logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   minus 2009
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      minus Wrzesień
         minus XXXIII/257/09
         minus XXXIII/258/09
         minus XXXIII/259/09
         minus XXXIII/260/09
         minus XXXIII/261/09
         minus XXXIII/262/09
         minus XXXIII/263/09
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   plus 2020
   plus 2021
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami
plus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego i drogownictwa
minus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. ochrony przyrody
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Informacja o wyniuku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2009 > Wrzesień > XXXIII/263/09

            UCHWAŁA NR XXXIII/263/09           
RADY GMINY SULIKÓW

Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2009 ROKU

 
 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
 
          Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 184 ust. 1   ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104   ze zmianami) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:
                                          
§ 1.
 
Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 461.215,99 zł oraz wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.
 
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 320.000,00 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3.
 
Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków o kwotę 141.215,99 zł są wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
 
§ 4.
 
Ogólny plan budżetu gminy na 2009 rok po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi:
                                         po stronie dochodów      16.194.611,49 zł
                                         po stronie wydatków      15.439.427,48 zł
 
§ 5.
 
Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/208/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2009 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3.
 
§ 6.
 
Załącznik nr 5 do uchwały nr XXV/208/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2009 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4.
 
§ 7.
 
Załącznik nr 7 do uchwały nr XXV/208/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2009 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5.
 
§ 8.
 
Załącznik nr 11 do uchwały nr XXV/208/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2009 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6.
 
§ 9.
 
Załącznik nr 12 do uchwały nr XXV/208/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2009 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7.
 
§ 10.
 
Załącznik nr 12a do uchwały nr XXV/208/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2009 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8.
 
§ 11.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 12.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk 
 
 
Uzasadnienie
 
 
Dochody:
 
1.      Zmniejszono dochody per saldem o kwotę 461.215,99 zł, z tego:
 
a)      zmniejszono dochody o kwotę 481.215,99 zł, z tego:
 
-        w dziale 700, rozdziale 70005, § 0770 o kwotę 76.090,99 zł sprzedaż mienia komunalnego,
-        w dziale 756, rozdziale 75615, § 0310 o kwotę 400.000,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości,
-        w dziale 756, rozdziale 75616, § 0360 o kwotę 5.125,00 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn,
 
b)      zwiększono dochody o kwotę 20.000,00 zł, z tego:
 
-        w dziale 758, rozdziale 75801, § 2920 o kwotę 20.000,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/3g/BKU/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Sulików z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.
 
2.      Dokonano przeniesień dochodów pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 175.675,00 zł na podstawie wniosku Wydziału Finansowego Urzędu Gminy Sulików z dnia 15 września 2009 roku dotyczącego wprowadzenia zmian w planie finansowym na rok 2009.
 
 
Wydatki:
 
1.      Zmniejszono wydatki per saldem o kwotę 320.000,00 zł, z tego:
 
a)      zmniejszono wydatki o kwotę 340.000,00 zł, tego:
-        w dziale 700, rozdziale 70005, § 4300 o kwotę 32.560,00 zł zakup usług pozostałych,
-        w dziale 750, rozdziale 75023, § 4010, 4110 i 4120 o kwotę 157.000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
-        w dziale 750, rozdziale 75023, § 4300 o kwotę 10.000,00 zł zakup usług pozostałych,
-        w dziale 754, rozdziale 75416, § 4010, 4110 i 4120 o kwotę 46.750,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
-        w dziale 754, rozdziale 75416, § 4210 o kwotę 8.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
-        w dziale 754, rozdziale 75416, § 4270 o kwotę 1.690,00 zł zakup usług remontowych,
-        w dziale 801, rozdziale 80113, § 4010, 4110 i 4120 o kwotę 14.000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
-        w dziale 900, rozdziale 90002, § 4300 o kwotę 20.000,00 zł zakup usług pozostałych,
-        w dziale 921, rozdziale 92109, § 6059 o kwotę 50.000,00 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym”,
b)      zwiększono wydatki o kwotę 20.000,00 zł, z tego:
-        w dziale 801, rozdziale 80101, § 4270 o kwotę 20.000,00 zł wydatki na remont Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych.
 
2.      Dokonano przeniesień wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 73.535,00 zł na podstawie: pisma Urzędu Gminy Sulików nr ZK-5327-4/2009 z dnia 8 lipca 2009 roku oraz wniosków Wydziału Finansowego Urzędu Gminy Sulików z dnia 15 i 23 września 2009 roku dotyczących wprowadzenia zmian w planie finansowym na rok 2009.  

Ilość odwiedzin: 4082
Nazwa dokumentu: XXXIII/263/09
Skrócony opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Maciaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Maciaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Pająk
Data wytworzenia informacji: 2009-10-22 11:43:20
Data udostępnienia informacji: 2009-10-22 11:43:20
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-14 17:30:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner