logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   minus 2008
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      minus Lipiec
         minus XXI_157_08
         minus XXI_158_08
         minus XXI_159_08
         minus XXI_160_08
         minus XXI_161_08
         minus XXI_162_08
         minus XXI_163_08
         minus XXI_164_08
         minus XXI_165_08
         minus XXI_166_08
         minus XXI_167_08
         minus XXI_168_08
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2008 > Lipiec > XXI_157_08

UCHWAŁA NR XXI/157/08
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 28 LIPCA 2008 ROKU
                                                                                                           
 
w sprawie realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Gminy Sulików
 
uchwala co następuje
 
§ 1.
 
Przyjmuje się do realizacji projekt inwestycyjny pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”, którego wnioskodawcą i beneficjentem będzie Międzygminna Spółka Wodno Kanalizacyjna SUPLAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Sulikowie.
 
§ 2.
 
Zatwierdza się zakres rzeczowy projektu inwestycyjnego pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” oraz wysokość kosztów i źródła finansowania projektu, ujęte i sparametryzowane w studium wykonalności dla powyższego zadania, autorstwa Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska s.c. ESKO w Zielonej Górze, ul. Obywatelska 1, które stanowi załącznik do wniosku do Funduszu Spójności Unii Europejskiej.
 
§ 3.
 
Traci moc uchwała Nr XXXII/197/05Rady Gminy Sulików z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawierealizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda.
 
§ 4.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 
 
Uzasadnienie:
 
Ustawa z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Rozdział 2 art. 7) do zadań własnych gminy zaliczyła m.in. sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych.
 
Ustawa z dnia 18.07.2001 Prawo Wodne zobowiązuje Gminy do wyznaczenia aglomeracji i wyposażenia je w sieci kanalizacyjne zakończone oczyszczalnią ścieków:
-          do 31 grudnia 2010 aglomeracji powyżej 15 tys. RLM
-          do 31 grudnia 2015 aglomeracji 2-15 tys. RLM.
 
Celem wypełnienia ww. wymogów prawa:
1)       Dla obszaru gmin Platerówka, Sulików, Zgorzelec opracowano Projekt Inwestycyjny pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
Podstawą dla sporządzenia Projektu były:
a)        Master Plan ochrony rzeki Czerwona Woda – opracowany w latach 1997-1998,
b)       Koncepcja zagospodarowania ścieków z gmin wiejskich Platerówka, Siekierczyn, Sulików, Zgorzelec – opracowana w 2000 r.,
c)        Studium Wykonalności dla Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” – opracowane w latach 2003-2005.
Projekt został zaakceptowany Uchwałami Rad Gmin:
a)        Gmina Platerówka – XXI/177/05 z 05.09.2005 r.,
b)       Gmina Sulików – XXXII/197/05 z 30.08.2005 r.,
c)        Gmina Zgorzelec – 213/05 z 12.09.2005 r.,
w sprawie realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
2)       Określono zakres i wyznaczono Rozporządzeniami Wojewody Dolnośląskiego aglomeracje:
a)        Zgorzelec – powyżej 15 tys. RLM obejmującą miasto Zgorzelec i Gminę Wiejską Zgorzelec,
b)       Sulików – 2-15 tys. RLM obejmującą gminy Platerówka i Sulików,
i wpisano ww. aglomeracje do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
3)       Powołano Międzygminną Spółkę Wodno-Kanalizacyjną SUPLAZ Sp. z o.o. w Sulikowie – Operatora systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w obszarze Projektu.
Przystąpienie do Spółki zostało zaakceptowane uchwałami Rad Gmin:
1.        Gmina Platerówka – XIX/110/05 z 23.06.2005,
2.        Gmina Sulików – XXX/194/05 z 23.06.2005,
3.        Gmina Zgorzelec – 208/05 z 20.06.2005,
w sprawie przystąpienia do MSW-K SUPLAZ tworzonej przez gminy celem realizacji Projektu.
 
Wyniki przeprowadzonych analiz, wykonanych z użyciem Wytycznych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zawarte zostały w Studium Wykonalności dla Projektu, które stanowi podstawę do Wniosku o dofinansowanie Projektu.
 
Stosownie do zapisów Studium Wykonalności
1)       w ramach Projektu wykonane zostaną:
a)        oczyszczalni ścieków w Sulikowie,
b)       sieci kanalizacyjne w miejscowościach:
-          w gminie Platerówka: Platerówka, Włosień Dolny, Włosień Górny w obszarze zamieszkałym przez 1200 osób,
-          w gminie Sulików: Sulików, Mikułowa, Studniska Dolne, Studniska Górne, Mała Wieś Dolna w obszarze zamieszkałym przez 2990 osób,
-          w gminie Zgorzelec: Kunów i Tylice w obszarze zamieszkałym przez 634 osoby,
c)        sieć wodociągowa w miejscowości Sulików,
 
 
 
Tabela: Zbiorcze zestawienie zadań budowlanych – sieci kanalizacyjne

8.1.1.1.1   Budowa sieci kanalizacyjnych w gminach
Gmina/miejscowość
długość sieci (m)
liczba przepompowni (szt.)
koszt (PLN)
grawitacyjnej
tłocznej
Gmina Sulików
Sulików
10 690
1 742
10
9 799 272
Mała Wieś Dolna
1 903
1 440
2
1 999 530
Mikułowa
1 933
605
4
2 132 354
Studniska Górne
1 789
538
3
1 788 097
Studniska Dolne
2 802
832
4
2 756 964
Razem Gmina Sulików
19 116
5 155
23
18 476 216
Gmina Platerówka
Włosień Górny, Włosień Dolny
6 573
197
5
8 457 197
Platerówka
3 841
39
1
Razem Gmina Platerówka
10 414
236
6
8 457 197
Gmina Zgorzelec
Kunów
1 375
0
1
3 437 157
Tylice
2 757
996
2
Razem Gmina Zgorzelec
4 132
996
3
3 437 157
Razem gminy
33 661
6 386
32
30 370 570

 
Tabela: Zbiorcze zestawienie zadań budowlanych

Zadanie
Długość/ilość [m/szt.]
Koszt netto PLN
Budowa sieci kanalizacyjnych w gminach
40 047
30 370 570
Budowa sieci wodociągowej w Sulikowie
łącznie
16 430
5 488 781
w tym kwalifikowalne
12 976
4 488 781
Budowa oczyszczalni ścieków w Sulikowie
1
6 288 657
Razem
56 477
42 148 009

 
2)       Całkowity koszt Projektu określony został na kwotę 51.403.042 tys. zł. Projekt sfinansowany będzie z użyciem dotacji z Funduszu Spójności w wysokości 75,09% kosztów Projektu oraz środków własnych MSW-K SUPLAZ i pożyczek preferencyjnych z WFOŚiGW i NFOŚiGW, dla których zabezpieczeniem będzie majątek Spółki i poręczenie udzielone przez Gminy.
 
  
 
Tabela: Struktura finansowania projektu z podziałem na źródła finansowania [zł]

Wyszczególnienie
j.m./
% kosztów kwalifikowanych
Łącznie
2008
2009
2010
2011
lata
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU
Całkowite nakłady inwestycyjne do poniesienia
PLN
102,87%
51 403 042
293 150
6 465 776
29 334 783
15 309 334
Koszty kwalifikowane
PLN
100,00%
49 969 918
293 150
6 293 429
28 495 528
14 887 811
Koszty niekwalifikowane
PLN
2,87%
1 433 124
0
172 347
839 254
421 523
Wsparcie z Funduszu Spójności
PLN
75,09%
37 521 912
220 123
4 725 673
21 397 007
11 179 108
Wysokość wkładu własnego w tym:
PLN
27,78%
13 881 131
73 027
1 740 103
7 937 775
4 130 225
Pożyczka zaciągana w WFOŚiGW:
PLN
22,11%
11 046 483
0
1 392 082
6 350 220
3 304 180
Kredyt bankowy
PLN
2,66%
1 328 497
0
175 674
748 301
404 522
Poręczana przez gminy
PLN
14,76%
7 374 980
0
934 318
4 230 427
2 210 234
Zabezpieczana przez Suplaz Sp. z o.o.
PLN
10,01%
5 000 000
0
633 438
2 868 094
1 498 468
Zaangażowanie środków własnych
PLN
3,01%
1 506 151
73 027
172 347
839 254
421 523

 
      Poręczenie udzielone przez Gminy (7374980 zł):
1.        Gmina Platerówka – 23,83%, tj. 1757,5 tys. zł,
2.        Gmina Sulików – 68,02%, tj. 5016,5 tys. zł,
3.        Gmina Zgorzelec – 8,15%, tj. 601,0 tys. zł
3)       Projekt realizowany będzie w latach 2009-2011.
 
Tabela: Harmonogram realizacji Projektu

Nr kontr.
8.1.1.1.2   Element projektu
Wartość netto [PLN]
2008
2009
2010
2011
 
I. Wykonawstwo robót budowlano - montażowych
 
0
0
0
0
1.
Budowa oczyszczalni ścieków w Sulikowie
6 288 657
0
1048110
4192438
1048110
2.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Sulikowie, gmina Sulików
15 288 053
0
2548009
10192035
2548009
3.
Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Sulików (Mikułowa, Mała Wieś Dolna, Studniska Dolne i Górne)
8 676 945
0
0
3718691
4958254
4.
Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Platerówka (Włosień Górny i Dolny)
8 457 197
0
0
3624513
4832684
5.
Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Zgorzelec (Tylice i Kunów)
3 437 157
0
859289
2577868
0
 
Razem kontrakty 1 - 5
42 148 009
0
4455408
24305545
13 387 057
 
II. Prowadzenie inwestycji:
-
0
0
0
0
6.
Pomoc techniczna
1 645 000
266500
519500
524500
334500
7.
Promocja projektu - 0,5%
210 740
0
57475
76633
76633
8.
Inżynier kontraktu - 3,0%
1 264 440
0
344847
459796
459796
 
Razem kontrakty 6-8:
3 120 180
266500
921822
106 929
870929
9.
III. Wyposażenie Spółki
1 068 100
0
0
534050
534050
 
IV. Odsetki w okresie realizacji
433 124
0
54871
248448
129805
 
V. Rezerwa inwestycyjna
4 633 629
26650
537723
2590052
1479204
 
Razem w poz. I-V [PLN]:
51 403 042
293150
5969824
28739024
16401044

 
4)       Celem wypełnienia kryteriów i wytycznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko związanych z realizacją Projektu wymagane jest:
a)        równoległe wykonanie odcinków tranzytowych sieci w zakresie gwarantującym uzyskanie przez Projekt współczynnika koncentracji mieszkańców powyżej 120 M/km sieci,
1.       Gmina Platerówka – 2454 mb, 862104 PLN,
2.       Gmina Sulików – 4752 mb, 1814179 PLN,
3.       Gmina Zgorzelec – 806mb, 245543 PLN,
b)       wyposażenie MSW-K SUPLAZ Sp. z o.o. w istniejący majątek wodociągowo-kanalizacyjny,
 
Tabela: Harmonogram wyposażania w majątek

Wyszczególnienie
Gmina Platerówka
Gmina Sulików
Gmina Zgorzelec
2008
1.767.000,00
1.886.200,00
45.000
2009
-
4.693.500,00
-
2010
4.436.000,00
5.713.600,00
-
2011
-
5.764.000,00
-
2012
-
-
1.656.774,88
Razem
6.202.800,00
18.037.300,00
1.701.774,88

 
c)        przyjęcie zasad polityki taryfowej gwarantującej trwałość eksploatacji i odtworzenia majątki z jednoczesnym – stosownie do potrzeb – stosowaniem działań osłonowych odbiorców usług.
 
Tabela: Taryfy na usługi

pozycja
J.M.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Cena za wodę - wynikowa
Gmina Sulików
PLN/m3
2,44
3,06
4,37
6,17
7,84
7,89
7,97
7,93
7,76
Gmina Platerówka
PLN/m3
0,75
1,35
2,23
2,92
4,01
4,00
4,00
4,04
4,04
Gmina Zgorzelec (Kunów i Tylice)
PLN/m3
1,80
5,04
5,91
6,64
7,79
7,90
8,01
8,14
8,26
Cena za ścieki - wynikowa
Gmina Sulików i Platerówka
PLN/m3
0,00
0,00
13,70
16,04
14,67
15,05
14,55
13,74
12,20
Gmina Zgorzelec (Kunów i Tylice)
PLN/m3
4,09
6,30
11,01
18,36
19,34
19,58
19,14
18,46
17,22
Cena za wodę i ścieki – społecznie akceptowalna
Gmina Sulików
PLN/m3
2,44
3,06
9,14
9,42
9,65
9,87
10,11
10,36
10,62
Gmina Platerówka
PLN/m3
0,75
1,35
8,88
9,14
9,29
9,54
9,78
10,03
10,28
Gmina Zgorzelec (Kunów i Tylice)
PLN/m3
5,88
8,04
8,48
8,92
9,09
9,33
9,57
9,82
10,07
Dopłaty
Dopłata do ceny Gmina Sulików
PLN
0
0
326317
847568
1102638
1139505
1080438
967848
739214
Dopłata do ceny Gmina Platerówka
PLN
0
0
71022
209298
266252
272776
241463
197273
116390
Dopłata do ceny Gmina Zgorzelec
PLN
0
9868
92102
245398
328357
334307
325825
312704
285571
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pozycja
J.M.
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Cena za wodę - wynikowa
Gmina Sulików
PLN/m3
7,71
7,83
7,91
8,00
8,11
8,24
8,38
8,63
8,78
Gmina Platerówka
PLN/m3
4,04
4,10
4,10
4,11
4,13
4,15
4,17
4,29
4,33
Gmina Zgorzelec (Kunów i Tylice)
PLN/m3
8,38
8,57
8,72
8,87
9,04
9,21
9,40
9,70
9,92
Cena za ścieki - wynikowa
Gmina Sulików i Platerówka
PLN/m3
11,34
11,19
11,06
10,94
10,83
10,82
10,74
10,68
10,50
Gmina Zgorzelec (Kunów i Tylice)
PLN/m3
16,52
16,38
16,28
16,18
16,09
16,09
16,04
16,02
15,90
Cena za wodę i ścieki – społecznie akceptowalna
Gmina Sulików
PLN/m3
10,88
11,15
11,44
11,73
12,03
12,34
12,66
13,00
13,35
Gmina Platerówka
PLN/m3
10,55
10,83
11,13
11,43
11,75
12,08
12,42
12,78
13,14
Gmina Zgorzelec (Kunów i Tylice)
PLN/m3
10,33
10,62
10,92
11,23
11,56
11,90
12,25
12,61
12,99
Dopłaty
Dopłata do ceny Gmina Sulików
PLN
594909
556316
510494
463964
416798
383284
335205
302759
231524
Dopłata do ceny Gmina Platerówka
PLN
61936
40305
15619
0
0
0
0
0
0
Dopłata do ceny Gmina Zgorzelec
PLN
268974
265568
260928
256086
251252
247999
243050
241150
233782
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pozycja
J.M.
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
 
Cena za wodę - wynikowa
 
Gmina Sulików
PLN/m3
8,85
9,00
9,29
9,24
8,97
8,69
8,24
9,02
 
Gmina Platerówka
PLN/m3
4,35
4,39
4,48
4,18
3,55
3,06
2,28
2,82
 
Gmina Zgorzelec (Kunów i Tylice)
PLN/m3
10,15
10,40
10,72
10,69
10,36
10,11
9,64
10,43
 
Cena za ścieki - wynikowa
 
Gmina Sulików i Platerówka
PLN/m3
9,69
9,33
9,49
9,65
10,27
9,75
9,69
9,90
 
Gmina Zgorzelec (Kunów i Tylice)
PLN/m3
15,33
15,10
15,27
15,45
15,98
15,61
15,64
15,86
 
Cena za wodę i ścieki – społecznie akceptowalna
 
Gmina Sulików
PLN/m3
13,71
14,09
14,47
14,87
15,28
15,71
16,15
16,61
 
Gmina Platerówka
PLN/m3
13,52
13,73
13,97
13,84
13,83
12,81
11,98
12,72
 
Gmina Zgorzelec (Kunów i Tylice)
PLN/m3
13,38
13,79
14,22
14,66
15,13
15,61
16,10
16,61
 
Dopłaty
 
Dopłata do ceny Gmina Sulików
PLN
42129
0
0
0
0
0
0
0
 
Dopłata do ceny Gmina Platerówka
PLN
0
0
0
0
0
0
0
0
 
Dopłata do ceny Gmina Zgorzelec
PLN
213599
201507
201645
190806
179789
146168
114514
126314
 

 
Jednocześnie założono, że Gminy Platerówka i Sulików stosować będą „0” stawkę podatku od nieruchomości dla budowli służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu zagospodarowaniu ścieków.
d)       Egzekwowanie od właścicieli posesji zabudowanych obowiązku przyłączenia w obszarach wyposażonych w sieci kanalizacyjne zgodnie z zapisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i Regulaminów utrzymania czystości i porządku przyjętych uchwałami Rad Gmin:
-          Gmina Platerówka – XXVI/139/06 z 27.04.2006, zmieniona – XIV/76/08 z 17.06.2008r.,
-          Gmina Sulików – XXXVIII/252/06 z 26.04.2006r.,
-          Gmina Zgorzelec – 257/06 z 30.06.2007, zmieniona – 49/07 z 18.06.2007r.,
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie.
 

Ilość odwiedzin: 3195
Skrócony opis: w sprawie realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-09-10 10:11:52
Data udostępnienia informacji: 2008-09-10 10:11:52
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-10 11:12:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner