logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   minus 2008
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Lipiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      minus Grudzień
         minus XXV_194_08
         minus XXV_195_08
         minus XXV_196_08
         minus XXV_197_08
         minus XXV_198_08
         minus XXV_199_08
         minus XXV_200_08
         minus XXV_201_08
         minus XXV_202_08
         minus XXV_203_08
         minus XXV_204_08
         minus XXV_205_08
         minus XXV_206_08
         minus XXV_207_08
         minus XXV_208_08
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2008 > Grudzień > XXV_204_08

 

            UCHWAŁA NR XXV/204/08           
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 30 GRUDNIA 2008 ROKU
 
 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
 
          Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 14   ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104   ze zmianami) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:
                                           
§ 1.
 
Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.
 
Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3.
 
Załącznik nr 10 do uchwały nr XIV/112/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2008 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3.
 
§ 4.
 
Załącznik nr 11 do uchwały nr XIV/112/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2008 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4.
 
§ 5.
 
Ogólny plan budżetu gminy na 2008 rok po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi:
 
                                         po stronie dochodów      17.984.060,54 zł
                                         po stronie wydatków      19.045.667,34 zł
 
§ 6.
 
Realizację uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 7.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 
Uzasadnienie
 
 
1.      Dokonano przeniesienia dochodów w kwocie 414.595,00 zł pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z tego:
a)      zmniejszono:
-     w dziale 700, rozdziale 70005, § 0770 o kwotę 260.000,00 zł wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
-     w dziale 750, rozdziale 75023, § 0920 o kwotę 30.000,00 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
-     w dziale 756, rozdziale 75615, § 0910 o kwotę 2.000,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
-     w dziale 756, rozdziale 75616, § 0330 o kwotę 3.000,00 zł podatek leśny,
-     w dziale 756, rozdziale 75618, § 0460 o kwotę 119.595,00 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
b)      zwiększono:
-     w dziale 010, rozdziale 01010, § 0690 o kwotę 160,00 zł wpływy z różnych opłat,
-     w dziale 010, rozdziale 01010, § 0920 o kwotę 1.100,00 zł pozostałe odsetki,
-     w dziale 010, rozdziale 01010, § 0970 o kwotę 1.480,00 zł wpłaty z tytułu udziału mieszkańców w finansowaniu inwestycji związanych z budową wodociągu,
-     w dziale 020, rozdziale 02001, § 0750 o kwotę 2.823,00 zł dochody z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich,
-     w dziale 700, rozdziale 70005, § 0470 o kwotę 136,00 zł użytkowanie wieczyste nieruchomości,
-     w dziale 700, rozdziale 70005, § 0690 o kwotę 1.560,00 zł wpływy z różnych opłat,
-     w dziale 700, rozdziale 70005, § 0760 o kwotę 3.637,00 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
-     w dziale 700, rozdziale 70005, § 0920 o kwotę 1.530,00 zł pozostałe odsetki,
-     w dziale 750, rozdziale 75023, § 0970 o kwotę 7.000,00 zł wpływy z różnych dochodów,
-     w dziale 756, rozdziale 75615, § 0330 o kwotę 2.700,00 zł podatek leśny,
-     w dziale 756, rozdziale 75615, § 0340 o kwotę 265,00 zł podatek od środków transportowych,
-     w dziale 756, rozdziale 75616, § 0320 o kwotę 20.000,00 zł podatek rolny,
-     w dziale 756, rozdziale 75616, § 0690 o kwotę 5.300,00 zł wpływy z różnych opłat,
-     w dziale 756, rozdziale 75616, § 0910 o kwotę 6.000,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
-     w dziale 756, rozdziale 75618, § 0490 o kwotę 2.000,00 zł wpływy z innych lokalnych opłat,
-     w dziale 756, rozdziale 75618, § 0690 o kwotę 100,00 zł wpływy z różnych opłat,
-     w dziale 801, rozdziale 80113, § 0830 o kwotę 2.000,00 zł wpływy z tytułu wynajmu autobusu szkolnego,
-     w dziale 926, rozdziale 92601, § 0580 o kwotę 356.804,00 zł kary umowne za zwłokę w realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie”.
 
2.      Dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 149.976,00 zł pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z tego:
a)      zmniejszono:
-     w dziale 600, rozdziale 60017, § 4300 o kwotę 6.286,00 zł  zakup usług pozostałych,
-     w dziale 710, rozdziale 71013, § 4300 o kwotę 6.000,00 zł zakup usług pozostałych,
-     w dziale 756, rozdziale 75647 o kwotę 12.000,00 zł wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych,
-     w dziale 801, rozdziale 80101, § 4110 o kwotę 425,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Sulikowie,
-     w dziale 801, rozdziale 80101, § 6060 o kwotę 42,00 zł wydatki inwestycyjne przeznaczone na zadanie pod nazwą „Zakup dwóch pieców centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych”,
-     w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 98,00 zł wydatki bieżące świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych,
-     w dziale 854, rozdziale 85412, § 4300 o kwotę 590,00 zł zakup usług pozostałych,
-     w dziale 854, rozdziale 85415, § 3240 o kwotę 40.000,00 zł stypendia dla uczniów,
-     w dziale 900, rozdziale 90001, § 4520 o kwotę 4.535,00 zł opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
-     w dziale 900, rozdziale 90015, § 6050 o kwotę 80.000,00 zł wydatki inwestycyjne przeznaczone na zadanie pod nazwą „Modernizacja oświetlenia drogowego wraz z rozbudową”,
b)      zwiększono:
-     w dziale 010, rozdziale 01030, § 2850 o kwotę 855,00 zł wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
-     w dziale 600, rozdziale 60017, § 4270 o kwotę 6.286,00 zł na remonty dróg wewnętrznych w Mikułowej, Sulikowie i Studniskach Dolnych,
-     w dziale 700, rozdziale 70005, § 4260 o kwotę 1.700,00 zł zakup energii,
-     w dziale 700, rozdziale 70005, § 4300 o kwotę 7.000,00 zł zakup usług pozostałych,
-     w dziale 750, rozdziale 75023, § 4210 o kwotę 20.972,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
-     w dziale 750, rozdziale 75023, § 4300 o kwotę 20.000,00 zł zakup usług pozostałych,
-     w dziale 750, rozdziale 75023, § 6050 o kwotę 2.800,00 zł wydatki inwestycyjne przeznaczone na zadanie pod nazwą „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików”,
-     w dziale 757, rozdziale 75702, § 8070 i 8110 o kwotę 36.535,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych,
-     w dziale 801, rozdziale 80101 § 4010 o kwotę 9.283,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych na wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy,
-     w dziale 801, rozdziale 80101, § 4350 o kwotę 84,00 zł zakup usług dostępu do sieci Internet w Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych,
-     w dziale 801, rozdziale 80101, § 4750 o kwotę 550,00 zł zakup akcesoriów komputerowych w Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych,
-     w dziale 801,rozdziale 80103, § 4110 o kwotę 96,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych,
-     w dziale 801, rozdziale 80110, § 4300 o kwotę 3.390,00 zł zakup usług pozostałych w Publicznym Gminnym Gimnazjum w Sulikowie,
-     w dziale 801, rozdziale 80113, § 4300 o kwotę 3.500,00 zł zakup usług pozostałych,
-     w dziale 852, rozdziale 85295, § 3110 o kwotę 34.000,00 zł na wydatki związane z realizacją programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
-     w dziale 854, rozdziale 85401, § 4110 o kwotę 425,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne w świetlicy szkolnej w Publicznym Gminnym Gimnazjum w Sulikowie,
-     w dziale 900, rozdziale 90095, § 4300 o kwotę 500,00 zł na montaż dekoracji świątecznych,
-     w dziale 921, rozdziale 92109, § 2480 o kwotę 2.000,00 zł dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na wykonanie kalendarzy na 2010 rok  
na podstawie między innymi pism: notatki II/25/08 z kolegium odbytego w dniu 14 listopada 2008 roku, wniosku Wydziału Finansowego Urzędu Gminy Sulików z dnia 04 grudnia 2008 roku, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie nr GOPS-714/2008 z dnia 08 grudnia 2008 roku, Urzędu Gminy Sulików nr MK.7051-13/F/2008 z dnia 10 grudnia 2008 roku, wniosku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie z dnia 17 grudnia 2008 roku, Urzędu Gminy Sulików nr Zp.5541-7/2008 z dnia 22 grudnia 2008 roku, Urzędu Gminy nr MK.7146-13/F/2008 z dnia 22 grudnia 2008 roku, Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych nr 378/2008 z dnia 22 grudnia 2008 roku, wniosku Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych z dnia 22 grudnia 2008 roku (realizacja częściowa) oraz wniosku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie z dnia 29 grudnia 2008 roku (realizacja częściowa).
3.      Dokonano przeniesienia z dyspozycji zabrania wiejskiego sołectwa Wrociszów Dolny (uchwała nr 3/2008 zebrania wiejskiego sołectwa Wrociszów Dolny z dnia 30 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2008 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 100,00 zł do:
-        działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 100,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Dolnym.
 
4.      W związku z zapisami ujętymi w niniejszej uchwale wprowadzono zmiany w załącznikach: „Zadania inwestycyjne w 2008 roku” i „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne”.

 

 

Załączniki do pobrania: 2009-01-19 08:54:55 - Załącznik Nr 1 (62.47 kB)
2009-01-19 08:55:30 - Załącznik Nr 2 (67.32 kB)
2009-01-19 08:56:14 - Załącznik Nr 3 (30.50 kB)
2009-01-19 08:57:10 - Załącznik Nr 4 (83.66 kB)

Ilość odwiedzin: 2203
Nazwa dokumentu: XXV_204_08
Skrócony opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Maciaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Maciaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-01-19 08:42:50
Data udostępnienia informacji: 2009-01-19 08:42:50
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-19 08:58:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner