logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   minus 2008
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      minus Lipiec
         minus XXI_157_08
         minus XXI_158_08
         minus XXI_159_08
         minus XXI_160_08
         minus XXI_161_08
         minus XXI_162_08
         minus XXI_163_08
         minus XXI_164_08
         minus XXI_165_08
         minus XXI_166_08
         minus XXI_167_08
         minus XXI_168_08
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2008 > Lipiec > XXI_168_08

        UCHWAŁA NR XXI/168/08           
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 28 LIPCA 2008 ROKU
 
 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6, 7 i 14  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104   ze zmianami) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:
                                           
§ 1.
 
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 82.197,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.
 
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 82.197,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3.
 
§ 3 ust. 2 w uchwale nr XIV/112/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2008 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 320.000,00 zł z przeznaczeniem na:
1) odprawy emerytalne i rentowe oraz zmiany wynagrodzeń osobowych pracowników  
 wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 307.741,00 zł,
2) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 12.259,00 zł.”
 
§ 4.
 
Załącznik nr 7 do uchwały nr XIV/112/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2008 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3.
 
§ 5.
 
Załącznik nr 10 do uchwały nr XIV/112/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2008 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4.
 
§ 6.
 
Załącznik nr 11 do uchwały nr XIV/112/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2008 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5.
 
§ 7.
 
Załącznik nr 12 do uchwały nr XIV/112/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2008 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6.
 
§ 8.
 
Ogólny plan budżetu gminy na 2008 rok po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi:
 
                                         po stronie dochodów      17.570.314,35 zł
                                         po stronie wydatków      18.651.768,16 zł
 
§ 9.
 
Realizację uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 10.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
 
1.      Zmniejszono dochody per saldem o kwotę 82.197,00 zł, z tego:
-        w dziale 750, rozdziale 75023, § 0920 zwiększono dochody o kwotę 10.576,00 zł z tytułu odsetek od lokat terminowych,
-        w dziale 756, rozdziale 75615, § 0310 zwiększono dochody o kwotę 50.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości,
-        w dziale 756, rozdziale 75616, § 0360 zwiększono dochody o kwotę 10.000,00 zł z tytułu podatku od spadów i darowizn,
-        w dziale 756, rozdziale 75616, § 0500 zwiększono dochody o kwotę 35.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
-        w dziale 921, rozdziale 92109, § 0960 zwiększono dochody o kwotę 25.000,00 zł tytułem darowizny na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją gminnych dożynek,
-        w dziale 921, rozdziale 92109, § 6298 zmniejszono o kwotę 212.773, 00 zł z tytułu zmiany źródła finansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym”. 
 
2.      Zmniejszono wydatki per saldem o kwotę 82.197,00 zł, z tego:
-        w dziale 750, rozdziale 75075, § 4210 zwiększono wydatki o kwotę 9.000,00 zł tytułem promocji Gminy Sulików,
-        w dziale 851, rozdziale 85111, § 6220 zwiększono wydatki o kwotę 2.000,00 zł tytułem  dotacji na dofinansowania zakupu unitu stomatologicznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu z przeznaczeniem dla Przychodni Rejonowej w Zawidowie,
-        w dziale 900, rozdziale 90001, § 6650 zwiększono wydatki o kwotę 50.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – wykonanie dokumentacji technicznej wraz z wnioskiem do Funduszu Spójności dla projektu Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” 
-        w dziale 900, rozdziale 90003, § 6010 zwiększono wydatki o kwotę 1.000,00 zł tytułem wniesienia  w zamian za udziały w spółce Łużycka Higiena Komunalna Sp. Z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu wkładu pieniężnego,
-        w dziale 921, rozdziale 92109, § 2480 zwiększono wydatki o kwotę 39.500,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na organizację w dniu 06 czerwca 2009 roku mety XVII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour” (10.000,00 zł), organizację gminnych dożynek (28.000,00 zł) i organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży (1.500,00 zł),
-        w dziale 921, rozdziale 92109, § 6050 zwiększono wydatki o kwotę 100.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym” w związku ze zmianą źródła finansowania tego zadania,
-        w dziale 921, rozdziale 92109, § 6058 zmniejszono wydatki o kwotę 212.773,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym” w związku ze zmianą źródła finansowania tego zadania,
-        w dziale 921, rozdziale 92109, § 6059 zmniejszono wydatki o kwotę 70.924,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym” w związku ze zmianą źródła finansowania tego zadania.

Ilość odwiedzin: 2231
Skrócony opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-09-10 11:58:43
Data udostępnienia informacji: 2008-09-10 11:58:43
Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-23 09:13:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner