logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   minus 2009
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      minus Czerwiec
         minus XXXII/247/09
         minus XXXII/248/09
         minus XXXII/249/09
         minus XXXII/250/09
         minus XXXII/251/09
         minus XXXII/252/09
         minus XXXII/253/09
         minus XXXII/254/09
         minus XXXII/255/09
         minus XXXII/256/09
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2009 > Czerwiec > XXXII/254/09

            UCHWAŁA NR XXXII/254/09           
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 29 CZERWCA 2009 ROKU
 
 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
 
          Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 184 ust. 1   ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104   ze zmianami) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:
                                          
§ 1.
 
Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 118.316,21 zł oraz wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.
 
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 613.332,79 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3.
 
Ogólny plan budżetu gminy na 2009 rok po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi:
                                         po stronie dochodów      16.489.502,48 zł
                                         po stronie wydatków      15.593.102,48 zł
 
§ 4.
 
Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 606.649,00 zł oraz zwiększa się rozchody budżetu gminy o kwotę 125.000,00 zł.
 
§ 5.
 
Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/208/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2009 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3.
 
§ 6.
 
Załącznik nr 8 do uchwały nr XXV/208/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2009 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4.
 
§ 7.
 
Załącznik nr 11 do uchwały nr XXV/208/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2009 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5.
 
§ 8.
 
Załącznik nr 12 do uchwały nr XXV/208/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2009 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6.
 
§ 9.
 
Załącznik nr 12a do uchwały nr XXV/208/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2009 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7.
 
§ 10.
 
Załącznik nr 14 do uchwały nr XXV/208/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2009 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8.
 
§ 11.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 12.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Jacek Staszczuk
Przewodniczący Rady Gminy
 
 

Uzasadnienie
 
 
Dochody:
 
1.      Zwiększono dochody per saldem o kwotę 118.316,21 zł, z tego:
 
a)      zmniejszono dochody o kwotę 8.183,79 zł, z tego:
 
-        w dziale 700, rozdziale 70005, § 0770 o kwotę 8.183,79 zł sprzedaż mienia komunalnego.
 
b)      zwiększono dochody o kwotę 126.500,00 zł, z tego:
 
-        w dziale 750, rozdziale 75075, § 0960 o kwotę 1.500,00 zł na podstawie umowy sponsorskiej nr 3/06/2009 zawartej w dniu 3 czerwca 2009 roku z Lafarge Kruszywa i Beton spółka z o.o. w Warszawie na dofinansowanie organizacji „Kwietnego Biegu”,
-        w dziale 756, rozdziale 75615, § 0310 o kwotę 125.000,00 zł podatek od nieruchomości; dochody te zostały przeznaczone na rozchody.
 
2.      Dokonano przeniesień dochodów pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 297,01 zł, z tego:
 
-        zmniejszono w dziale 756, rozdziale 75621, § 0020 o kwotę 212,73 zł podatek dochodowy od osób prawnych,
 
-        zwiększono w dziale 801, rozdziale 80195, § 0970 o kwotę 84,28 zł dofinansowanie obsługi zadań realizowanych na podstawie umowy nr UWA/000132/01/D na realizację obszaru A pilotażowego programu pod nazwą „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie” zawartej w dniu 18 grudnia 2008 roku z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Dolnośląski we Wrocławiu (zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej),
 
-        zmniejszono w dziale 801, rozdziale 80195, § 2440 o kwotę 84,28 zł dofinansowanie obsługi zadań realizowanych na podstawie umowy nr UWA/000132/01/D na realizację obszaru A pilotażowego programu pod nazwą „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie” zawartej w dniu 18 grudnia 2008 roku z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Dolnośląski we Wrocławiu (zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej),
 
-        zwiększono w dziale 926, rozdziale 92601, § 6298 o kwotę 212,73 zł na podstawie końcowego rozliczenia projektu nr Z/2.02/III/3.5.1/104/04 „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” (pismo Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.VIII.IW/3050/33/09 z dnia 2 kwietnia 2009 roku).
 
 
Wydatki:
 
1.      Zmniejszono wydatki per saldem o kwotę 613.332,79 zł, z tego:
 
a)      zmniejszono wydatki o kwotę 614.832,79 zł, tego:
-        w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 o kwotę 606.649,00 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – etap 0” w związku z przekazaniem do realizacji tego zadania dla spółki pod firmą: Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie; zmiana ta spowodowała zmniejszenie o powyższą kwotę przychodów,
-        w dziale 921, rozdziale 92109, § 6058 o kwotę 8.183,79 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym”,
b)      zwiększono wydatki o kwotę 1.500,00 zł, z tego:
-        w dziale 750, rozdziale 75075, § 4210  i § 4300 o kwotę 1.500,00 zł wydatki na organizację „Kwietnego Biegu”, 
 
2.      Dokonano przeniesień wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 854.940,00 zł, z tego:
-        zwiększono w dziale 600, rozdziale 60017, § 4270 o kwotę 3.000,00 zł remonty dróg wewnętrznych, 
-        zwiększono w dziale 600, rozdziale 60017, § 4300 o kwotę 9.000,00 zł zakup usług pozostałych związanych z utrzymanie dróg wewnętrznych,
-        zwiększono w dziale 600, rozdziale 60017, § 6050 o kwotę 5.000,00 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa drogi służącej do wywozu urobku z kopalni bazaltu w Sulikowie” , 
-        zmniejszono w dziale 801, rozdziale 80101, § 4300 o kwotę 1.940,00 zł wydatki na zorganizowanie tzw. „zielonej szkoły” (zmiana klasyfikacji budżetowej),
-        zmniejszono w dziale 852, rozdziale 85295, § 3110 o kwotę 10.000,00 zł dożywianie w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (udział własny gminy),
-        zwiększono w dziale 854, rozdziale 85412, § 4300 o kwotę 1.940,00 zł wydatki na zorganizowanie tzw. „zielonej szkoły” (zmiana klasyfikacji budżetowej),
-        zwiększono w dziale 900, rozdziale 90001, § 6010 o kwotę 330.000,00 zł wydatki na wniesienie do spółki pod firmą: Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu pieniężnego na pokrycie 330 udziałów o wartości 1.000,00 zł każdy, w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, 
-        zwiększono w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 o kwotę 33.000,00 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” (zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej),
-        zmniejszono w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050 o kwotę 506.649,00 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – etap 0” w związku z przekazaniem do realizacji tego zadania dla spółki pod firmą: Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie,
-        zmniejszono w dziale 900, rozdziale 90001, § 6650 o kwotę 33.000,00 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” (zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej),
-        zwiększono w dziale 900, rozdziale 90002, § 6050 o kwotę 50.000,00 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rekultywacja składowiska odpadów w Sulikowie”,
-        zmniejszono w dziale 900, rozdziale 90004, § 4300 o kwotę 2.000,00 zł zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zieleni w gminie,
-        zwiększono w dziale 921, rozdziale 92109, § 2480 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie na organizację dożynek,
-        zwiększono w dziale 921, rozdziale 92109, § 2480 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
-        zwiększono w dziale 921, rozdziale 92109, § 6050 o kwotę 50.000,00 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont świetlicy wiejskiej w Mikułowej”,
-        zwiększono w dziale 921, rozdziale 92109, § 6050 o kwotę 30.000,00 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja budynków edukacyjno – kulturalnych w Gminie Sulików i Gminie Hohendubrau”,
-        zmniejszono w dziale 921, rozdziale 92109, § 6050 o kwotę 300.000,00 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym” (zmiana czwartej cyfry paragrafu klasyfikacji budżetowej),
-        zmniejszono w dziale 921, rozdziale 92109, § 6058 o kwotę 1.351,00 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym”,
-        zwiększono w dziale 921, rozdziale 92109, § 6059 o kwotę 300.000,00 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym” (zmiana czwartej cyfry paragrafu klasyfikacji budżetowej),
-        zwiększono w dziale 926, rozdziale 92601, § 4270 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na remont boiska sportowego w Sulikowie
 
na podstawie między innymi pism: Urzędu Gminy Sulików nr ZP.5541-PŚ/2009 z dnia 12 czerwca 2009 roku, Urzędu Gminy Sulików nr IN.7060-7/2009 z dnia 12 czerwca 2009 roku, Urzędu Gminy Sulików nr IN.5511-2/PK/2009 z dnia 12 czerwca 2009 roku, Urzędu Gminy Sulików nr ZP.5541-PŚ/2/2009 z dnia 23 czerwca 2009 roku, notatki nr II/56/09 z Kolegium Wójta odbytego w dniu 23 czerwca 2009 roku (poz. 7), Urzędu Gminy Sulików nr PZ/7020-7/2009 z dnia 24 czerwca 2009 roku oraz notatki Wydziału Finansowego Urzędu Gminy Sulików z dnia 24 czerwca 2009 roku.  
 
3.      Dokonano przeniesienia z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Studniska Dolne (uchwała nr 2/2009 zebrania wiejskiego sołectwa Studniska Dolne z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2009 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 6.485,00 zł do:
 
-        działu 600, rozdziału 60016, § 4270 kwotę 1.000,00 zł na remont dróg gminnych w sołectwie Studniska Dolne,
 
-        działu 700, rozdziału 70005, § 4300 kwotę 500,00 zł na wykonanie ekspertyzy ogrzewania budynku w Studniskach Dolnych nr 78,
-        działu 754, rozdziału 75412, § 2820 kwotę 1.500,00 zł tytułem dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 
-        działu 801, rozdziału 80101, § 4210 kwotę 985,00 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych na dofinansowanie zakupu kserokopiarki,
 
-        działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 1.000,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze Studnisk Dolnych oraz ze Studnisk Górnych,
-        działu 926, rozdziału 92605, § 2820 kwotę 1.500,00 zł tytułem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w sołectwie Studniska Dolne.
 
4.      Dokonano przeniesienia z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Mała Wieś Dolna (uchwała nr 1/2009 zebrania wiejskiego sołectwa Małą Wieś Dolna z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2009 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 1.643,00 zł do:
 
-        działu 600, rozdziału 60017, § 4210 kwotę 943,00 zł na zakup kamienia bazaltowego na naprawę dróg wewnętrznych w sołectwie Mała Wieś Dolna,
 
-        działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 700,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla młodzieży sołectwa Mała Wieś Dolna.
 
Przychody:
 
Zmniejszono przychody o kwotę 606.649,00 zł w związku z wycofaniem się z zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – etap 0”. Zadanie te zostało przekazane do realizacji dla spółki pod firmą: Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie. 
 
Rozchody:
 
Zwiększono rozchody o kwotę 125.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na wykup serii B obligacji wyemitowanych w 2006 roku.

Załączniki do pobrania: 2009-07-22 10:29:39 - Załącznik Nr 1 (60.91 kB)
2009-07-22 10:30:18 - Załącznik Nr 2 (64.81 kB)
2009-07-22 10:30:58 - Załącznik Nr 3 (57.75 kB)
2009-07-22 10:31:45 - Załącznik Nr 4 (59.25 kB)
2009-07-22 10:32:27 - Załącznik Nr 5 (85.73 kB)
2009-07-22 10:33:20 - Załącznik Nr 6 (81.43 kB)
2009-07-22 10:34:02 - Załącznik Nr 7 (66.64 kB)
2009-07-22 10:34:46 - Załącznik Nr 8 (61.16 kB)

Ilość odwiedzin: 2488
Nazwa dokumentu: XXXII/254/09
Skrócony opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Maciaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Maciaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-07-22 10:21:38
Data udostępnienia informacji: 2009-07-22 10:21:38
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-22 10:35:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner