logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   minus 2009
      plus Styczeń
      plus Luty
      minus Marzec
         minus XXVIII_220_09
         minus XXVIII_221_09
         minus UCHWAŁA NR XXVIII_222_09
         minus XXVIII_223_09
         minus UCHWAŁA NR XXVIII_224_09
         minus UCHWAŁA NR XXVIII_225_09
         minus UCHWAŁA NR XXVIII_226_09
         minus UCHWAŁA NR XXVIII_227_09
         minus UCHWAŁA NR XXVIII_228_09
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


UCHWAŁA NR XXVIII/222/09
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 25 MARCA 2009 ROKU
 
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Sulików.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 roku Nr 123, poz, 858), Rada Gminy Sulików
 
uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 czerwca 2009 roku do dnia 31 maja 2010 roku, opracowaną przez Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidów, w następujących wysokościach:
 
1) Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:
-Gospodarstwa domowe oraz pozostali odbiorcy usług: - za 1m³ dostarczonej wody – 3,05 zł brutto.
 
2) Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków:
-Gospodarstwa domowe oraz pozostali odbiorcy usług – za 1 m3 odprowadzonych ścieków – 6,33 zł brutto.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2009 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sulików.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk

 
Uzasadnienie:
Pismem nr 260/2009 z dnia 3 marca 2009 r., Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidów, przedłożyła Wójtowi Gminy Sulików wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Gminy Sulików na okres od 01.06.2009 r. do 31.05.2010 r.
Wniosek o zatwierdzenie taryf został przygotowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku nr 123, poz. 858 ze zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
Stawkizawarte w taryfie za 1 m³ wynikają z planowanych i uzasadnionych rocznych kosztów utrzymania i eksploatacji urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk

Ilość odwiedzin: 1956
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XXVIII_222_09
Skrócony opis: w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Marta Brzozowska
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Brzozowska
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-04-06 15:46:46
Data udostępnienia informacji: 2009-04-06 15:46:46
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-06 15:50:58

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner