu dróg 12 352 i 12 384 – do trwałej adaptacji.”,
2)    ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.   Odprowadzenie i unieszkodliwianie ścieków
1)   Ustala się realizację systemu kanalizacji sanitarnej we wsi. Projektowane kanały grawitacyjne i tłoczne odprowadzać będą ścieki do projektowanego systemu kanalizacji w obrębie Studniska Dolne, skąd odprowadzane będą w kierunku oczyszczalni w Sulikowie. Alternatywnie dopuszcza się odprowadzanie ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków w Jędrzychowicach (gm. Zgorzelec).
2)   Nie ogranicza się możliwości lokalizacji przepompowni ścieków”.
 
§ 10.
W uchwale Rady Gminy Sulików Nr XXXI/208/2001 z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wielichów w § 8:
1)    ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.   Zaopatrzenie w wodę
Wieś zaopatrywana będzie w wodę z gminnego systemu wodociągów, bazującego na ujęciach i SUW w Mikułowej.”,
2)    ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.   Odprowadzenie i unieszkodliwianie ścieków
W okresie perspektywy nie przewiduje się realizacji systemu kanalizacji sanitarnej we wsi. Istniejące i projektowane zainwestowanie winno wykorzystywać szczelne zbiorniki obsługujące poszczególne gospodarstwa lub grupy użytkowników”.
 
§ 11.
Zmiany planów, o których mowa w paragrafach od 3 do 10 nie powodują zmian rysunków planów.
§ 12.
Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 13.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 

UZASADNIENIE
 
Cały obszar gminy Sulików posiada pokrycie planami zagospodarowania przestrzennego uchwalonymi dla poszczególnych obrębów wiejskich w 2001 r. Plany sporządzono w czasie obowiązywania ustawy z 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.). W okresie pomiędzy 2001 a 2007 rokiem nie opracowywano zmian obowiązujących dla terenu gminy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Decyzję o podjęciu prac planistycznych dot. zmian w obowiązujących planach ośmiu obrębów Rada Gminy podjęła po przyjęciu opracowanej wiosną 2007 r. „Oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Sulików w celu stwierdzenia aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z programem sporządzania dokumentacji planistycznych”.
„Ocena ...” w części dotyczącej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp) została przyjęta uchwałą RG Nr VIII/60/07 z dnia 30 maja 2007 r. Realizując przyjęty tym samym program prac planistycznych Rada Gminy podjęła 26 września br uchwałę Nr XI/78/07 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany mpzp 8 obrębów: Bierna, Miedziana, Radzimów, Skrzydlice, Stary Zawidów, Studniska Dolne, Studniska Górne i Wielichów w Gminie Sulików.
Opracowana zmiana ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ośmiu obrębów gminy Sulików jest realizacją postanowień uchwały inicjującej prace planistyczne i dotyczy szczegółów rozbudowy gminnego systemu wodociągowego oraz realizacji międzygminnego systemu kanalizacji sanitarnej.
W szczególności dostosowano ustalenia planów do bieżących wyników analiz branżowych - w tym do wniosków sformułowanych w „Studium wykonalności – projekt inwestycyjny: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” oraz do szczegółowych rozwiązań proponowanych w opracowywanych dokumentacjach projektowych sukcesywnie przedkładanych Radzie.

Ilość odwiedzin: 5744
Skrócony opis: w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów Bierna, Miedziana, Radzimów, Skrzydlice, Stary Zawidów, Studniska Dolne, Studniska Górne i Wielichów w Gmin
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-07-04 13:01:52
Data udostępnienia informacji: 2008-07-04 13:01:52
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-04 13:13:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner