logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         minus Komisja Budżetu i Finansów
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Protokół nr 26
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików
odbytego w dniu 20 kwietnia 2009 roku o godz.. 1600
w Domu Zabytkowym „Ostry Narożnik”
 
Posiedzeniu przewodniczył Robert Starzyński – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.
Wszyscy członkowie Komisji byli obecni.
W posiedzeniu udział wzięli:
-Wojciech Pająk – Zastępca Wójta Gminy Sulików,
-Halina Stępień– Główna Księgowa Urzędu Gminy Sulików.
 
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
  1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy,
  3. Sprawy różne.
 
Ad. 1
Zastępca Wójta Gminy wraz z Główną Księgową omówił Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.
W dyskusji nad Sprawozdaniem poruszono m.in. kwestie wysokiego deficytu w budżecie na koniec 2008 roku, finansowania oczyszczania wsi, na temat którego radni chcieliby otrzymać informację.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok zostało przyjęte jednogłośnie.
 
Ad. 2
Komisja zapoznała się z projektami uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy omówionymi przez Zastępcę Wójta:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw gminy Sulików.
2) w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej związanych z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych.
3) w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie wsi Studniska Górne, nas okres dłuższy niż trzy lata, w drodze bezprzetargowej.
Radny Robert Starzyński zgłosił wniosek, aby przystąpić do głosowania nad tym projektem uchwały dopiero wówczas, gdy zostanie podjęta uchwała w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Studniska.
 
Ad. 3
W sprawach różnych:
1) Radna Wioletta Rynkiewicz podziękowała za interwencję w sprawie opróżniania pojemnika na odpady przy przystanku we Wrociszowie oraz zgłosiła problem nieopróżniania pojemników do segregacji, które od dłuższego czasu są przepełnione.
2) Radny Robert Starzyński pytał czy jest planowane wynajęcie specjalistycznego samochodu do uprzątnięcia pozostałości po zimowego trzymania dróg tj. piasku, który zalega przede wszystkim na poboczach dróg.
Zastępca Wójta odpowiedział, że kiedy spadnie deszcz zostanie wynajęty specjalistyczny samochód. Mieszkańcy również powinni zadbać o porządek na drodze przy swojej posesji.
3) Radny Robert Starzyński zwrócił uwagę na potrzebę uprzątnięcia terenu przy ścieżce rowerowej oraz ustawienie w tym miejscu kosza na śmieci.
4) Radny Robert Starzyński stwierdził, że należałoby zająć się zapomnianym pomnikiem niemieckiego żołnierza przy ścieżce rowerowej w Sulikowie. Radny sugerował przeprowadzenie eksuhmacji zwłok, które się tam znajdują i przekazanie ich stronie niemieckiej lub odnowienie nagrobka.
5) Radny Piotr Jankowski zgłosił potrzebę usunięcia śmieci na granicy Gminy z Gminą Platerówka.
6) Radny Robert Starzyński zgłosił potrzebę usunięcia odpadów przy drodze przy granicy Sulikowa z Radzimowem.
7) Radny Piotr Jankowski zgłosił potrzebę uporządkowania kamienia leżącego przy bramie wjazdowej do cmentarza komunalnego w Radzimowie Górnym.
8) Radny Przemysław Okrasa zgłosił potrzebę udrożnienia przepustu na drodze gminnej nr 130 w Biernej, pomiędzy działkami nr 153 i 136 m, droga płynie woda i tworzą się na niej koleiny.
 
 
 
Posiedzenia zakończono o godz. 1900.
 
Protokołowała:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 2171
Nazwa dokumentu: Protokół nr 26
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 20 kwietnia 2009 roku o godz.. 1600 w Domu Zabytkowym „Ostry Narożnik”
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-05-07 12:17:05
Data udostępnienia informacji: 2009-05-07 12:17:05
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-07 12:18:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner