logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   minus 2009
      plus Styczeń
      plus Luty
      minus Marzec
         minus XXVIII_220_09
         minus XXVIII_221_09
         minus UCHWAŁA NR XXVIII_222_09
         minus XXVIII_223_09
         minus UCHWAŁA NR XXVIII_224_09
         minus UCHWAŁA NR XXVIII_225_09
         minus UCHWAŁA NR XXVIII_226_09
         minus UCHWAŁA NR XXVIII_227_09
         minus UCHWAŁA NR XXVIII_228_09
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami
plus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego i drogownictwa
minus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. ochrony przyrody
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Informacja o wyniuku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
A A A


       UCHWAŁA NR XXVIII/226/09           
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 25 MARCA 2009 ROKU
 
 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
 
          Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 184 ust. 1   ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104   ze zmianami) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:
                                          
§ 1.
 
Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 130.143,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.
 
 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 130.143,00 zł i wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3.
 
Załącznik nr 8 do uchwały nr XXV/208/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2009 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3.
 
§ 4.
 
Załącznik nr 11 do uchwały nr XXV/208/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2009 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4.
 
§ 5.
 
Załącznik nr 14 do uchwały nr XXV/208/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2009 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5.
 
§ 6.
 
Ogólny plan budżetu gminy na 2009 rok po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi:
                                         po stronie dochodów      15.466.528,00 zł
                                         po stronie wydatków      15.301.777,00 zł
 
§ 7.
 
Realizację uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 8.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 
Uzasadnienie
 
 
 
1.      Zwiększono dochody o kwotę 130.143,00 zł, z tego:
-        pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/1/2009 z dnia 31 stycznia 2009 roku informujące o rocznych kwotach subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych; część oświatowa subwencji została zwiększona o kwotę 5.621,00 zł (dział 758, rozdział 75801, § 2920), natomiast planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zmniejszone o kwotę 81,00 zł (dział 756, rozdział 75621, § 0010),
-        pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/6A/2009 z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie przyznania dotacji celowej w kwocie 64.163,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (dział 854, rozdział 85415, § 2030),
-        pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.AA.3011NW-1/2008 z dnia 24 grudnia 2008 roku w sprawie przyznania dotacji w kwocie 60.440,00 zł tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2008 roku na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” (dział 926, rozdział 92601, § 6339).
 
2.      Zwiększono wydatki o kwotę 130.143,00 zł, z tego:
-        w dziale 600, rozdziale 60016, § 4300 o kwotę 5.980,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych (pismo Urzędu Gminy Sulików nr MK. 5540-2/ZŚ/2009 z dnia 13 marca 2009 roku),
-        w dziale 600, rozdziale 60017, § 4300 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg wewnętrznych (pismo Urzędu Gminy Sulików nr MK. 5540-2/ZŚ/2009 z dnia 13 marca 2009 roku),
-        w dziale 600, rozdziale 60053, § 6650 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem dla Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”,
-        w dziale 854, rozdziale 85415, § 3240 o kwotę 64.163,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
-        w dziale 900, rozdziale 90001, § 6650 o kwotę 33.000,00 zł z przeznaczeniem dla Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” (pismo Urzędu Gminy Sulików nr PZ/7020-4/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku – realizacja częściowa),
-        w dziale 921, rozdziale 92109, § 6050 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Termomodernizacja i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie” (pismo Urzędu Gminy Sulików nr PZ/EWT/0717-1/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku).
 
3.      Dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 5.000,00 zł pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z tego:
a)      zmniejszono:
-     w dziale 754, rozdziale 75404, § 3000 o kwotę 5.000,00 zł  wpłaty na fundusz celowy Policji (notatka II/33/09 z kolegium odbytego w dniu 6 stycznia 2009 roku, poz. 18),
b)      zwiększono:
-     w dziale 600, rozdziale 60017, § 4300 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg wewnętrznych (pismo Urzędu Gminy Sulików nr MK. 5540-2/ZŚ/2009 z dnia 13 marca 2009 roku).
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk

Załączniki do pobrania: 2009-04-07 08:09:39 - Załącznik Nr 1 (58.98 kB)
2009-04-07 08:22:33 - Załącznik Nr 2 (60.64 kB)
2009-04-07 08:23:22 - Załącznik Nr 3 (59.61 kB)
2009-04-07 08:24:24 - Załącznik Nr 4 (85.96 kB)
2009-04-07 08:25:15 - Załącznik Nr 5 (62.32 kB)

Ilość odwiedzin: 3094
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XXVIII_226_09
Skrócony opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Maciaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Maciaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-04-07 08:04:32
Data udostępnienia informacji: 2009-04-07 08:04:32
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-07 08:25:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner